Historisk arkiv

Regelendringer fra 1. januar 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2012 på Finansdepartementets ansvarsområde. Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter, finansmarkedene og Statens pensjonsfond.

 

Skatter

 

  • Skattesatser for 2012

  • Minstefradrag i lønnsinntekt
   Det er vedtatt å øke satsen for minstefradrag i lønnsinntekt fra 36 pst. til 38 pst. samt at den øvre beløpsgrense for minstefradraget oppjusteres med anslått lønnsvekst fra 75 150 kroner til 78 150 kroner med virkning fra og med inntektsåret 2012. Se Prop. 1 LS (2011-2012) avsnitt 3.1 og 7.1 og Innst. 4 L (2011-2012) avsnitt 2.1.

  • Fagforeningskontingent
   Det er vedtatt å øke det maksimale fradraget for innbetalt fagforeningskontingent fra 3 660 kroner til 3 750 kroner med virkning fra og med inntektsåret 2012. Se Prop. 1 LS (2011-2012) avsnitt 7.2 og Innst. 4 L (2011-2012) avsnitt 2.2.

  • Endringer i skattereglene for Svalbard
   Det er vedtatt enkelte endringer i skattereglene for Svalbard for å motvirke skatteomgåelser og sikre at reglene er godt tilpasset internasjonale rammebetingelser. Endringene innebærer at selskaper på Svalbard skal skattlegges med fastlandssats for den delen av selskapsoverskuddet som overstiger et variabelt innslagspunkt, at satsen for kildeskatt på utbytte som deles ut fra selskap på Svalbard til aksjonær i utlandet reduseres fra 25 til 20 pst. og at det i lovteksten presiseres at Svalbard ikke skal likestilles med lavskatteland etter NOKUS-reglene (det sistnevnte innbærer ikke noen realitetsendring). Endringene får virkning fra og med inntektsåret 2012. Se Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 23 og Innst. 4 L (2011-2012) kapittel 18.

  • Reisefradraget
   Det er vedtatt å øke fradraget for reiser mellom hjem og arbeid for de lengste arbeidsreisene med virkning fra og med inntektsåret 2012. Grensen for overgang fra høy kilometersats (1,50 kroner) til lav kilometersats (0,70 kroner) økes fra 35 000 til 50 000 kilometer. Se Prop. 1 LS (2011-2012) avsnitt 3.4 og Innst. 4 L (2011-2012) avsnitt 2.5.

  • Særfradrag for store sykdomsutgifter
   Det er vedtatt å fase ut særfradraget for store sykdomsutgifter over tre år fra og med inntektsåret 2012. Utgifter til tannhelse, bolig og transport tas helt ut av ordningen fra 2012. Samtidig begrenses ordningen til skattytere som har fått særfradrag for inntektsårene 2010 og 2011. Fradragets størrelse skal i tillegg trappes gradvis ned fra inntektsåret 2013.

   Midlene som frigjøres ved å avvikle særfradragsordningen, skal brukes til å styrke eksisterende stønadsordninger med tilsvarende formål. De frigjorte midlene for 2012 brukes til å styrke folketrygdens refusjonstakster til tannbehandling, Husbankens tilskuddsordning for etablering og tilpasning av bolig, bilstønadsordningen for gruppe 2-biler for barn og unge samt Diabetesforbundets arbeid med motivasjonsgrupper og å oppdage diabetes tidlig. Midler som frigjøres ved avviklingen av resten av ordningen, disponeres i forbindelse med budsjettprosessene for inntektsårene 2013 og 2014. Bruken av midlene vurderes i dialog med brukerorganisasjoner. Se Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 8 og Innst. 4 L (2011-2012) kapittel 3.

  • Fritaksmetoden – endringer i treprosentregelen
   Treprosentregelen innebærer at tre pst. av aksjeinntekt som ellers er skattefrie etter fritaksmetoden likevel er skattepliktig. Det er vedtatt at treprosentregelen i fritaksmetoden fra og med inntektsåret 2012:
   • generelt bare skal omfatte utbytte/utdeling og ikke gevinst
   • i konsernforhold heller ikke skal få anvendelse på utbytte
   • skal omfatte utdeling fra deltagerlignet selskap
   • skal omfatte utbytte/utdeling til selskap hjemmehørende i utlandet hvor aksjene/andelene er knyttet til selskapets virksomhet i Norge
Se Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 14 og Innst. 4 L (2011-2012) kapittel 9.

 • Oppheving av reglen om korreksjonsinntekt
  Det er vedtatt å oppheve reglene om korreksjonsinntekt med virkning fra og med inntektsåret 2012. Det er i denne sammenheng gitt en overgangsregel som innebærer at korreksjonsinntekt som er beregnet til og med inntektsåret 2011, skal kunne reverseres etter hvert som selskapets underdekning utlignes. Korreksjonsinntekt som ikke er fradragsført innen 2017, kan kreves fradragsført i sin helhet i 2017. Se Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 16 og Innst. 4 L (2011-2012) kapittel 11.

 • Eiendomsskatt
  Med virkning fra og med skatteåret 2012 er det innført et nytt utskrivingsalternativ i eiendomsskatten. Etter det nye alternativet vil kommunene ha anledning til å skrive ut eiendomsskatt på all fast eiendom i kommunen, med unntak av næringseiendom (herunder såkalte verk og bruk). Det nye utskrivingsalternativet kommer i tillegg til de eksisterende alternativene som kommunene kan velge mellom. Som en overgangsregel for 2012 er det vedtatt at kommuner som benytter det nye utskrivingsalternativet får utvidet fristen for utskriving av eiendomsskatt til utgangen av juni 2012. Se Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 20 og Innst. 4 L (2011-2012) kapittel 15.

 • Økt avskrivningssats for bygg og anlegg med kort levetid
  Det er vedtatt at driftsmidler i saldogruppen for bygg og anlegg kan avskrives med en forhøyet sats på 10 prosent dersom brukstiden ikke må anses å overstige 20 år. Videre presiseres det i skatteloven at hjelpe- og tilleggsinstallasjoner i industrianlegg mv. skal avskrives i bygg- og anleggsgruppen. Endringen trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2012. Se Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 17 og Innst. 4 L (2011-2012) kapittel 12.

 • Husdyrbygg i landbruket
  Det er vedtatt at avskrivningssatsen for husdyrbygg i landbruket økes fra 4 til 6 prosent. Endringen trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2012. Se Prop. 1 LS (2011-2012) avsnitt 17.3 og Innst. 4 L (2011-2012) kapittel 12.

 • Lønnsfradrag for enkeltpersonforetak med ansatte
  Det er vedtatt å fjerne lønnsfradraget for enkeltpersonforetak med ansatte, med virkning fra og med inntektsåret 2012. Se Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 11 og Innst. 4 L (2011-2012) kapittel 6.

 • Kraftverksbeskatning
  Det er vedtatt å øke maksimumsgrensen for eiendomsbeskatning av store kraftanlegg med 5 pst. for eiendomsskatteåret 2012. Maksimumsgrensen økes ytterligere med 11 pst. for eiendomsskatteåret 2012. I tillegg skal kapitaliseringsrenten som benyttes ved verdsetting av slike anlegg settes til 4,5 pst for inntektsåret 2011 (eiendomsskatteåret 2013). Se Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 19 og Innst. 4 L (2011-2012) kapittel 14.

 • Trygdeavgift for jordbruk, skogbruk og reindrift
  Trygdeavgiften for næringsinntekt av jordbruk, skogbruk og reindrift er vedtatt endret slik at den fra og med 2012 blir på samme nivå som for ordinær næringsdrift, dvs. 11 prosent. Se Prop. 1 LS (2011-2012) avsnitt 3.7, jf. kapittel 22 og Innst. 4 L (2011-2012) avsnitt 25.1.20.

 • Skattemessig behandling av tilskudd til bygdeutvikling
  Fra og med inntektsåret 2012 skal tilskudd innenfor det distriktspolitiske virkeområdet til investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr, innenfor rammen av bygdeutvikling (BU-midler), beskattes på samme måte som tilskudd til investering i distriktene innenfor rammen av Kommunal- og regionaldepartementets regional- og distriktspolitiske virkemidler. Det innebærer blant annet at tilskuddet ikke anses som skattepliktig inntekt for mottakeren, dersom driftsmidlet ikke realiseres innen fem år etter at det ble ervervet. Se Prop. 1 LS (2011-12) kapittel 18 og Innst. 4 L (2011-2012) kapittel 13.

 • Jordbruksfradraget og reindriftsfradraget
  Det er fra og med 2012 vedtatt økning av jordbruksfradraget og reindriftsfradraget. Økningen skjer ved at det generelle fradraget øker fra 54 200 kroner til 63 500 kroner og den øvre grensen for fradraget øker fra 142 000 kroner til 166 400 kroner. Prosentsatsen i fradraget øker fra 32 prosent til 38 prosent. Se Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 22 og Innst. 4 L (2011-2012) kapittel 12.

 • Utvidet jordbruksfradrag knyttet til leiekjøring og utleie av driftsmidler
  Beregningsgrunnlaget for jordbruksfradraget knyttet til leiekjøring og utleie av driftsmidler er fra og med 2012 utvidet ved at kravet om minst 80 prosent egen bruk for at utleie av og tjenesteyting med driftsmidler skal kunne gå inn i grunnlaget for jordbruksfradrag, reduseres til 60 prosent egen bruk. Dette vil bli forskriftsfestet. Se Prop. 1 LS (2011-2012) avsnitt 27.7 og Innst. 4 L (2011-2012) avsnitt 22.1.

 • Utelukkelsesmekanisme i gavefradragsordningen
  Det er vedtatt å innføre en hjemmel i skatteloven § 6-50 slik at Finansdepartementet får myndighet til å utelukke organisasjoner fra gavefradragsordningen for å sikre norsk oppfølging av vedtak av FNs sikkerhetsråd. Lovendringene trer i kraft fra og med inntektsåret 2012. Se Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 13 og Innst. 4 L (2011-2012) kapittel 8.

 • AS Vinmonopolet og vinmonopolavgiften
  Det er vedtatt å fjerne den særskilte vinmonopolavgiften og samtidig oppheve skattefritaket for AS Vinmonopolet. Endringene gjelder fra 2012. Se Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 21 og Innst. 4 L (2011-2012) kapittel 16.

 • Tomannsboliger
  Det er vedtatt endringer i reglene om skattefri utleie av tomannsboliger. Tomannsboliger likebehandles med andre boliger ved at bare inntil halvparten av hele tomannsboligen vil kunne leies ut skattefritt fra og med inntektsåret 2012. Se Prop.1 LS (2011-2012) kapittel 12 og Innst. 4 L (2011-2012) kapittel 7.

 • Innberetning av forskuddstrekk i fiske- og fangstnæringen
  Det er vedtatt å oppheve særreglene for innbetaling av forskuddstrekk fra utbetalinger knyttet til fiske- og fangstvirksomhet. Endringene gjelder fra innrapportering av første termin forskuddstrekk for 2012, med en overgangsordning slik at første termin i 2012 slås sammen med andre termin (mars-april). Første oppgave og betalingsfrist etter de nye regler blir 15. mai 2012. Se Prop. 1 LS (2011-2012) avsnitt 27-3, Innst. 4 L (2010-2012) kapittel 22 og endringsforskrift til skattebetalingsloven.

 • Skatteavtaler
  Dobbeltbeskatningsavtalene mellom Norge og India, Tyrkia, Makedonia samt Montenegro gis virkning fra 1. januar 2012. Avtalen mellom Norge og Montenegro ble inngått ved noteveksling 31. oktober 2011, og gir den tidligere skatteavtalen mellom Norge og Jugoslavia anvendelse for Montenegro. Avtalen er gitt tilbakevirkende kraft og skal gjelde fra 3. juni 2006, da Montenegro ble en selvstendig stat. Se også egen side med skatteavtaler.

 

Regelendringer som har trådt i kraft i løpet av 2011

  

 • Skattefri omorganisering mv.
  Det er vedtatt endringer i skattereglene med virkning fra og med inntektsåret 2011 som gir muligheter for skattefri omorganisering i flere tilfeller enn tidligere. Det er blant annet gitt regler om skattefri fusjon, fisjon og aksjebytte over landegrensene, stiftelse av SE-selskap og SCE-foretak og regler om beskatning ved utflytting av selskaper. Det er også vedtatt endringer som innebærer at flere selskaps- og foretaksformer skattefritt kan omdannes til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap. Se Prop. 78 L (2010-2011) og Innst. 322 L (2010-2011).

 • Gevinst- og tapskonto samt negativ saldo
  Det er vedtatt at skattytere som flytter til andre stater i EØS, og som derfor ikke lenger er skattepliktige til Norge, kan utsette inntektsføring av gevinst- og tapskonto samt negativ saldo på samme måte som skattytere som blir i Norge. Hel eller delvis utflytting i forbindelse med fusjoner og fisjoner der et selskap i en annen EØS-stat er overtakende selskap, er også omfattet av denne regelen. Endringen trådte i kraftmed virkning fra og med inntektsåret 2011. Se Prop. 116 LS (2010–2011) kapittel 3 og Innst. 430 L (2010-2011) kapittel 3.

 • Fritaksmetoden – innføring av toårskrav ved realisasjon av andel i deltakerlignet selskap
  For gevinster og tap som blir realisert fra og med 13. mai 2011 må den påkrevde aksjefordelingen i fritaksmetoden for å oppnå henholdsvis skattefritak og fradragsrett ved salg av andel i deltakerlignet selskap, ha vært oppfylt gjennom en hel toårsperiode forut for realisasjonen. Se Prop. 116 LS (2010-2011) og Innst. 430 L (2010-2011) kapittel 4.

 • Justeringer i pensjonsskattereglene
  Endringer i pensjonsskattereglene trådte i kraft fra 2011. Etter at regelendringene var vedtatt ble departementet oppmerksom på behovet for enkelte nødvendige endringer på området. Endringene ble vedtatt 13. mai 2011 og trådte i kraft straks. Se Prop. 116 LS (2010-2011) kapittel 8 og Innst. 430 L (2010-2011) kapittel 8.
  • Utflytting av selskaper
   Skatteplikten ved utflytting av selskaper er avviklet ved flytting til normalskatteland innenfor EØS, og ved flytting til lavskatteland innenfor EØS der selskapet blir reelt etablert med reell økonomisk aktivitet i den andre EØS-staten. Også skatteplikten for gevinst på aksjer og andre eierandeler i selskaper er avviklet for selskapsutflyttinger som nevnt. Endringene trådte i kraft med virkning fra og med 10. juni 2011. Se Prop. 78 L (2010-2011) kapittel 10 og Innst. 322 L (2010-2011) kapittel 5.

  • Arveavgift – utdeling fra uskiftebo og rådighet
   Med virkning for rådighetsovergang etter 1. juli 2011 er det vedtatt at utdeling fra gjenlevende ektefelles uskiftebo til ektefellenes felles livs- eller testamentsarvinger, ved arveavgiftsberegningen skal regnes som å komme med en halvpart fra hver av ektefellene. Det er videre fastsatt regler for arveavgiftsberegningen av utdeling fra gjenlevende samboers uskiftebo. Det er også vedtatt at rådighet ikke skal anses for ervervet når samboer, i likhet med ektefelle, holder midlene uskiftet. Se Prop. 116 LS (2010-2011) kapittel 9 og 10 og Innst. 430 L (2010-2011) kapittel 9 og 10.

  • Arbeidsgiveravgift – grenseoverskridende tilfeller
   Det er inntatt en presisering i folketrygdloven av plikten til å betale trygdeavgifter (arbeidsgiveravgift og trygdeavgift) til Norge for visse grenseoverskridende tilfeller der en person skal omfattes av norsk trygdelovgivning i henhold til trygdeavtale. Endringen trådte i kraft 6. oktober 2011. Se Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 9 og Innst. 4 L (2011-2012) kapittel 4.

  • Avskjæring av fradrag for tap på fordring i konsern o.l.
   Det er vedtatt en regel om avskjæring av fradrag for tap på fordring mellom nærstående selskaper. Regelen fikk virkning fra og med 6. oktober 2011. Den nærmere avgrensningen av nærstående selskap og hvilke fordringer som skal omfattes av avskjæringsregelen, skal reguleres i skattelovforskriften. Forslag til ny bestemmelse i skattelovforskriften har vært på høring med frist for merknader 12. desember 2011. Det ventes at forskriftsbestemmelsen vil vedtas i løpet av januar 2012, med virkning fra og med 6. oktober 2011. Se Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 15 og Innst. 4 L (2011-2012) kapittel 10.

  • Informasjonsutvekslingsavtaler
   Norge har i 2011 satt i kraft avtaler om utveksling av opplysninger i skattesaker med følgende land:

   • Andorra
   • Anguilla
   • Antigua og Barbuda
   • Aruba
   • Belize
   • Cookøyene
   • Macau/Kina
   • Marshalløyene
   • Monaco
   • Montserrat
   • Nederlandske Antiller (gjelder for Curacao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustasius og Saba)
   • Sant Lucia
   • St. Christopher (St. Kitts) & Nevis
   • St. Vincent & Grenadinene
   • Turks & Caicos   Avtalene vil blant annet gi norske skattemyndigheter tilgang til opplysninger om eierskap, truster, bankkonti og transaksjoner fra disse landene. For oversikt over Norges skatteavtaler og informasjonsutvekslingsavtaler, se 

egen side om skatteavtaler

  .


 

Avgifter • Avgiftssatser 2012

 • Det foretas enkelte forskriftsendringer som oppfølging av Stortingets avgiftsvedtak. Dette gjelder innføring av NOX-komponent i engangsavgiften, reduksjon av CO2-avgiften for kvotepliktig innenriks luftfart, utvidelse av avgiftsplikten på klimagassene hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK), lovfesting av refusjonsadgang for båtmotoravgiften. Se avgiftssatser for 2012.

 • Med virkning fra 1. januar 2012 foretas enkelte forskriftsendringer for avgift på elektrisk kraft. Endringen innebærer bl.a. overgang til SSBs nyeste standard for næringsgruppering (SN2007) som grunnlag for redusert sats. Se forskrift 19. desember 2011 om endring i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter.

 • Med virkning fra 1. januar 2012 utvides avgiften på klimagassene hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) til å omfatte HFK- og PFK-gasser som i dag ikke er eksplisitt omfattet av avgiftsvedtaket. Se Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 4.15 og Innst. 3 S (2011-2012) avsnitt 4.4.15.

 • Forvaltningspraksis om å gi refusjon for avgift på båtmotorer dersom en båtmotor returneres til selger i utlandet på bakgrunn av reklamasjon i garantitiden lovfestes fra 1. januar 2012. Se Prop. 1 LS (2011-2012) avsnitt 4.6 og Innst. 3 S (2011-2012) avsnitt 4.4.6.

 • Med virkning fra 1. januar 2012 innføres dokumentavgiftsfritak ved testamentsarv under privat skifte av dødsbo i de tilfeller hvor en eiendom skal videreselges mens boet er under behandling. Se Prop. 1 LS (2011-2012) avsnitt 4.23. og Innst. 3 S (2011-2012) avsnitt 4.4.23.

 • Med virkning fra 1. januar 2012 gjeninnføres fritak for merverdiavgift på garantireparasjoner utført i Norge for næringsdrivende hjemmehørende utenfor merverdiavgiftsområdet. Fritaket gjelder garantireparasjoner av vare eller anlegg som den utenlandske næringsdrivende har levert til kjøper i Norge, eksempelvis biler og hvite- og brunevarer. Fritaket innebærer en forenkling både for de næringsdrivende og Skatteetaten. Se Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 24 og Innst. 4 L (2011-2012) kapittel 19.

 • Med virkning fra 1. januar 2012 økes merverdiavgiftssatsen på matvarer fra 14 til 15 prosent. I merverdiavgiftsloven § 22-1, jf. merverdiavgiftsforskriften § 22-1 flg., er det gitt nærmere bestemmelser om registrerings- og dokumentasjonsplikt ved endringer av merverdiavgiftsatsen. Se Prop 1 LS (2011-2012) avsnitt 4.2.1 og Innst. 3 S (2011-2012) avsnitt 4.4.2.1.

 • Elektronisk levering av omsetningsoppgave for merverdiavgift
  Det er vedtatt at omsetningsoppgave for merverdiavgift hvor terminen utløper etter 1. januar 2012 skal leveres elektronisk. Det er mulig å søke om fritak fra plikten til å levere elektronisk. Levering av omsetningsoppgave på papir, uten at det er gitt fritak fra plikten til elektronisk levering, kan sanksjoneres ved ileggelse av forhøyet utgående merverdiavgift, se Prop. LS (2011-2012) kapittel 25 og Innst. 4 L (2011-2012) kapittel 20.

 • Med virkning fra 1. januar 2012 reduseres CO2-avgiften for innenriks luftfart med antatt kvotepris for 2012, mens ikke-kvotepliktig innenriks luftfart beholder dagens CO2-avgift. For nærmere omtale se Prop. 1 LS (2011-2012) kap. 4.11.

 

Regelendringer som har trådt i kraft i løpet av 2011

 

 • Med virkning fra 1. juli 2011 ble definisjonen av hybridbiler i forskrift om engangsavgift på motorvogner endret. Endringen innebar en utvidelse av hvilke kjøretøy som omfattes av lempningene i engangsavgiften for hybridbiler. Se Prop. 116 LS (2010-2011) kapittel 11 og Innst. 420 S (2010–2011) avsnitt 4.33

 • Ved endringslov 10. desember 2010 nr. 71 vedtok Stortinget at det med virkning fra 1. juli 2011 skal beregnes merverdiavgift med den alminnelige avgiftssatsen på 25 pst. når privatpersoner hjemmehørende i Norge kjøper elektroniske tjenester fra utlandet. Som en oppfølgning av denne lovendringen ble det med virkning fra 1. juli 2011 etablert en ny og enkel registrerings- og rapporteringsordning for tilbydere som leverer elektroniske tjenester fra utlandet. For en nærmere omtale vises det til Prop. 117 L (2010-2011) og Innst. 431 L (2010-2011).

 

Finansmarkedene

 

 • Nye virksomhetsregler for e-pengeforetak
  Første januar 2012 trer nytt kapittel 4c om e-pengeforetak i finansieringsvirksomhetsloven, samt ny forskrift om e-pengeforetak, i kraft. Kapittelet gjennomfører direktiv 2009/110/EF (det andre e-pengedirektivet) i norsk rett. Samtidig oppheves lov 13. desember 2002 nr. 74 om e-pengeforetak med tilhørende forskrift. Se lov 18. november 2011 nr. 42. Endringene er omtalt i Prop 139 L (2010-2011) kapittel 3.

 • Endringer i betalingssystemloven og lov om finansiell sikkerhetsstillelse
  Første januar 2012 trer det i kraft endringer i betalingssystemloven og lov om finansiell sikkerhetsstillelse. Endringene i betalingssystemloven skal sikre ensartede rettsvernsakter og ­‑virkninger mellom ulike betalingssystemer og ulike verdipapiroppgjørs­systemer. Endringene har som formål å ta høyde for det økte antall koblinger mellom for eksempel markedsplasser og oppgjørssentraler som, på grunn av økt globalisering, europeisk integrasjon og finansielle og teknologiske nyvinninger, har funnet sted det siste tiåret.

  Endringen i lov om finansiell sikkerhetsstillelse utvider omfanget av tilgjengelig finansiell sikkerhet ved at gjeldsfordringer kan stilles som finansiell sikkerhet. Se lov 18. november 2011 nr. 42. Endringene er omtalt i Prop 139 L (2010-2011) kapittel 2.

 • Endringer i verdipapirhandelloven
  Det er inntatt et nytt åttende ledd i verdipapirhandelloven § 17-4 som gir Statens Innkrevingssentral namsmannsmyndighet for misligholdte betalingsforpliktelser av overtredelsesgebyr ilagt etter verdipapirhandelloven § 17-4, uavhengig av om vedtaket om overtredelsesgebyr er fattet av Finanstilsynet, regulert marked eller av Børsklagenemnda eller departementet etter klage. Trer i kraft fra 1. jan 2012. Les mer her.

 • Nytt regelverk for verdipapirfond
  Fra 1. januar 2012 trer ny verdipapirfondlov og –forskrift i kraft. Regelverket gjennomfører EØS-regler som svarer til UCITS IV-direktivet (direktiv 2009/65/EF) med gjennomføringsregelverk. I tillegg innebærer loven og forskriften enkelte endringer i forhold til gjeldende verdipapirfondregelverk som ikke har sin bakgrunn i EØS-reglene.


 • Forskrift om renter ved forsinket betaling
  Forskrift om renter ved forsinket betaling for første halvår 2012 vil tre i kraft 1. januar 2012. Les nyhetssak om forsinkelsesrenten for mer informasjon.

 • Endringer i filialforskriften
  Forskriften er endret slik at enkelte deler av forsikringsvirksomhetsloven kapittel 12 om skadeforsikring gjøres gjeldende for utenlandske forsikringsselskapers virksomhet på det norske skadeforsikringsmarkedet. Det er også gjort diverse tekniske endringer og ajourføringer. Forskrift 21. desember 2011 om forsikringstjenesteytelser

 • Endringer i forskrift om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring og gjenforsikring
  Forskriften er endret slik at den i hovedsak bare regulerer minstekravene til de forsikringstekniske avsetninger. Forskriftens tittel er endret i tråd med dette. Bakgrunnen for endringene er at de overordnede bestemmelsene om forsikringstekniske avsetninger nå er løftet opp i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 12. En endring i forskriften er at det gis hjemmel til Finansdepartementet til å samtykke i at norske selskapers filialer i andre EØS-stater beregner sikkerhetsavsetninger for risikoer bestående i vertsstaten, etter vertsstatens regler. Forskrift 21. desember 2011 om forsikringstekniske avsetninger mv.

 • Endringer i forskrift til forsikringsloven (livsforsikring mv.)
  Forskriften er endret på følgende områder:
  - Skadeforsikringsselskapers adgang til å utbetale erstatning som annuiteter utvides noe ved at maksimal utbetalingsperiode for de aktuelle forsikringene økes fra fire til fem år, se § 1-5,
  - Grensen for differensiert oppbygging av tilleggsavsetninger heves fra 2 til 3,5 prosent av premiereserven for den enkelte kontrakt, se § 5-6,
  - Diverse tekniske endringer og ajourføringer, bl.a. er forskriftens tittel endret.
  Forskrift 21. desember 2011 om livsforsikring mv.

 • Endringer i aktuarforskriften
  Det er foretatt tekniske tilpasninger i forskriften bl.a. som følge av nytt kapittel 12 om skadeforsikringsvirksomhet i forsikringsvirksomhetsloven. Forskrift 21. desember 2011 om aktuar

 

Regelendringer som har trådt i kraft i løpet av 2011:

 

 

 

 • Ikrafttredelse av eiendomsmeglingslovens kompetansekrav
  I eiendomsmeglingsloven 2007 ble det innført kompetansekrav for eiendomsmeglere og medhjelpere til eiendomsmeglere: I henhold til eiendomsmeglingslovens § 6-2 første ledd annet punktum må ansvarlig megler enten ha eiendomsmeglerbrev, være megler med tillatelse etter overgangsreglene, ha advokatbevilling eller være jurist tillatelse til å være ansvarlig megler. I henhold til eiendomsmeglingsloven § 4-4 første og annet ledd skal medhjelpere til eiendomsmegler ha bestått særskilt eksamen. Kompetansekravene trådte i kraft 1. juli 2011.

 • Unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper
  1. mai 2011 trådte endringer i revisorloven og aksjeloven i kraft. Endringene innebar at alle aksjeselskaper som oppfyller lovens vilkår, fikk mulighet til å velge bort revisjon av årsregnskapet. Selskapene kan velge bort revisjon der driftsinntektene er under 5 millioner kroner, balansesummen er under 20 millioner kroner og gjennomsnittlig antall ansatte ikke utfører mer enn 10 årsverk. Loven trådte i kraft 1. mai i 2011 og innebar at alle aksjeselskaper som oppfyller kravene har kunnet velge bort revisjon fra og med 2011.

 • Endringer i kapitalkravsforskriften
  Overgangsregelen, om at institusjoner som benytter interne metoder for å beregne kapitalkrav skal ha en kapitaldekning som minst tilsvarer 80 pst. av minstekravet til kapital under Basel I reglene, forlenges med virkning utover 1. januar 2012. Les egen nyhetssak her. Les endringsforskriften her.

 • Årsregnskapsforskrift for pensjonsforetak
  Forskriften erstatter tidligere årsregnskapsforskrift for pensjonskasser, og er en mer omfattende og helhetlig forskrift enn den tidligere årsregnskapsforskriften. Forskriften omfatter også innskuddspensjonsforetak. Regelendringene får virkning fra og med årsregnskapet påbegynt 1. januar 2011 eller senere. Les egen nyhetssak her. Les forskriften her.

 • Endringer i årsregnskapsforskrifter for banker, finansieringsforetak, forsikringsselskaper, verdipapirforetak og verdipapirfond
  Endringene innebærer bl.a. at finansstiftelser som kun eier ett datterselskap skal unntas fra konsernregnskapsplikten, og at de nye bestemmelsene i regnskapsloven som kom på bakgrunn av utredning om foretaksstyring og tiltak mot manipulasjon av finansiell informasjon også skal gjelde for foretak under tilsyn. Regelendringene får virkning fra og med årsregnskapet påbegynt 1. januar 2011 eller senere.
  Les egen nyhetssak her. Les endringsforskriften her.

 • Endring i forskrift om finansinstitusjoners store engasjementer
  Overgangsreglene for Eksportfinans og engasjementer med OMF-kredittforetak i forskriften om store engasjementer forlenges med ett år, fram til og med 31. desember 2012. Les egen nyhetssak her. Les endringsforskriften her.

 • Endring i verdipapirforskriften
  Verdipapirforskriften er endret slik at handel i derivater med finansielt instrument notert på regulert marked som underliggende skal rapporteres til Finanstilsynet, jf. verdipapirhandelloven § 10-18. Formålet med endringen er å bedre overvåkingen og tilsynet med adferden i verdipapirmarkedet. Endringen trådte i kraft 1. september 2011. Se forskriften her.

 • Forskrift om renter ved forsinket betaling
  Forskrift om renter ved forsinket betaling for annet halvår 2011 trådte i kraft 1. juli 2011. Les egen nyhetssak her.

 • Endring av forskrift om egenkapitalbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper
  Endringen trådte i kraft 21. juni 2011.12.21. Les endringsforskriften her. Se også forskriften som ble endret i ajourført versjon. For mer informasjon se egen nyhetssak her.

 

Statens pensjonsfond

 

 • 5. september 2011 ble mandatet for Statens obligasjonsfond endret med virkning fra samme dag. Utover redaksjonelle endringer ble det inntatt en presisering om at Folketrygdfondet i helt spesielle situasjoner knyttet til finansielle restruktureringer i selskaper som inngår i fondets portefølje, kan fravike bestemmelsene i mandatet dersom dette ut fra en forretningsmessig vurdering anses som nødvendig for å sikre verdiene i Statens obligasjonsfond. Se mandatet her
 • 5. september 2011 med virkning fra samme dag ble det inntatt en ny bestemmelse om tak på avkastningsavhengige honorarer utbetalt til eksterne forvaltningsselskaper i mandatet for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. Se mandatet her
 • 8. desember 2011 ble det fastsatt ny forskrift om årsregnskap m.m. for Folketrygdfondet fastsatt. Vedtaket medfører blant annet innføring av IFRS for Folketrygdfondet. Vedtaket har virkning for regnskapsår som begynner etter 31. desember 2011. Se vedtaket her