Historisk arkiv

Finansdepartementet

Utelukkelse av metall- og gruveselskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har besluttet å utelukke det russiske metall- og gruveselskapet Norilsk Nickel basert på råd fra Etikkrådet for Statens pensjonsfond – Utland (SPU). Etikkrådet finner det sannsynlig at Norilsk bidrar til omfattende miljøskader.

Finansdepartementet har besluttet å utelukke det russiske metall- og gruveselskapet Norilsk Nickel basert på råd fra Etikkrådet for Statens pensjonsfond – Utland (SPU). Etikkrådet finner det sannsynlig at Norilsk bidrar til omfattende miljøskader som vil ha virkninger langt framover i tid på grunn av selskapets virksomhet. Dette anses å være i strid med de etiske retningslinjene for fondet.

Etikkrådet har vurdert Norilsk Nickels Polardivisjon på Tajmyrhalvøya i Sibir og forurensningsproblemene knyttet til driften der.

I sin tilråding framhever Etikkrådet blant annet at mange år med særdeles store utslipp av SO2 og tungmetaller fra Norilsks virksomhet på Tajmyrhalvøya har påført miljøet omfattende og langvarige skader som skogen, vegetasjonen og vassdragene rundt virksomheten bærer tydelig preg av. Rådet legger til grunn at utslippene fra selskapet er den direkte årsak til skogdød og andre alvorlige og synlige skader på naturen i Norilsk-området på Tajmyrhalvøya.

Videre framhever Etikkrådet at over 200 000 mennesker som bor i nærheten av selskapets industrivirksomhet på Tajmyrhalvøya kontinuerlig er utsatt for store konsentrasjoner av forurensninger i luft, jord og vann. Helseplager og sykdom blant mennesker som utsettes for vedvarende eksponering av SO2, nikkel og tungmetaller er velkjent. Rådet legger særlig vekt på helsevirkningene for barn og spedbarn som er spesielt sårbare overfor høy luftforurensning.

Etikkrådet har hentet informasjon fra et bredt utvalg kilder, herunder russiske myndigheters undersøkelser og uttalelser om Norilsk Nickel, vitenskapelige studier i regi av FN og Verdensbanken, samt artikler i russiske og internasjonale tidsskrifter og aviser. Rådet har blant annet lagt vekt på rapporter utarbeidet av Det russiske miljøtilsynet (Rosprirodnadzor) som ligger under Naturressursdepartementet, rapporter utgitt av det russiske vitenskapsakademiet, samt informasjon og vitenskapelige vurderinger fra The Arctic Monitoring Programme (AMAP).

Norilsk Nickel har uttalt seg i saken. Selskapet erkjenner at miljøskadene er store, men mener at gjennomføringen av handlingsplanen for utslippsreduksjoner fastsatt for perioden fram mot 2015, er vellykket. Ifølge selskapet er en hurtig og effektiv løsning på miljøproblemene ikke mulig uten at virksomheten stenges i lengre tid, hvilket ville medføre betydelige sosiale og økonomiske ulemper. Etter Etikkrådets syn er argumentene selskapet framfører til dels vanskelige å etterprøve og de endelige målsettingene selskapet har satt seg urealistiske. Rådet anser det derfor ikke som sannsynlig at de omfattende utslippsreduksjonene som er nødvendige for å minske alvorlige miljø- og helseskader, vil bli gjennomført i nærmeste framtid.

Selv om en del av forurensningsproblemet skyldes drift av virksomheten før Norilsk kom inn i bildet, anser rådet selskapets tiltak for å redusere utslipp av metaller nå og framover ikke tilstrekkelige. Så langt rådet kjenner til har ikke selskapets ambisiøse mål for utslippsreduksjoner som ble besluttet i 2003 blitt realisert, og russiske myndigheter har påpekt at selskapets utslipp til luft og vann langt overskrider tillatte grenseverdier. Selskapet synes heller ikke å ha planer om å rydde opp i forurensningen av tungmetaller som finnes i grunnen i og rundt byen Norilsk. Etikkrådet anser det åpenbart at selskapet ikke har gjort nok for å forhindre eller redusere miljøskader.

Etikkrådet er kjent med kritikken som er blitt reist mot virksomheten på Kolahalvøya ved Norges nordlige grense. Denne går ut på at selskapet over lang tid har forårsaket alvorlig miljøskade uten å sette i gang tilstrekkelige tiltak for å redusere utslippene fra smelteverkene. Rådet har ikke vurdert konsernets virksomhet på Kolahalvøya.

Departementet slutter seg til rådets vurderinger og har derfor besluttet å trekke Norilsk Nickel ut av investeringsuniverset til SPU i henhold til de etiske retningslinjene for fondet.  

Finansdepartementet ga 31. august 2009 instruks til Norges Bank om at Norilsk Nickel skulle utelukkes fra SPU med en frist for nedsalg 31. oktober 2009. Nedsalget av aksjer i selskapet er nå gjennomført. Av hensyn til gjennomføringen av nedsalget blir beslutningen offentliggjort i etterkant.

Tilrådningen fra Etikkrådet er tilgjengelig her.

Les mer om Etikkrådet for Statens pensjonsfond – Utland på www.etikkradet.no

Se også liste over alle selskapene som er utelukket fra fondets investeringsunivers.