Historisk arkiv

Forslag om skatteendringer for erstatnings- og forsikringsutbetaling for barn og unge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet foreslår å utvide gruppen av barn og unge som får fritak for formuesskatt ved alvorlig personskade og tap av forsørger. - For uføre barn og unge som har mottatt forsikringsutbetaling etter alvorlig personskade er det rimelig å fjerne formueskatten. Vi foreslår en likestilling mellom erstatning og forsikring slik at begge får fritak på samme grunnlag, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. Forslaget er sendt på høring.

Finansdepartementet foreslår å utvide gruppen av barn og unge som får fritak for formuesskatt ved alvorlig personskade og tap av forsørger. - For uføre barn og unge som har mottatt forsikringsutbetaling etter alvorlig personskade er det rimelig å fjerne formueskatten. Vi foreslår en likestilling mellom erstatning og forsikring slik at begge får fritak på samme grunnlag, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. Forslaget er sendt på høring.

Etter forslaget skal fritaket for formuesskatt ikke bare gjelde for erstatning etter skadeerstatningsloven, men også for kapital fra ulykkesforsikringer, sykdomsforsikringer, uføreforsikringer mv. Formuesfritaket skal også gjelde for erstatninger etter yrkesskadeforsikringsloven og erstatning for personskade og tap av forsørger etter utenlandsk erstatningsrett. For at denne gruppen av forsikringsmottakere også skal få eget personfradrag ved inntektsligningen, skal de ikke lenger lignes sammen med foreldrene for avkastning av forsikrings- og erstatningskapital.

Departementet foreslår i høringsnotatet at det ikke lenger skal være et krav for fritak for formuesskatt at barn og unge har fått sin ervervsevne nedsatt med minst 50 prosent. Det er tilstrekkelig at man enten har fått erstatning for personskade eller tap av forsørger etter erstatningsregler eller utbetaling av ulykkesforsikring, sykdomsforsikring eller uføreforsikring på grunn av skade, sykdom eller lyte .

Som tidligere retter fritaket for formuesskatt seg mot barn og unge fram til det året de fyller 21 år.

Etter forslaget i høringsnotatet skal endringene gjelde fra og med inntektsåret 2012. Høringsfristen er 25. januar 2013. Departementet vil fremme lovforslag for Stortinget om dette så snart som mulig etter at høringen er gjennomført.