Historisk arkiv

Finansdepartementet

Høring: Utfyllende bestemmelser om fradrag i uførepensjon ved utbetaling av arbeidsavklaringspenger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Stortinget vedtok i desember 2008 at uførepensjon etter bestemmelsene i foretakspensjonsloven skal kunne utbetales 12 måneder etter at uførhet oppsto, selv om den uføre på dette tidspunkt mottar arbeidsavklaringspenger. Dagens rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad skal erstattes av en ny ytelse som er under innføring, kalt arbeidsavklaringspenger.

Lovforslaget la stor vekt på likebehandling av medlemmer i offentlige og private tjenestepensjonsordninger i forhold til reglene om rett til utbetaling av uførepensjon. Ettersom en kombinasjon av arbeidsavklaringspenger og uførepensjon fra tjenestepensjonsordningene kan gi høy reell kompensasjonsgrad, og dermed dårligere økonomiske insentiver til arbeid, ble det i Ot.prp. nr. 4 (2008-2009) foreslått at det i forskrift kan gis nærmere regler om at det kan gjøres fradrag i uførepensjonen ved utbetaling av arbeidsavklaringspenger. Departementet har i dag sendt på høring utkast til slike regler. Se høringsbrev for nærmere informasjon.

Når det gjelder ikrafttredelsen av endringene i foretakspensjonsloven har Finansdepartementet i brev til Stortinget av 30. januar og 4. mars 2009 gitt uttrykk for at endringen settes i kraft samtidig med det nye regelverket om arbeidsavklaringspenger som trer i kraft 1. mars 2010.

Frist for merknader til forslaget er satt til 16. november 2009.