Historisk arkiv

Finansdepartementet

Ny skatteavtale mellom Norge og Storbritannia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i statsråd i dag fremmet Prop. 94 S (2012-2013) "Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Storbritannia, undertegnet i London 14. mars 2013" . Avtalen ventes å tre i kraft i 2013 og vil da få virkning fra og med inntektsåret 2014.

Avtalen avløser den gjeldende skatteavtalen fra 2001. Siden den gang er OECDs mønsteravtale endret på flere viktige punkter som nå tas opp i den nye skatteavtalen, blant annet:

  • Storbritannia utskriver ikke formuesskatt. Siden formue da ikke vil bli gjenstand for dobbeltbeskatning, omfatter den nye avtalen ikke formuesskatter. Endringen har den følge at personer som, uten å emigrere fra Norge, etablerer en så sterk tilknytning til Storbritannia at de blir bosatt der etter skatteavtalens regler, fortsatt vil være formuesskattepliktig til Norge.

  • I 2010 ble OECD-mønsterets artikkel 7 om inntektsfordeling til faste driftssteder endret. Fordi hovedkontor og driftssted tilhører ett og samme subjekt, har disposisjoner mellom et hovedkontor og foretakets andre driftsenheter i liten grad vært anerkjent ved fastsettelsen av driftsstedets inntekter. Den nye artikkel 7 bestemmer at det skal tas hensyn slike disposisjoner på samme måte som ved transaksjoner mellom foretaket og et uavhengig foretak.

  • Den nye avtalen har som hovedregel at pensjoner kan skattlegges både i utbetalingsstaten og i den stat der mottakeren er bosatt. Dobbeltbeskatning unngås ved avregning av utbetalingsstatens skatt mot skatt i bostedsstaten.

  • Artikkelen om løsning av tvister er supplert med et nytt punkt om voldgift. Bestemmelsen medfører at dersom de kompetente myndigheter ikke har løst problemet i løpet av to år eller bare har løst deler av tvisten, kan skattyteren be om at de uløste spørsmålene løses ved voldgift.

Les proposisjon og avtaletekster her