Historisk arkiv

Ikraftsetting av endringer i bokføringsloven mv. og fastsetting av endringer i bokføringsforskriften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Stortinget vedtok 15. juni 2012 endringene i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m. som ble foreslått i Prop. 107. L (2011-2012). Endringene i bokføringsloven og verdipapirhandelloven ble i hovedsak satt i kraft 1. juli 2012. Av hensyn til behov for utfyllende forskriftsregulering mv. ble enkelte endringer ikke satt i kraft fra dette tidspunkt.

Stortinget vedtok 15. juni 2012 endringene i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m. som ble foreslått i Prop. 107. L (2011-2012). Endringene i bokføringsloven og verdipapirhandelloven ble i hovedsak satt i kraft 1. juli 2012. Av hensyn til behov for utfyllende forskriftsregulering mv. ble enkelte endringer ikke satt i kraft fra dette tidspunkt.

Kongen i statsråd har i dag vedtatt ikraftsetting av de gjenstående bestemmelser i bokføringsloven og verdipapirhandelloven. Dette gjelder bokføringsloven § 5 første ledd første punktum, § 5 annet ledd første punktum, § 13 annet ledd, § 13 femte ledd og § 13 b som settes i kraft fra 7. september 2012 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2012, og verdipapirhandelloven § 5-13, som settes i kraft fra 1. juli 2013.

I forbindelse med ikraftsetting av disse bestemmelsene har departementet fastsatt endringer i bokføringsforskriften som utfyller lovendringene. Endringene innebærer bl.a. at bokføringspliktige fra regnskapsår påbegynt i 2013, kan velge elektroniske oppbevaringsmedia så fremt originalt regnskapsmateriale oppbevares til betryggende sikkerhetskopier foreligger, og at bokføringspliktige fra dette tidspunkt ikke behøver å skrive ut spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering på papir så fremt regnskapssystemet gir mulighet for betryggende lukking av regnskapsperioder. I forbindelse med disse endringene er det også fastsatt enkelte andre endringer i bokføringsforskriften, bl.a. oppdatering av henvisninger og enkelte klargjøringer og presiseringer.

Les forskriften her