Historisk arkiv

Endringer i banksikringsloven, finanstilsynsloven og foretakspensjonsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Kongen i statsråd har i dag sanksjonert lov om endringer i banksikringsloven, finanstilsynsloven og foretakspensjonsloven, og gitt bestemmelser om ikraftsetting av lovendringene.

Kongen i statsråd har i dag sanksjonert lov om endringer i banksikringsloven, finanstilsynsloven og foretakspensjonsloven, og gitt bestemmelser om ikraftsetting av lovendringene.

Endringene i finanstilsynsloven trer i kraft 1. januar 2013, og innebærer at Finanstilsynets ansvar for å ivareta forbrukernes interesser og rettigheter i finansmarkedene uttrykkes direkte i finanstilsynsloven.

Endringene i banksikringsloven trer i kraft 1. januar 2013. Endringene innebærer at medlemmer av Bankenes sikringsfond hvert år skal betale full avgift til sikringsfondet, uavhengig av fondets størrelse. Videre reduseres fristen sikringsfondet har til å utbetale garanterte innskudd, ved at Bankenes sikringsfond skal dekke tap på garanterte innskudd så snart som mulig og senest innen én uke etter at Finanstilsynet har kommet til at en medlemsinstitusjon verken er eller vil bli i stand til å tilbakebetale innskudd, eller det er truffet vedtak om å sette en medlemsinstitusjon under offentlig administrasjon. Etter gjeldende rett er den maksimale utbetalingsfristen tre måneder.

I foretakspensjonsloven er det vedtatt en lovendring som åpner for at fripoliseinnehavere skal kunne velge å forvalte sine fripoliser med investeringsvalg. Denne lovendringen vil ikke bli satt i kraft før det er utarbeidet utfyllende forskrifter og forholdet til nye dødelighetstariffer er avklart. Lovendringen inngår som en del av arbeidet med å endre pensjonslovene for privat sektor som følge av folketrygdens nye regler om alderspensjon, og iverksettelsen må også vurderes i forhold til fremdriften i dette arbeidet.

Det er i foretakspensjonsloven også vedtatt lovendringer som åpner for raskere utbetaling av små alderspensjonsbeløp. Disse lovendringene trer i kraft fra 1. januar 2013.