Historisk arkiv

Ekspertutvalg skal vurdere selskapsskatten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

- Regjeringen er svært opptatt av at vi skal opprettholde et godt skattesystem. I en tid der skattegrunnlaget er mer mobilt som følge av globalisering vil vi derfor se på mulige endringer i selskapsbeskatningen. Om kort tid vil Regjeringen sette ned et ekspertutvalg for å vurdere den norske selskapsbeskatningen i lys av den internasjonale utviklingen, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

- Regjeringen er svært opptatt av at vi skal opprettholde et godt skattesystem. I en tid der skattegrunnlaget er mer mobilt som følge av globalisering vil vi derfor se på mulige endringer i selskapsbeskatningen. Om kort tid vil Regjeringen sette ned et ekspertutvalg for å vurdere den norske selskapsbeskatningen i lys av den internasjonale utviklingen, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Norge har siden skattereformen 1992 hatt et godt og stabilt skattesystem med brede skattegrunnlag og relativt lave skattesatser.

Skattegrunnlagene er blitt mer mobile som følge av globalisering. Det gjelder særlig selskapsbeskatningen. Tettere integrerte markeder har medvirket til at mange land har endret skattereglene. Utviklingen internasjonalt går i retning av lavere selskapsskattesats samtidig som det gjennomføres tiltak for å beskytte skattegrunnlagene mot uthuling.

Det norske skattesystemet har generelt sett en fornuftig innretning og en solid prinsipiell forankring. Det norske skattesystemet er tett sammenvevd, med 28-prosentsatsen som gjennomgående for både person- og selskapsbeskatningen.

For å kunne opprettholde et godt skattesystem og høye skatteinntekter må systemet reformeres når behovene oppstår. Finansdepartementet vil derfor om kort tid sette ned et ekspertutvalg for å vurdere selskapsbeskatningen i lys av den internasjonale utviklingen.

I tillegg vil Regjeringen i løpet av våren sende på høring et lovforslag for å motvirke uønsket uthuling av skattegrunnlag. Forslaget tar sikte på å motvirke uheldig skattetilpasning ved at flernasjonale selskaper fører uforholdsmessig store fradrag til Norge, mens inntektene kanaliseres til lavskatteland.

Tiltaket vil styrke det norske selskapsskattegrunnlaget og bidra til likere konkurransevilkår mellom flernasjonale selskaper og selskaper som kun driver virksomhet i Norge.