Historisk arkiv

Finansdepartementet

Forskrift til ny lov om verdipapirfond

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Ny lov om verdipapirfond ble fastsatt 25. november 2011 og trer i kraft 1. januar 2012. Finansdepartementet har i dag fastsatt utfyllende forskrift til verdipapirfondloven som vil tre i kraft til samme tid.

Ny lov om verdipapirfond (lov 25. november 2011 nr. 44) trer i kraft 1. januar 2012. Finansdepartementet har i dag fastsatt utfyllende forskrift til den nye loven. Forskriften vil også tre i kraft 1. januar 2012. Loven gjennomfører EØS-regler som svarer til UCITS IV-direktivet. I forskriften er det gitt regler for gjennomføring av EUs utfyllende regelverk til UCITS IV-direktivet. I tillegg er forskrifter til gjeldende verdipapirfondlov konsolidert inn i den nye forskriften til verdipapirfondloven.

Bestemmelser om krav til nøkkelinformasjon i loven trer i kraft 1. juli 2012 slik at forvaltningsselskapene får en overgangsperiode for å utforme nøkkelinformasjon for de eksisterende verdipapirfondene de forvalter. For verdipapirfond som etableres etter 1. januar 2012 vil kravene til nøkkelinformasjon gjelde.

Finansdepartementet tar sikte på, i løpet av kort tid, å sende et oppdrag til Finanstilsynet for å vurdere enkelte sider ved det nye regelverket. Dette gjelder særlig forvaltningsselskapers bruk av kredittderivater i forvaltningen av verdipapirfond og grensen for utlån av et verdipapirfonds midler gjennom ett verdipapirforetak.