Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nye forskrifter til forsikringsvirksomhetslov mv.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskrift om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring og gjenforsikring, forskrift til forsikringsloven (livsforsikring mv.), filialforskriften og aktuarforskriften. Med de endringene som nå gjøres, har departementet bl.a. fulgt opp et forslag fra Banklovkommisjonen om økt adgang til differensiert oppbygging av tilleggsavsetninger i livsforsikring og tilpasset forskriftsverket til nye regler om skadeforsikringsvirksomhet i forsikringsvirksomhetsloven.

Blant annet er det fastsatt følgende endringer:

  • filialforskriften angir hvilke bestemmelser i forsikringsvirksomhetsloven som gjelder for filialer av utenlandske selskaper og grensekryssende virksomhet i Norge. Forskriften er endret slik at enkelte deler av forsikringsvirksomhetsloven kapittel 12 om skadeforsikring er gjort gjeldende for utenlandske forsikringsselskapers virksomhet på det norske skadeforsikringsmarkedet.
  • forskrift om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring og gjenforsikring er endret slik at den i hovedsak bare regulerer minstekravene til de forsikringstekniske avsetninger. En annen endring i forskriften er at det gis hjemmel til Finansdepartementet til å samtykke i at norske selskapers filialer i andre EØS-stater beregner sikkerhetsavsetninger for risikoer bestående i vertsstaten, etter vertsstatens regler.
  • forskrift til forsikringsloven (livsforsikring mv.) er endret slik at grensen for differensiert oppbygging av tilleggsavsetninger heves fra 2 til 3,5 prosent av premiereserven for den enkelte kontrakt, se § 5-6. Dette er gjort for å styrke tilleggsavsetningene for de kontrakter som har svært lave tilleggsavsetninger knyttet til seg. Videre er skadeforsikringsselskapers adgang til å utbetale erstatning som annuiteter utvidet noe ved at maksimal utbetalingsperiode for de aktuelle forsikringene økes fra fire til fem år, se § 1-5.

 

 Les endringsforskriftene her:

Til toppen