Historisk arkiv

Tobakksprodusent utelukket fra SPU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

– og tidligere klasevåpenprodusent tatt inn igjen

Finansdepartementet har utelukket det kinesiske selskapet Shanghai Industrial Holdings Ltd. fra SPUs investeringsportefølje på grunn av tobakksproduksjon. Det er også besluttet at et amerikansk selskap som ikke lenger produserer komponenter til klasevåpen, tas inn igjen.

Beslutningen er tatt på bakgrunn av tilrådinger fra Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland.

Etikkrådet avga i oktober 2009 en tilråding om å utelukke 17 selskaper som produserer tobakk fra pensjonsfondet. Alle selskapene var klassifisert som tobakksprodusenter av fondets indeksleverandør. I tilrådingen ble det gjort oppmerksom på at det kunne være selskaper i fondets investeringsportefølje som er involvert i flere bransjer, herunder tobakkproduksjon. Selv om tobakksproduksjon utgjør en mindre andel av selskapets totale virksomhet, skal et slikt selskap utelukkes. Etikkrådet har gjennomgått fondets portefølje med tanke på å identifisere slike selskaper. Gjennomgangen viste at Shanghai Industrial Holdings Ltd. kunne være involvert i tobakksproduksjon. Shanghai Industrial Holdings Ltd. opplyser i brev til Etikkrådet i september 2010 at dets heleide datterselskap Nanyang Brothers Tobacco Company Ltd. produserer tobakk. På denne bakgrunn tilrår Etikkrådet at selskapet utelukkes fra SPU.

Produserer ikke lenger klasevåpen
Det amerikanske selskapet L-3 Communications Holdings er tatt inn igjen i porteføljen, siden selskapet ikke lenger produserer komponenter til klasevåpen.

Etikkrådet avga 16.juni 2005 tilråding til Finansdepartementet om utelukkelse fra SPU av selskaper som produserer klasevåpen. Blant selskapene som var omfattet av tilrådingen var det amerikanske selskapet L-3 Communications Holdings Inc. Etikkrådet vurderer rutinemessig om grunnlaget for utelukkelse av selskaper fortsatt er til stede. I den forbindelse har rådet innhentet informasjon som indikerer at selskapet ikke lenger produserer komponenter til klasevåpen. Dette er også bekreftet av selskapet selv. Etikkrådet anser dermed at grunnlaget for utelukkelsen av L-3 Communications Holdings Inc. ikke lenger er til stede.

Les mer: