Historisk arkiv

Omleggingen av bilavgiftene reduserer CO2-utslipp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

En rapport fra Vista Analyse viser at endringene i engangsavgiften er årsaken til størstedelen av reduksjonen i CO2-utslipp fra nye personbiler siden 2006. Fra 2000 til 2007 var det en sterk økning i salget av dieselbiler, fra 10 til 75 prosent av det totale bilsalget. Deretter har dieselandelen flatet helt ut. Rapporten viser at avgiftsendringene forklarer bare omtrent 10 prosentenheter av økningen i dieselandelen.

– Dette bekrefter at Regjeringens omlegging av bilavgiftene har virket etter hensikten. Samtidig viser rapporten at avgiftsendringene ikke er hovedgrunnen til det høye salget av nye dieselbiler de siste årene, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Fra 2007 ble CO2-utslipp tatt inn som et av avgiftsgrunnlagene i engangsavgiften fordi Regjeringen ønsket å motivere til kjøp av biler med lave CO2-utslipp. I de senere årene er miljøprofilen styrket ytterligere. På oppdrag fra Finansdepartementet har Vista Analyse AS utarbeidet rapporten “Evaluering av endringene i kjøpsavgiften for nye biler fra 2006-2011”. Vista Analyse anslår hvor stor del av endringene i sammensetningen av nybilparken som skyldes endringene i engangsavgiften etter 2006, og hvor stor del som skyldes andre forhold.

I rapporten anslås det at endringene i engangsavgiften forklarer 50 til 60 prosent av nedgangen CO2-utslippene fra nye personbiler fra 2006 til 2011. Dette tilsier at gjennomsnittlige CO2-utslipp ville vært omtrent 20 g/km høyere i 2011 dersom engangsavgiften ikke hadde blitt endret, jf figur 1 Med avgiftsendringene har vi kommet ned på nivået i EU.

Figur 1. Gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye personbiler for Norge og EU-15, samt anslått utvikling uten avgiftsendringene etter 2006 i Norge. 2001 til 2012, g/km.

Kilder: Finansdepartementet, Opplysningsrådet for veitrafikken og Vista Analyse AS.

Andelen personbiler med dieselmotor var på omtrent 10 prosent i 2000 og økte til nesten 50 prosent i 2006. Dieselandelen økte videre til nesten 75 prosent etter avgiftsomleggingen i 2007. Etter 2007 har andelen dieselbiler holt seg uendret på 70 til 75 prosent. Det meste av økningen i andelen dieselbiler skjedde dermed før endringene i avgiftspolitikken. Rapporten fra Vista Analyse indikerer at avgiftsomleggingen i 2007 forklarer drøyt halvparten av økningen i dieselandelen fra 2006 til 2007, dvs. om lag 10 prosentpoeng av den samlede økningen fra år 2000. Uten avgiftsomleggingen i 2007 ville dermed dieselandelen vært drøyt 60 pst. Dette er illustrert i figur 2. Til sammenligning har den gjennomsnittlige dieselandelen i de femten eldste EU landene stort sett vært over 50 prosent de siste årene, men variasjonen er stor mellom ulike land. Samtidig kan det bemerkes at økningen i dieselandelen fra 2006 til 2007 i Norge forklarer omtrent halvparten av reduksjonen på 8 pst. i gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye personbiler fra 2006 til 2007. Vista Analyse mener at det foreløpig er for tidlig å si hvorvidt nedgangen i dieselandelen i 2012 skyldes innføring av NOX-komponeten i engangsavgiften. Det understrekes at alle beregningene er usikre.

Figur 2. Andelen nye personbiler med dieselmotor i Norge og EU-15, samt anslått andel uten avgiftsendringene etter 2006. 2001 til 2012, prosent.

Kilder: Finansdepartementet, Opplysningsrådet for veitrafikken og Vista Analyse AS.