Historisk arkiv

Kartlegging av kostnader knyttet til bokføringsregelverket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har nylig mottatt en rapport fra konsulentselskapet Rambøll management, som på oppdrag fra Finansdepartementet har analysert næringslivets kostnader knyttet til bokføringslovens krav om oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon. Rapporten viser, som Finansdepartementet tidligere har lagt til grunn, at næringslivets oppbevaringskostnader ikke i særlig grad ville bli påvirket av en halvering av oppbevaringstiden.

Finansdepartementet foreslo ikke endringer i oppbevaringstiden for primærdokumentasjon i Prop. 107 L (2011-2012), men opplyste at departementet ville gjennomføre ytterligere kartlegging av kostnadene knyttet til kravene til oppbevaringstid, og deretter legge fram en vurdering og eventuelle forslag for Stortinget.

Rambøll viser i rapporten blant annet til at oppbevaringspliktig primærdokumentasjon som vil berøres av en eventuell nedkorting av oppbevaringstiden utgjør ca. 82 prosent av oppbevart dokumentasjon, mens sekundærdokumentasjon og annen dokumentasjon som ikke vil berøres av en eventuell nedkorting, utgjør ca. 18 prosent. Rambøll viser videre til at en stor andel av oppbevaringskostnadene er knyttet til forberedelse og klargjøring for oppbevaring, mens det i liten grad er kostnader knyttet til selve oppbevaringen etter at materialet er lagret der det skal, enten oppbevaringen skjer elektronisk eller på papir. Videre påløper det noen kostnader i forbindelse med flytting av materiale fra nærarkiv til fjernarkiv, typisk rundt tredje oppbevaringsår, samt til fjerning og destruering av materialet etter oppbevaringstidens utløp. I rapporten estimeres det ut fra dette en kostnadsfordeling som viser at 75 prosent av oppbevaringskostnadene påløper første oppbevaringsår, 10 prosent i tredje oppbevaringsår, 10 prosent i siste oppbevaringsår og de gjenstående 5 prosent fordelt over de øvrige oppbevaringsår. Dette innebærer at en halvering av oppbevaringstiden for primærdokumentasjon, fra ti til fem år, kan innebære en samlet årlig besparelse for næringslivet på rundt 17,5 millioner kroner.

Av rapporten fremkommer ellers at endringen av kravet om at spesifikasjoner skal utarbeides til et krav om at spesifikasjoner skal kunne utarbeides, som ble gjennomført på bakgrunn av forslag i. Prop. 107 L (2011-2012), har medført en besparelse for næringslivet på ca. 110 millioner kroner pr. år. Rambølls rapport viser videre at næringslivets administrative kostnader vil kunne reduseres med ytterligere 150 millioner kroner pr. år dersom de øvrige forenklingsforslagene i bokføringsstandardstyrets delrapport 2 følges opp.

Finansdepartementet vil foreta en nærmere vurdering av Rambølls analyser samt av ytterligere materiale som er innhentet fra Skattedirektoratet og Økokrim vedrørende nytteverdien av kravet til 10 års oppbevaringstid, og vil deretter legge frem sine vurderinger og eventuelle forslag til regelverksendringer i løpet av våren.

Les hele rapporten her (NB 39 MB)