Historisk arkiv

Historisk arkiv

Skattelister og kriminalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Politidirektoratet har vurdert om det er en sammenheng mellom offentliggjøring av skattelistene og kriminelle handlinger. Gjennomgangen indikerer at det er sannsynlig at skattelistene anvendes for målretting av ulike former for kriminalitet.

Politidirektoratet har vurdert om det er en sammenheng mellom offentliggjøring av skattelistene og kriminelle handlinger. Gjennomgangen indikerer at det er sannsynlig at skattelistene anvendes for målretting av ulike former for kriminalitet. 

Offentliggjøring av skattelistene har lang tradisjon i Norge. Bakgrunnen for ordningen er at hemmelighold kan gi grunnlag for spekulasjoner om det generelle ligningsarbeidet og om ligningsfastsettelsen for enkeltpersoner eller grupper av skattytere. Videre representerer offentliggjøringen en form for samfunnskontroll med ligningsmyndighetene. Forskjeller mellom virkelige verdier og verdiene som benyttes ved ligningen kan dessuten fremme debatt om skattereglene.

Ligningslovens regler om offentliggjøring av skattelistene ble sist endret i juni 2007. Stortinget besluttet da blant annet at fullstendige skattelister kan utleveres til pressen i elektronisk form. Informasjon om inntekts- og skatteforhold er en sentral premiss for samfunnsdebatten, og pressens tilgang til disse opplysningene er viktig for å styrke den kritiske debatten om skattemessige forhold.

Offentliggjøringen av skattelistene bidrar til åpenhet i samfunnet. Imidlertid kan det være uheldige konsekvenser av måten skattelistene offentliggjøres på. Justisdepartementet har derfor bedt Politidirektoratet om en vurdering av om offentliggjøringen av skattelistene på nett og i media kan tilrettelegge for straffbare handlinger. Politiets gjennomgang indikerer at det er sannsynlig at skattelistene anvendes for målretting av ulike former for kriminalitet, som ran, trusler, tyverier og bedragerier.

På bakgrunn av konklusjonen i Politidirektoratets svar vil Finansdepartementet nøye vurdere om det er behov for endringer i reglene om offentliggjøring av skattelistene. Dersom det skulle vise seg at det er behov for endringer, tar departementet sikte på at disse får virkning for utleggelsen av skattelistene høsten 2010.

Finansdepartementet har fått oversendt brevet fra Justisdepartementet.
Les brevet her