Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Vil beholde norsk innskuddsgarantiordning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Sigbjørn Johnsen har i dag sendt brev til kommissær for det indre marked, Michel Barnier, hvor Norges behov for å beholde en innskuddsgarantidekning på 2 millioner kroner per innskyter per bank holdes fram.

Finansminister Sigbjørn Johnsen har i dag sendt brev til kommissær for det indre marked, Michel Barnier, hvor Norges behov for å  beholde en innskuddsgarantidekning på 2 millioner kroner per innskyter per bank holdes fram. – Det er svært viktig å beholde den norske innskuddsgarantiordningen. Den bidro til at det ikke ble panikk blant norske innskytere under finanskrisen høsten 2008, og at det derfor heller ikke ble noen kundeflukt blant innskytere i norske banker. Dette er et viktig tiltak for å sikre folks trygghet for egne sparepenger, og tilliten til banksystemet i Norge, sier Sigbjørn Johnsen. 

Bakgrunnen for saken er at EU i 2009 vedtok at innskuddsgarantidekningen i alle land i EU skulle fullharmoniseres til € 100 000 (ca 800 000kr) per innskyter per bank fra og med 1. januar 2011. Den gjeldende norske innskuddsgarantiordningen med dekning på 2 millioner kroner (om lag 250 000 euro) per innskyter per bank, ble opprettet i 1996 etter den norske bankkrisen tidlig på 1990-tallet, og er en viktig del av norsk finansregulering. Etter norske myndigheters syn bidro ordningen – sammen med en god finansregulering generelt – til stabilitet og ro rundt bankene i Norge under finanskrisen høsten 2008 Det har for regjeringen vært svært viktig å arbeide for å beholde den norske innskuddsgarantiordningen.

Viktigheten av å beholde den norske ordningen er understreket blant annet i Soria Moria II, der regjeringen går inn for ”å forsvare innskuddsgarantien for bankinnskudd i norske banker”, og i Nasjonalbudsjettet for 2010: ”Regjeringen jobber nå aktivt for å sikre at den norske innskuddsgarantien, som dekker alle innskudd opp til 2 millioner kroner per innskyter per bank, kan beholdes som i dag”.

Ved behandlingen av Finansmarknadsmeldinga 2009 i Stortinget uttalte en samlet finanskomité følgende: ”Komiteen støtter følgelig regjeringens arbeid med å holde fast ved den norske innskuddsgarantiordningen, jf. uttalelsene i Soria Moria II og i nasjonalbudsjettet 2010”, og videre at ”Komiteen gir sin klare tilslutning til regjeringens arbeid med å sikre at den norske innskuddsgarantiordningen kan beholdes som i dag”.

I brevet utdyper finansministeren sine argumenter for at Norge kan beholde innskuddsgarantidekningen på 2 millioner kroner per innskyter per bank. For å forhindre eventuelle konkurransemessige effekter av en bedre norsk innskuddsdekning, peker finansministeren på at ordningen kan kombineres med fortsatt adgang til å la norske filialer av utenlandske banker bli medlem av den norske sikringsordningen (topping-up), samt at norske banker forbys å tilby norsk innskuddsgaranti ved sin virksomhet i utlandet (export-ban).

Fullharmonisering av dekningsbeløpet i EU trer i kraft 1. januar 2011, men får ikke virkning for Norge med mindre de aktuelle endringene i innskuddsgarantidirektivet tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett.

Lenker:
Brev fra finansministeren til Barnier 11. juni 2010
Brev fra Barnier til finansministeren 2. august 2010
Brev fra finansministeren til Barnier av i dag.

Til toppen