Historisk arkiv

Om forslaget til regler om lønn, bonus og annen godtgjørelse i finanssektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Som følge av den internasjonale finanskrisen har det internasjonalt blitt økt oppmerksomhet om betydningen av godtgjøring og godtgjøringsstrukturer for finansiell stabilitet. Godtgjøring til ansatte i finansbransjen har ofte vært strukturert slik at den gir sterke incentiver til høy risiko som først materialiserer seg etter en tid, og etter at bonusene er tatt ut. Selv om godtgjørelsesordninger i den norske finanssektoren er langt mer moderate enn det vi har sett i andre land, har vi også sett eksempler på at bonuser i Norge er strukturert slik at de gir sterke incentiver til høy risiko i foretaket.

På bakgrunn av den økte oppmerksomheten rundt bonuser for finansiell stabilitet har blant annet G-20, Financial Stability Board (FSB) og EU gått inn for nasjonal regulering av godtgjørelse i foretak i finanssektoren for å motvirke uheldige godtgjøringsstrukturer.

EU-kommisjonen vedtok 30. april 2009 to anbefalinger, henholdsvis om avlønning av ledelsen i børsnoterte selskaper og om avlønningspraksis i finansielle foretak. 13. juli 2009 la EU-kommisjonen fram forslag til regler om godtgjørelse i banker og verdipapirforetak i tredje revisjon av kapitaldekningsdirektivene (CRD III). EUs råd traff 28. oktober 2009 vedtak om CRD III-direktiv som var betydelig strammere enn EU-kommisjonens forslag til direktiv. Forslaget har så ligget lenge til behandling i Europaparlamentet. Enighet ble oppnådd mellom EUs råd og Europaparlamentet den 30. juni 2010, og Parlamentet vedtok nytt CRD III-direktiv 7. juli 2010. Parallelt med dette har Committee of European Banking Supervisors (CEBS) utarbeidet retningslinjer om godtgjørelse.

EUs forslag til direktiv krever nasjonale materiellrettslige bestemmelser som ikke bare vil være av betydning for foretakene, men som også vil innebære et inngrep i lønnsdannelsen for den enkelte ansatte. Vi forventer at EUs CRD III-direktiv blir tatt inn i EØS-avtalen. For å kunne oppfylle disse forventede nye EØS-forpliktelsene vedtok Stortinget 14. juni 2010 nye regler om godtgjørelse i finanssektoren basert på forslag fra Finansdepartementet i Prop. 117 L (2009-2010). Lovreglene gir hjemmel til å fastsette regler om godtgjørelse i forskrift.

I tråd med dette sendte Finansdepartementet 25. juni 2010 på høring et utkast til forskrift om godtgjørelse i finansinstitusjoner. Vi har også sett hen til EU-kommisjonens anbefalinger om godtgjørelsesordninger i finanssektoren 30. april 2009 og CEBS retningslinjer om godtgjørelse 20. april 2010.

Europaparlamentets vedtak 7. juli 2010 er til dels strammere enn EUs råds vedtak 28. oktober 2009. Parlamentet utvider blant annet kretsen av medarbeiderkategorier regelverket skal gjelde for (utover ledende ansatte, risikotakere og kontrollfunksjoner). En annen viktig innskjerping er at kontantbonuser maksimalt kan utgjøre 30 prosent av den samlede bonusen, samt at minimum 50 prosent av en bonus skal utbetales i aksjer eller betinget kapital (som kan inndras). Det er også verdt å legge merke til at lønnsbegrepet utvides med å omfatte bonuslignende pensjoner. Videre fremhever Europaparlamentet at variabel lønn ikke skal utbetales gjennom midler eller metoder som fremmer omgåelse av kravene i direktivet.

Finansdepartementet har i utkastet til forskrift lagt oss tett opp mot det som ser ut til å bli EUs regelverk. I departementets utkast foreslås det at reglene skal gjelde for alle finansinstitusjoner. Norske myndigheter legger generelt stor vekt på å ha en finansmarkedsregulering som dekker hele finanssektoren, og som regulerer ulike deler av finansmarkedet på en konsistent og helhetlig måte, uansett størrelse og kompleksitet. Finansiell stabilitet kan også påvirkes av små foretak.

Nye regler om godtgjørelse i finansinstitusjoner er fortsatt på høring. Høringsfristen er 15. september 2010. Finansdepartementet vil vurdere virkningen av de endringer Europaparlamentet har foretatt opp mot vårt regelverksutkast og høringsinstansenes merknader i høringsprosessen.

Publisert 8. september 2010