Historisk arkiv

Ekspertgruppe skal analysere aktiv forvaltning i SPU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

I Meld. St. 10 (2009-2010) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009 varslet Finansdepartementet at det legges opp til regelmessige og brede gjennomganger av den aktive forvaltningen i SPU i begynnelsen av hver stortingsperiode. Departementet har i tråd med dette startet arbeidet med en bred gjennomgang av Norges Banks forvaltning av SPU.

Som del av gjennomgangen har departementet oppnevnt en gruppe bestående av tre internasjonalt anerkjente eksperter med bred kompetanse og erfaring både fra akademia og praktisk kapitalforvaltning: professor Andrew Ang (Columbia Business School), professor Michael Brandt (Duke University) og David Denison (tidligere leder av den kanadiske pensjonsfondsforvalteren CPPIB).

Gruppen skal analysere Norges Banks resultater i den aktive forvaltningen og vurdere hvordan fortsatt delegering av forvaltningsoppgaver til banken kan bedre forholdet mellom avkastning og risiko utover det som følger av referanseindeksen fastsatt av departementet. Ekspertgruppen skal utarbeide en rapport som vil bli omtalt i den årlige meldingen om Statens pensjonsfond som legges fram våren 2014, og gjort offentlig på departementets internettsider.

Her er ekspertgruppens mandat