Historisk arkiv

Sanksjon og ikrafttredelse av lov om endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Kongen i statsråd har i dag fastsatt delvis ikrafttredelse av lov om endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven og enkelte andre lover på finansmarkedsområdet. Finansdepartementet har fastsatt overgangsforskrift og endring av verdipapirforskriften.

Lov om endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m ble vedtatt av Stortinget 15. juni 2012, og vedtaket ble i dag sanksjonert av Kongen i statsråd. Det ble samtidig vedtatt delvis ikrafttredelse av endringsloven. Les lovvedtaket her: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2011-2012/vedtak-201112-084/

Bokføringsdelen av endringsloven settes i hovedsak i kraft 1. juli 2012. Enkelte av de nye kravene kan innebære behov for systemmessige tilpasninger hos de bokføringspliktige. Finansdepartementet har i dag derfor også fastsatt forskriftsbestemmelser som gir de bokføringspliktige anledning til å følge de gamle reglene på disse områdene i en overgangsperiode.

Enkelte bestemmelser i bokføringsloven settes ikke i kraft 1. juli 2012. Dette gjelder endringene hvor det er forutsatt utfyllende forskriftsregulering, herunder kravet om at spesifikasjoner skal utarbeides, adgangen til å velge oppbevaringsmedium og kravet til elektronisk tilgjengelighet. Finansdepartementet arbeider med utfyllende forskrift til disse bestemmelsene, og det tas sikte på å fastsette nødvendige forskriftsendringer i løpet av høsten, slik at lov- og forskriftsendringene kan settes i kraft 1. januar 2013.

Endringene i verdipapirhandelloven § 4-2 (primærinnsiders meldeplikt) og i kapittel 7 om prospekter, trer i kraft 1. juli 2012. Finansdepartementet har fastsatt overgangsregler for prospekter innlevert før ikrafttredelsestidspunktet, og for tilbud fremsatt uten prospekt før ikrafttredelsestidspunktet. Finansdepartementet har også fastsatt forskrift om endring av verdipapirforskriften § 7-1 (profesjonelle investorer).  

Les overgangsforskriften her

Les endringsforskriften til verdipapirforskriften her.

 Endringene i verdipapirhandelloven § 9-1 og § 9-2 om konsesjon for foretak som yter mellommannstjeneste i tilknytning til andeler i selskaper regulert i selskapsloven, for eksempel kommandittselskap og indre selskap, trer i kraft 1. januar 2013.

Endringene i eiendomsmeglingsloven om organisering av oppgjørsfunksjonen, og om adgang til å benytte medhjelpere som ennå ikke har bestått medhjelpereksamen, og politiets tilgang til opplysninger i verdipapirregistre, trer i kraft 1. juli 2012.