Historisk arkiv

Regelendringer fra 1. januar 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2011 på Finansdepartementets ansvarsområde.

Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2011 på Finansdepartementets ansvarsområde. Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter, finansmarkedene og Statens pensjonsfond.


Skatter

 • Se skattesatser for 2011.

 • Skattereglene for pensjonister
  Det er vedtatt endringer i skattereglene for pensjonister. Hensikten er å tilpasse skattereglene til pensjonsreformen. Endringene innebærer at skattebegrensningsregelen for AFP- og alderspensjonister erstattes av et nytt skattefradrag. Skattefradraget skal fastsettes uavhengig av en eventuell ektefelles inntekt, og gifte AFP- og alderspensjonister skal få hvert sitt fradrag.

  Skattebegrensningsregelen videreføres for uførepensjonister og enkelte andre trygdede, men endres slik at ektefellers inntekt skal fastsettes hver for seg, og ikke samlet som i dag, ved beregning av skattebegrensningen. For uføre som mottar ektefelletillegg, videreføres imidlertid dagens skattebegrensningsregel for ektepar. Særfradraget for alder oppheves, mens særfradraget for uførhet økes.

  Kompensasjonstillegg til mottaker av ny AFP i privat sektor skal utbetales skattefritt. Ektefelletillegg fra folketrygden skal utbetales skattefritt til de AFP- og alderspensjonister som allerede mottar ektefelletillegg 31. desember 2010.

  Enkelte pensjonister med lav inntekt vil få en skatteskjerpelse med de nye reglene. Det vil bli gitt overgangsregler, som i en overgangsperiode vil skjerme disse for en vesentlig skatteskjerpelse. Se Prop. 1 LS (2010-2011) Skatter og avgifter 2011 kapittel 8.

 • Formuesskatt
  Det er vedtatt at eiendommer på Svalbard er unntatt fra de nye reglene om formuesverdsetting av bolig. Unntaket gjelder fra og med inntektsåret 2010. Se Prop. 1 LS (2010-2011) kapittel 12.

  Det er vedtatt nye forskriftsregler om formuesverdsetting av næringseiendom med virkning fra og med inntektsåret 2010. Les mer i forskriften.

 • Kraftverksbeskatning
  Det er vedtatt nye regler for behandling av fallrettigheter ved beregning av grunnrenteinntekt fra kraftproduksjon. Se Prop. 1 LS (2010-2011) Skatter og avgifter 2011 avsnitt 3.3.5 og kapittel 13 og Innst. 4 L (2010-2011) kapittel 7. Det tas sikte på å etablere et felles norsk-svensk elsertifikatmarked fra 1. januar 2012. Det er vedtatt at inntekt fra elsertifikater knyttet til grunnrenteskattepliktig vannkraftproduksjon skal inngå i beregningsgrunnlaget for grunnrenteinntekt.

 • Gavefradragsordningen
  Ordningen med fradragsrett for gaver til frivillige organisasjoner utvides slik at også gaver til tilsvarende organisasjoner med sete i andre EØS-stater omfattes. Utvidelsen gis virkning fra inntektsåret 2010. Samtidig er det vedtatt endringer i kriteriene for hvilke organisasjoner som kan omfattes, ved at mindre tros- og livssynssamfunn uten nasjonalt omfang fjernes fra gavefradragsordningen. Innstramningene trer i kraft fra og med inntektsåret 2011. Det er også vedtatt at Skattedirektoratet hvert år skal offentliggjøre en liste over hvilke frivillige organisasjoner som har mottatt fradragsberettigede gaver og samlet gavebeløp den enkelte organisasjon har mottatt. Se Prop. 1 LS (2010-2011) Skatter og avgifter 2011 avsnitt 3.2.2 og kapittel 9.

 • Eiendomsskatt
  Med virkning fra og med skatteåret 2011 innføres det to nye utskrivingskategorier for eiendomsskatt, hhv. ”næringseiendom” og områder ”utbygget på bymessig vis og næringseiendom.” Disse kommer i tillegg til de eksisterende utskrivingsalternativene som kommunene kan velge mellom. De nye alternativene omfatter også eiendommer som utgjør ”verk og bruk”. Det vil imidlertid fortsatt være anledning til bare å skrive ut eiendomsskatt på verk og bruk. Det vises til Prop. 1 LS kapittel 14.

 • Flere skatteoppgjørspuljer
  Fra 1. januar 2011 endres ligningsloven slik at det åpnes for at skatteoppgjøret for personlige skattytere kan sendes ut i flere puljer enn de to man har i dag, i første omgang ved at det produseres to, evt. tre, nye skatteoppgjør i tiden mellom dagens skatteoppgjør i juni og oktober. Betalingstidspunktene for restskatt og tilgodebeløp forskyves tilsvarende, men 20. august vil fortsatt være tidligste forfallstidspunkt for restskatt. Se Prop. 1 LS (2010-2011) kapittel 15.

 • Frist for klage på ligning
  Fra 1. januar 2011 forlenges fristen for klage på ligningen til 6 uker fra melding om skatteoppgjøret ble sendt skattyter. Klagefristen skal fortsatt utløpe tidligst 10. august for de som får skatteoppgjøret i juni. Klage over ligning som gjelder kildeskatt på utbytte må leveres innen utgangen av ligningsåret. Se Prop. 1 LS (2010-2011) kapittel 15.

 • Søksmålsfrist
  Fra 1. januar 2011 endres fristen i ligningsloven for søksmål fra en skattepliktig til prøving av en ligningsavgjørelse, slik fristen løper fra tidspunktet ligningen eller endringsvedtaket ble sendt skattyteren. Søksmål må reises innen 6 måneder etter at skatteoppgjøret eller endringsvedtaket ble sendt skattyteren.

  I saker om kildeskatt på utbytte må søksmål til prøving av ligningen reises innen 1. juli året etter ligningsåret, likevel slik at søksmål til prøving av et endringsvedtak kan reises innen 6 måneder etter at vedtaket ble sendt skattyteren. Se Prop. 1 LS (2010-2011) kapittel 15.

 • Renter ved restskatt og tilbakebetalt skatt
  Fra 1. januar 2011 endres bestemmelsene i skattebetalingsloven om rentetillegg og rentegodtgjørelse ved skatteavregningen. Rentesatsen er fastsatt til styringsrenten i Norges Bank, redusert med 28 pst. Se Prop. 1 LS (2010-2011) kapittel 15.

 • Endring av merverdiavgiftsoppgjør etter krav fra avgiftssubjektet
  Det er vedtatt at avgiftssubjekt som oppdager feil skal ha rett til å kreve endring av avgiftsoppgjør for tidligere terminer inntil tre år tilbake i tid. Ved å sende inn endringsoppgave innen den fastsatte fristen vil avgiftssubjektene kunne få fradrag for inngående avgift som ikke har kommet til fradrag tidligere og endre beløp som uriktig er innberettet som utgående avgift eller som er innberettet med for høy avgiftssats. Se Prop. 1 LS (2010-2011) kapittel 18. Endringen gjelder fra 1. januar 2011 med virkning for avgiftsoppgjør hvor terminen utløper etter ikrafttredelsen.

 • Innføring av søksmålsfrister i merverdiavgiftsloven og tolloven
  Fra 1. januar 2011 innføres søksmålsfrister i merverdiavgiftsloven og tolloven, slik at avgiftssubjekter og tollskyldnere må gå til søksmål innen seks måneder dersom de vil prøve gyldigheten av avgiftsoppgjør og tollfastsettelser, se Prop. 1 LS (2010-2011) kapittel 19.

 • Elektronisk tilgjengeliggjøring av forhåndutfylte oppgaver mv.
  Det er vedtatt lovbestemmelser som presiserer at skatteetaten kan gjøre forhåndsutfylte oppgaver, skatteoppgjør og skattekort elektronisk tilgjengelig for mottakeren. Se Prop. 1 LS (2010-2011) kapittel 20.

 • Hjemmel for skattemyndighetene til å kreve å se id-kort
  Skattemyndighetene er gitt hjemmel til å kreve at arbeidstakere som skal ha id-kort etter regler gitt i medhold av arbeidsmiljøloven, framviser id-kortet, se Prop. 1 LS (2010-2011) kapittel 21.

 • Fradrag for ektefellebidrag ved beregning av forskuddstrekk
  Med virkning for forskuddstrekk for inntekståret 2011 skal ikke lenger arbeidsgiver ved beregningen av forskuddstrekk gjøre fradrag for underholdsbidrag til fraseparert eller fraskilt ektefelle (ektefellebidrag), som arbeidsgiver trekker i lønnen etter pålegg fra NAV, se Prop. 1 LS (2010-2011) kapittel 22. I stedet for at arbeidsgiverne gjør fradrag for ektefellebidraget skal det tas hensyn til ektefellebidrag ved utskriving av skattekortet.

 • Reisefradraget
  Det er vedtatt å øke nedre grense i reisefradraget fra 13 700 kroner til 13 950 kroner med virkning fra og med inntektsåret 2011. Se Prop. 1 LS (2010-2011) kapittel 23.

 • Nye bestemmelser i tollforskriften om bruk av overtredelsesgebyr som sanksjon ved ulovlig inn- og utførsel av valuta
  Ved brudd på deklareringsplikten for kontanter og andre betalingsmidler har toll- og avgiftsmyndighetene fått hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr på inntil 30 prosent av betalingsmiddelets pålydende. Bestemmelsen trådte i kraft 11. desember 2009. Departementet har lagt til grunn at hjemmelen ikke skal tas i bruk før forskrifter og retningslinjer er på plass, jf. Prop. 1 L (2009-2010) avsnitt 5.5.

  Forslag til nye bestemmelser i tollforskriften om bruk av overtredelsesgebyr, herunder regler om myndighet til å ilegge gebyr, utmåling av gebyr og tilbakehold og beslag av betalingsmidler, har vært på høring med frist for merknader 3. desember 2010. Det ventes at forskriftsbestemmelsene vil vedtas og tre i kraft i løpet av januar 2011.

 • Gevinst og tap ved realisasjon av andel i boligselskap
  Det er vedtatt at gevinst og tap ved realisasjon av andel i boligselskap (borettslag og boligaksjeselskap) er unntatt fra fritaksmetoden med virkning fra og med 11. juni 2010. Se Prop. 1 LS (2010-2011) kapittel 7.

 • Forhåndsvarsel av vareførsel mellom Norge og tredjeland
  Fra 1. januar 2011 skal all vareførsel mellom Norge og tredjeland forhåndsvarsles etter tilsvarende regler som i EU, se Prop. 1 LS (2010-2011) kapittel 5.3.3. I den forbindelse foretas enkelte endringer i tollforskriften.

 • Ulike endringer i skattesystemet for Svalbard
  Svalbardskatteloven endres for blant annet å sikre en mer konsekvent oppfølging av utenlandske grupperinger på Svalbard, og for å klargjøre vilkårene for skatteplikt til Svalbard. Det innføres alminnelig selvangivelsesplikt på Svalbard. Endringene får virkning fra og med 2011. Det vises til Prop. 1 LS (2010-2011) kapittel 11.

 • Ansvar for privat oppdragstaker – betaling via bank som vilkår for å unngå ansvar
  Det er vedtatt at en privat oppdragtaker/privatperson fra 1. januar 2011 kan bli medansvarlig for skatt og merverdiavgift som den som leverer tjenesten har unndratt dersom kjøpesummen overstiger 10 000 kroner og kjøperen ikke har betalt via bank, se Prop. 1 LS (2010-2011) kapittel 5.4. Ansvaret kan gjøres gjeldende ved kjøp av tjenester og varer sammen med tjenester, men ikke ved rene varekjøp.

 • Betaling via bank som vilkår for fradrag etter skatteloven og merverdiavgiftsloven
  Det er vedtatt at det fra 1. januar 2011 bare skal gis fradrag etter skatteloven, eller fradrag for inngående merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven når betaling skjer via bank, med mindre betalingen samlet utgjør mindre enn 10 000 kroner, se Prop. 1 L (2009-2010) avsnitt 5.3. Tilsvarende vilkår er også vedtatt for retten til kompensasjon av merverdiavgift etter lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. Se Prop. 1 LS (2010-2011) kapittel 16.Avgifter

 

 • Det foretas enkelte forskriftsendringer som oppfølging av Stortingets avgiftsvedtak, bl.a. som følge av endrede avgiftssatser. Dette gjelder ordningene med forenklet fortolling av alkohol og tobakk, kompensasjon for veibruksavgift på bensin til båt eller snøscooter i veiløse strøk og refusjon av svovelavgift ved rensing. Se avgiftssatser for 2011

 • Alternative helsetjenester er unntatt fra merverdiavgiftsloven bl.a. dersom tjenesteyter er registrert i det frivillige registeret for utøvere av alternativ behandling. Akupunktur, homøopati, osteopati, naprapati, soneterapi, aromaterapi, ernæringsterapi og urtemedisin, kinesiologi og klassisk (svensk) massasje har imidlertid hatt en overgangsordning slik at de har vært unntatt fra loven selv om utøveren ikke har vært registrert i registeret. Denne overgangsordningen utløper 1. januar 2011.  Fra 1. januar 2011 er det dermed også for omsetning av akupunktur, homøopati, osteopati, naprapati, soneterapi, aromaterapi, ernæringsterapi og urtemedisin, kinesiologi og klassisk (svensk) massasje et vilkår for å være unntatt fra merverdiavgift at utøveren er registrert i det frivillige registeret.

 

Finansmarkedene

 • Forskrift om rente ved forsinket betaling for første halvår 2011 vil tre i kraft 1. januar 2011.

 • Prop. 134 L (2009-2010) Endringer i forsikringsvirksomhetsloven (skadeforsikring). Loven, med unntak av § 12-17, trer i kraft 1. januar 2011 med en overgangsordning som innebærer at skadeforsikringsselskapene senest skal innrette seg etter de nye reglene innen 1. juli 2011.

 • Forskrift om endring av forskrift 18. desember 2003 nr. 1638 om forvalterregistrering i verdipapirfonds andelseierregister.

 • Forskrift 30. juni 2010 nr. 1044 om endringer i forskrift 29. juni 2007 nr. 876 (verdipapirforskriften) vedrørende verdipapirforetaks tilknyttede agenter.

 • Forskrift om endring i forskrift 30. juni 2005 nr. 745 om årsregnskap og årsberetning for borettslag

 • Lov 19. juni 2009 nr. 60 om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (gjennomføring av revisjonsdirektivet), del I § 3-1 annet ledd første punktum, § 3-1 nytt fjerde ledd, 3-7 første ledd nytt nr. 5, samt endringer i kapittel 10, trer i kraft 1. januar 2011.

 • Forskrift om årsregnskap m.m. for Norges Bank

 • Forskrift om endringer i børsforskriften og enkelte andre forskrifter om enkelte utstederplikter

 • Forskrift 1. desember 2010 nr. 1507 om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond

 • Det gis rett til fleksibelt uttak av alderspensjon fra private skattebegunstigede pensjonsordninger, i tråd med nye regler om fleksibelt uttak av alderspensjon i folketrygden som trer i kraft 1. januar 2011. Reglene trer i kraft 1. januar 2011. Se Prop. 6 L (2010-2011) Endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om individuell pensjonsordning mv.

 • Endring i forskrift 12. desember 2007 nr. 1457 om livsforsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning.

 • Endring av forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften).

 • Endring av forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak.

 • Endring av forskrift 29. juni 2007 nr. 747om forsvarlig likviditetsstyring.

 • Endring av forskrift 22. desember 2006 nr. 1615 om kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer.

 • Endring av forskrift 1. desember 2010 nr. 1507 om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.Statens pensjonsfond

 

 • Statens pensjonsfond utland
  Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland trer i kraft 1. januar 2011. Det nye mandatet vil gi bedre risikostyring i fondet, mer åpenhet og et mer enhetlig rammeverk. Fra samme dato oppheves forskrift 22. desember 2005 nr. 1725 om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, retningslinjer for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (utfyllende bestemmelser til lov om Statens pensjonsfond og forskrift om forvaltning av Statens pensjonsfond utland), regler av 24. februar 2010 om forvaltningen av eiendomsporteføljen i Statens pensjonsfond utland og retningslinjer av 1. mars 2010 for Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond utland. Samtidig opphører forvaltningsavtale av 12. februar 2001 med senere endringer mellom departementet og banken.

 • Statens pensjonsfond Norge
  Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge trer i kraft 1. januar 2011. Det nye mandatet innebærer ingen endringer i strategien for forvaltningen av fondet, men tydeliggjør det grunnleggende syn på arbeids- og rolledeling mellom kapitaleier og forvalter som ble skissert i Meld. St. 10 (2009-2010). Fra samme dato oppheves forskrift 7. november 2007 nr. 1228 om forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge og retningslinjer av 20. desember 2007 for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge med senere endringer. Samtidig opphører forvaltningsavtale av 4. januar 2010 mellom departementet og Folketrygdfondet.

 • Statens obligasjonsfond
  Mandat for forvaltningen av Statens obligasjonsfond trer i kraft 1. januar 2011. Det nye mandatet innebærer ingen endringer i strategien for forvaltningen av fondet, men er oppdatert i tråd med at det er fastsatt et nytt mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge. Fra samme dato oppheves forskrift 18. mars 2009 nr. 327 om forvaltningen av Statens obligasjonsfond.

 • Statens petroleumsforsikringsfond
  Statens petroleumsforsikringsfond avvikles. De hensyn som i sin tid begrunnet opprettelse av petroleumsforsikringsfondet er ikke lenger til stede. Petroleumsforsikringsfondet vil derfor bli avviklet med virkning fra 31. desember 2010, og fondets midler blir overført til Statens pensjonsfond utland. Samtidig endres lov om Statens pensjonsfond slik at henvisningene til Statens petroleumsforsikringsfond tas ut. Se Prop. 47 LS (2010-2011) kapittel 4.