Historisk arkiv

Flytteverdi for livsforsikringskontrakter under oppreservering til nytt dødelighetsgrunnlag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Brev fra Finansdepartement til Finanstilsynet.

Finanstilsynets fastsatte i brev 8. mars 2013 til alle livsforsikringsselskaper og pensjonskasser minstekrav til nytt dødelighetsgrunnlag i kollektiv pensjonsforsikring (K 2013). Finanstilsynet la til grunn at de fleste pensjonsinnretningene vil ha behov for opptrappingsplaner på inntil fem år for å kunne oppfylle de nye kravene til avsetninger etter innføring av nytt dødelighetsgrunnlag. Finanstilsynet la videre til grunn at en betydelig del av oppreserveringen vil måtte dekkes av kundenes avkastningsoverskudd på kontraktene. Det oppstår da spørsmål om hvordan flytting av kontrakter i denne perioden skal håndteres.

Finansdepartementet legger til grunn at det er den forsikringstekniske kontantverdien av kontrakten minst i samsvar med det nivå i opptrappingsplanen på inntil fem år som avgivende selskap på flyttetidspunktet skal være på, som skal legges til grunn for beregningen av flytteverdien etter forsikringsvirksomhetsloven § 11-7 tredje ledd, jf. Finansdepartementets brev i dag til Finanstilsynet.

Les brevet