Historisk arkiv

Utlysning av oppdrag: Utredning av veiavgift for tunge kjøretøy

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag lyst ut et oppdrag om å utrede en veiavgift for tunge kjøretøy. Veiavgiften for tunge kjøretøy må ses i sammenheng med autodieselavgiften, vektårsavgiften, omregistreringsavgiften og bompenger. Hensikten med en eventuell omlegging vil være å gi et mer treffsikkert avgiftssystem, ikke å øke den samlede avgiftbelastningen for transportnæringen.

Finansdepartementet har i dag lyst ut et oppdrag om å utrede en veiavgift for tunge kjøretøy. Veiavgift for tunge kjøretøy er allerede innført i Sveits, Østerrike, Tyskland og Tsjekkia, mens slike avgifter er under utredning i bl.a. Danmark og Sverige. Veiavgiften for tunge kjøretøy må ses i sammenheng med autodieselavgiften, vektårsavgiften, omregistreringsavgiften og bompenger. Hensikten med en eventuell omlegging vil være å gi et mer treffsikkert avgiftssystem, ikke å øke den samlede avgiftbelastningen for transportnæringen. Basert på resultatet av utredningen vil det eventuelt kunne vurderes om det på et senere tidspunkt skal fremmes et forslag om veiavgift for tunge kjøretøy mot for eksempel å redusere andre avgifter som disse betaler i dag.

Brukere av kjøretøy bør stilles overfor de eksterne marginale kostnadene knyttet til ulykker, kø, støy, miljø- og helseskadelige utslipp og veislitasje som bilkjøring medfører. I prinsippet burde bilavgiftssystemet ta hensyn til at disse kostnadene varierer langs mange dimensjoner. Kostnadene knyttet til kø og støy vil f.eks. avhenge av hvor man kjører og når på døgnet man kjører, mens kostnadene ved lokale utslipp vil avhenge av egenskaper ved kjøretøyet.

Tradisjonelle drivstoffavgifter vil ikke kunne ta hensyn til slike variasjoner i de eksterne marginale kostnadene. Ny teknologi (bl.a. satelittposisjonering) har åpnet muligheten for å ivareta disse variasjonene gjennom en mer avansert form for veiavgift. I Sveits, Østerrike, Tyskland og Tsjekkia er det allerede innført veiavgift for tunge kjøretøy, mens flere EU-land vurderer å innføre slike avgifter. I Danmark har regjeringen besluttet at den i 1øpet av 2009-10 skal legge fram et lovforslag med sikte på å innføre en grønn kørselsafgift. Avgiften skal omfatte lastebiler fra 2011 og personbiler fra 2015. I Sverige har en kilometerskatt for lastebiler blitt utredet.

Særavgiftsutvalget (NOU 2007: 8) foreslo at ulike systemer for veiprising, både for personbiler og nyttetransport, utredes nærmere med sikte på å oppnå løsninger som kan gjennomføres raskt. Høringsinstansene var også positive til veiprising. På denne bakgrunn ble det i St.prp. nr. 1 (2008-2009) Skatte-, avgifts- og tollvedtak varslet at Finansdepartementet vil starte en prosess hvor det utredes veiavgift for tunge kjøretøy.

Finansdepartementet ønsker i første omgang å få utredet

  1. hvilke teknologiske muligheter som finnes for en treffsikker veiavgift for tunge kjøretøy, og
  2. hvilke eksterne marginale kostnader bruk av tunge kjøretøy medfører.

Fullstendig utlysning finnes på Doffin - Database for offentlige innkjøp