Historisk arkiv

Gjenoppnevning av Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål er gjenoppnevnt for en periode på to år. Professor Steinar Holden fortsetter som leder av utvalget. Utvalget får nå to medlemmer fra de øvrige skandinaviske landene.

– Det rådgivende utvalget er svært nyttig for Finansdepartementet, og jeg vil takke utvalgsmedlemmene for innsatsen i de to årene som er gått. Det har bidratt til å styrke departementets kontakt med fagmiljøer både i Norge og i utlandet. Utvalget har blant annet drøftet langsiktig bærekraft i offentlige finanser og metoder for beregning av strukturell, oljekorrigert budsjettbalanse. Utvalget har også bidratt til økt interesse og forståelse i samfunnet for de faglige problemstillingene vi arbeider med, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål ble oppnevnt i mai 2011 for en periode på to år. Utvalget er nå gjenoppnevnt for en ny toårsperiode, med uendret mandat.

Professor Steinar holden (Universitetet i Oslo) fortsetter som leder av utvalget. Nye medlemmer er førsteamanuensis Ingvild Almås (Norges Handelshøyskole) og docent Helena Svaleryd (Universitetet i Uppsala).

Professorene Torben Andersen (Aarhus Universitet), Hilde Bjørnland (Handelshøyskolen BI), Øystein Thøgersen (Norges Handelshøyskole) og Ragnar Torvik (NTNU) fortsetter i utvalget. Det gjør også forskningsdirektør Torbjørn Hægeland (Statistisk sentralbyrå) og direktør Ragna Alstadheim (Norges Bank), samt ekspedisjonssjef Knut Moum (Finansdepartementet).

I den første toårsperioden har utvalget avviklet seks ordinære møter og arrangert to seminarer med åpen deltakelse. Referat fra møtene er tilgjengelige på Finansdepartementets nettsider. Tema for møtene så langt har blant annet vært analyser av langsiktig bærekraft i offentlige finanser, utfordringer knyttet til oljevirksomheten, konsekvenser av økt innvandring, metoder for beregning av strukturell, oljekorrigert budsjettbalanse og problemstillinger knyttet til å skille trend fra konjunkturer i utformingen av den økonomiske politikken.

– Utvalgets arbeid bidrar til å spre kunnskap om faglige problemstillinger. Det bidrar til et bedre offentlig ordskifte om den økonomiske politikken, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Se også: