Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Endringer i verdipapirforskriften om innhold i prospekt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i verdipapirforskriftenes regler om innhold i EØS-prospekt ved offentlige tilbud og opptak til notering av omsettelige verdipapirer. Videre forskriftsfestes enkelte unntak fra prospektplikt som gjenspeiler Finanstilsynets dispensasjonspraksis. Endringene trer i kraft 1. juli 2013.

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i verdipapirforskriftenes regler om innhold i EØS-prospekt ved offentlige tilbud og opptak til notering av omsettelige verdipapirer. Videre forskriftsfestes enkelte unntak fra prospektplikt som gjenspeiler Finanstilsynets dispensasjonspraksis. Endringene trer i kraft 1. juli 2013.

Med forskriftsendringen gjennomfører Finansdepartementet EØS-regler som svarer til kommisjonsforordninger (EU) nr. 486/2012, nr. 311/2012 og nr. 862/2012 i norsk rett. Forordningene vil gjelde som forskrift, jf. endring i verdipapirforskriften § 7-13 om utforming av EØS-prospekt mv.

Enkelte av regelendringene medfører forenklinger, mens andre medfører mer detaljerte krav. Blant annet gis det detaljerte regler for formatet til sammendrag i prospekt og kravene til nøkkelopplysninger for å gjøre det lettere for investor sammenlikne informasjonen i ulike prospektsammendrag, og dermed også ulike investeringsprodukter.

Finansdepartementet antar at endringsforslagene samlet sett vil medføre en reduksjon av kostnader og administrasjon for utstederne.

Gjennomføring av ovennevnte EØS- regler medfører blant annet:

  • Detaljerte til hvilken informasjon som må inntas i grunnprospektet, og hvilken informasjon som helt eller delvis kan inntas i endelige vilkår.
  • Detaljert regulering av formatet til sammendrag i prospekt og kravene til nøkkelopplysninger.
  • Regler om forenklede krav til innhold i prospekt ved «tegningsrettsemisjoner», «små og mellomstore bedrifter», «selskap med lav markedsverdi» eller kredittinstitusjoner som utsteder ikke-aksjerelaterte verdipapirer.
  • Utvidelse av regnskapsprinsipper fra tredjelandsutstedere som anses likeverdige med IFRS som regnskapsspråk i prospekter.
  • Detaljerte krav til samtykke ved gjenbruk av prospekt ved videresalg eller endelig plassering av verdipapir gjennom finansiell mellommann.
  • Endringer i krav om informasjon i prospekt når grunnlaget for underliggende er en indeks.
  • Lemping av kravet til rapport fra uavhengig revisor ved inntakelse av resultatprognoser eller resultatestimater.

Finansdepartementet har også forskriftsfestet unntak fra verdipapirhandelloven § 7-3, om prospektplikt ved opptak til notering for sertifikater med pålydende på minst 100 000 euro, og for obligasjoner utstedt av fylkeskommune eller kommune. Disse unntakene forskriftsfester gjeldende dispensasjonspraksis fra Finanstilsynet, og medfører forenklinger som følge av at usteder ikke lenger behøver søke Finanstilsynet om dispensasjon.

Les til forskriftsendringen her

Til toppen