Historisk arkiv

Finansdepartementet

Statens pensjonsfond utland: Finansdepartementet utelukker ikke PetroChina

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har besluttet ikke å følge Etikkrådets tilrådning om å utelukke selskapet PetroChina fra Statens pensjonsfond utland sitt investeringsunivers.

Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland sendte 26. mai 2010 Finansdepartementet en tilråding om utelukkelse av selskapet PetroChina Co. Ltd. fra SPUs portefølje. Saken reiser prinsipielle spørsmål. Selskapet er ikke selv involvert i den uetiske virksomhet. Denne knyttes i stedet til et annet selskap. Etter en nærmere vurdering anses ikke tilknytningsforholdet mellom dem for å være av en slik art at de to selskapene bør vurderes som ett. På denne bakgrunn har Finansdepartementet besluttet ikke å følge Etikkrådets tilråding.

Tilrådingen fra Etikkrådet begrunnes med uakseptabel risiko for medvirkning til pågående og framtidige menneskerettighetsbrudd knyttet til byggingen av olje- og gassrørledninger i Burma.

Etikkrådets vurdering er at det er stor fare for menneskerettighetsbrudd fra burmesiske myndigheter i forbindelse med byggingen av rørledningene, og at selskapene som står ansvarlig for byggingen risikerer å medvirke til disse bruddene.

Eierforhold og ansvar
Selskapet der SPU eier andeler, PetroChina, er ikke selv delaktig i virksomheten Etikkrådet baserer sin tilråding på. Det er Southeast Asia Crude Pipeline Company, et annet datterselskap av PetroChinas morselskap, China National Petroleum Corporation (CNPC), som foretar utbyggingen av rørledningene i samarbeid med bl.a. det statlige, burmesiske Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE). Hovedspørsmålet i saken er dermed om PetroChina kan lastes for menneskerettighetsbrudd som morselskapet CNPC eventuelt medvirker til gjennom datterselskapet Southeast Asia Crude Pipeline Company. CNPC er 100 prosent statseid og eier 87 prosent av PetroChina.

Datterselskap anses normalt ikke ansvarlige for morselskaps handlinger
Utgangspunktet for vurderingen av om et selskap kan sies å medvirke til grovt uetiske handlinger eller unnlatelser i de etiske retningslinjenes forstand er hvorvidt selskapet selv eller gjennom kontrollerende posisjoner, er involvert i den uetiske virksomheten. Dette betyr at morselskaper normalt vil anses ansvarlige for hva datterselskaper gjør, mens datterselskaper normalt ikke vil anses ansvarlige for hva morselskaper gjør. Vurderingen må foretas konkret i det enkelte tilfellet. Etikkrådet legger til grunn at PetroChina og CNPC i denne sammenheng kan betraktes som én enhet. Dette begrunnes med at selskapene har en stor grad av person- og organisasjonsmessig sammenfall, og at selskapene også økonomisk er tett sammenknyttet. Etikkrådet mener derfor at PetroChina er ansvarlig for et normbrudd begått av morselskapet CNPC.

Bør ikke vurderes som ett selskap
Finansdepartementet har i sin vurdering av saken lagt til grunn at det er stor forskjell på hvor integrerte store internasjonale konsernstrukturer er, og organisasjonsmessig, og dermed personmessig, sammenfall av såkalte konsernfunksjoner forekommer relativt ofte. Det er heller ikke uvanlig at ledende ansatte hos hovedeieren av et selskap inntar lederstillinger i datterselskapets styrende organer. PetroChina og hovedeieren CNPC framstår som nært sammenknyttet. Finansdepartementet vurderer likevel at PetroChinas tilknytning til CNPC ikke er av en slik art at de to selskapene i praksis bør vurderes som ett.

Tilknytning til eventuelt normbrudd ikke sterk nok
Etter en helhetsvurdering finner Finansdepartementet at PetroChinas tilknytning til et ev. normbrudd er for svak til at det kan føre til uttrekk av PetroChina fra SPUs portefølje.  Departementet understreker at situasjonen i Burma fortsatt er svært bekymringsfull, og Norge har sluttet seg til EUs restriktive tiltak. Departementet viser også til de øvrige restriksjonene som gjelder for SPUs portefølje og som rammer investeringer relatert til Burma; investeringer i burmesiske statsobligasjoner og i selskaper som selger våpen til det burmesiske regimet.

 

Les mer