Historisk arkiv

Finansdepartementet

Land-for-land rapportering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har besluttet å foreslå lovregler med krav om land-for-land rapportering i egen rapport for multinasjonale selskaper innen utvinningsindustrien. – Åpenhet rundt betalingsstrømmer er viktig for å ansvarlig gjøre myndighetene i de landene hvor selskapene opererer, herunder bekjempe korrupsjon, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Regjeringen har besluttet å foreslå lovregler med krav om land-for-land rapportering i egen rapport for multinasjonale selskaper innen utvinningsindustrien. – Åpenhet rundt betalingsstrømmer er viktig for å ansvarlig gjøre myndighetene i de landene hvor selskapene opererer, herunder bekjempe korrupsjon, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Land- for - land rapportering innebærer at selskaper som driver virksomhet innenfor utvinningsindustrien og skogsdrift pålegges å rapportere om virksomheten selskapet driver for hvert land hvor selskapet opererer. En arbeidsgruppe leverte i mai et forslag til norske regler med krav om  land-for-land rapportering med utgangspunkt i forslag til nytt EU-regelverk. Regjeringen følger gruppens forslag, blant annet at rapporteringskravene vil gjelde store selskaper og selskaper med noterte verdipapirer innenfor nevnte områder, samt at selskapene pålegges utvidede rapporteringskrav sammenlignet med EU-regelverket, slik at opplysningene settes inn i en bedre og mer forståelig sammenheng. I tillegg til informasjon om betalinger til myndigheter, skal slik utvidet rapportering inkludere opplysninger om investeringer, salgsinntekt, produksjonsvolum, kjøp av varer og tjenester, antall ansatte vi det enkelte land samt oversikt over datterselskap og hvor de er hjemmehørende.

– Vi foreslår at det norske regelverket trer i kraft 1.januar 2014, og så langt vi kjenner til vil Norge dermed være første land i Europa som iverksetter slike regler, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Det legges opp til at regelverket skal bli evaluert etter 3 år.  Om regelverket fungerer effektivt vil vi særlig vurdere utvidelser til andre sektorer, og om rapporteringen skal inngå i foretakenes årsregnskap og dermed underlegges revisjon. Arbeidsgruppen anslår at under 120 norske selskaper vil bli omfattet av reglene. Johnsen er overbevist om at land-for-land rapportering vil vise seg å være en fordel for norske selskaper når dette etterhvert blir en ny internasjonal standard.

– Norske selskaper har en høy etisk standard på anti-korrupsjon og de er tjent med åpenhet og nye virkemidler for å forebygge og avdekke økonomisk kriminalitet, sier finansministeren. Han mener at selv om slike regler er nyttige for Norge er de særlig viktig for utviklingsland med svake skatteadministrasjoner og som har multinasjonale selskaper som utvinner naturressurser i landet sitt.

Se også arbeidsgruppens rapport om land-for-land rapportering

Se også høring om nye forslag til land-for-land rapporteringskrav