Historisk arkiv

Finansdepartementet

Systemviktige finansinstitusjoner og verdipapirforetak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag bedt Finanstilsynet om å vurdere hvilke kriterier som bør legges til grunn for å utpeke systemviktige finansinstitusjoner og verdipapirforetak i Norge. Vurderingene skal gjøres i samarbeid med Norges Bank.

Departementet la 22. mars 2013 fram lovforslag for å gjennomføre forventede EØS-regler som svarer til EUs CRR/CRD IV-regelverk om kapital og likviditet for banker, andre kredittinstitusjoner og verdipapirforetak i norsk rett, jf. Prop. 96 L (2012–2013). Etter forslaget skal systemviktige finansinstitusjoner og verdipapirforetak oppfylle et særlig kapitalbufferkrav (ren kjernekapital) på 1 pst. fra 1. juli 2015 og 2 pst. fra 1. juli 2016. Departementet kan etter forslaget i forskrift fastsette kriterier for hvilke institusjoner og foretak som skal regnes som systemviktige, og fastsette særlige virksomhetsregler og soliditetskrav for slike institusjoner og foretak.

Departementet har i dag bedt Finanstilsynet om å samarbeide med Norges Bank om å utarbeide følgende:

  1. En oversikt over varslede og innførte systemer for identifisering av, og særlige krav til, nasjonalt systemviktige finansinstitusjoner og verdipapirforetak (konsern) i de øvrige nordiske landene og i andre viktige europeiske land.

  2. En vurdering av hvilke kvantitative kriterier som bør legges til grunn for å utpeke systemviktige finansinstitusjoner og verdipapirforetak (konsern) i Norge. Kriteriene bør settes sammen til en helhetlig metode for å utpeke systemviktige institusjoner og foretak, i tråd med prinsippene om dette i Baselkomiteens rammeverk av 11. oktober 2012.

  3. En vurdering av hvilke kvalitative kriterier og skjønnsmessige overveielser som bør supplere de kvantitative kriteriene i metoden for å utpeke systemviktige institusjoner og foretak (konsern), jf. forrige punkt.

  4. En analyse av – og konkret angivelse av – hvilke institusjoner og foretak (konsern) i Norge som etter hhv. de kvantitative og kvalitative kriteriene vil bli regnet som systemviktige. Analysen bør omfatte undersøkelser av hvor robust metoden er for påregnelige endringer over tid i de størrelser som ligger til grunn for utpekingen av institusjoner og foretak. Det bes også om analyser av systembetydningen av de større regionale bankene.

  5. En vurdering av om de særlige soliditetskravene for systemviktige finansinstitusjoner og verdipapirforetak (konsern) bør differensieres etter grad og type av systemviktighet.

  6. En vurdering av om det for systemviktige institusjoner og foretak bør fastsettes særlige virksomhetsregler også på andre områder, så som for foretaksstyring, organisering, avviklingsplaner/kriseløsning mv.

  7. Utkast til høringsnotat og utkast til forskriftsregler for systemviktige finansinstitusjoner og verdipapirforetak i tråd med vurderingene i punkt 2-6 ovenfor, og med utgangspunkt i forslaget til ny § 2-9 e tredje ledd i finansierings-virksomhetsloven og ny § 9-15 a tredje ledd i verdipapirhandelloven, jf. Prop. 96 L (2012–2013).

Det bes om vurderingene og utkast til høringsnotat og forskriftsregler innen 1. november 2013.

Les brevet her