Historisk arkiv

Avslag på klage fra Spar Kapital ASA

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag 1. november 2011 avslått klage fra Spar Kapital ASA over Finanstilsynets vedtak av 4. mars 2011 om tilbakekall av tillatelse til å yte investeringstjenester.

Finanstilsynet fant at foretaket hadde begått alvorlige og systematiske overtredelser av verdipapirhandelloven. Finansdepartementet slutter seg i det vesentlige til Finanstilsynets vurderinger av de faktiske forhold, og at dette representerer brudd på kravet til god forretningsskikk.

Les vedtaket her