Historisk arkiv

Verdipapirforetaks plikt til å foreta lydopptak av telefonsamtaler utsettes i seks måneder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag besluttet at endringene i verdipapirforskriften om verdipapirforetaks plikt til å foreta lydopptak av telefonsamtaler, som ble fastsatt 16. desember 2009, skal tre i kraft seks måneder senere enn opprinnelig bestemt, det vil si 1. januar 2011 i stedet for 1. juli 2010.

Finansdepartementet har i dag besluttet at endringene i verdipapirforskriften om verdipapirforetaks plikt til å foreta lydopptak av telefonsamtaler, som ble fastsatt 16. desember 2009, skal tre i kraft seks måneder senere enn opprinnelig bestemt, det vil si 1. januar 2011 i stedet for 1. juli 2010. 

Finansdepartementet fastsatte 16. desember 2009 endringer i verdipapirforskriftens regler om lydopptak. Endringene innebærer en utvidelse av verdipapirforetaks plikt til å foreta lydopptak av investeringstjenester som ytes per telefon og en utvidelse av plikten til å dokumentere investeringstjenester som ytes gjennom andre kommunikasjonskanaler. Videre innebærer endringene at unntakene fra plikten til å foreta lydopptak for verdipapirforetak og kredittinstitusjoner med begrenset tjenestespekter, oppheves. Forskriftsendringene skulle tre i kraft 1. juli 2010.

Finansdepartementet har fått tilbakemeldinger fra bransjeorganisasjonene om at det har vist seg ikke å være praktisk mulig for verdipapirforetakene å oppfylle ovennevnte forskriftsendringer innen den fastsatte ikrafttredelsesdatoen. På denne bakgrunn har Finansdepartementet i dag besluttet at ikrafttredelsen av endringene i verdipapirforskriften om lydopptak mv. som ble fastsatt 16. desember 2009, utsettes til 1. januar 2011.