Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

- Et budsjett for økt rettferdighet og bedre fellesskapsløsninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

66/2006

- Budsjettet legger til rette for at den gode utviklingen i norsk økonomi videreføres, og at flest mulig kan delta i arbeidslivet, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Pressemelding

Nr.: 66/2006
Dato: 06.10.06
Kontakt: Runar Malkenes, telefon 22 24 41 09 / mobil 95 21 42 83, Frank Vatne, telefon 22 24 41 31 / mobil 91 33 57 02

- Et budsjett for økt rettferdighet og bedre fellesskapsløsninger

Flertallsregjeringens budsjettforslag setter velferd og fellesskap foran skattelette og privatisering. Regjeringen prioriterer helse, omsorg og utdanning. Målet om full barnehagedekning kan nås i løpet av 2007 og Nasjonal transportplan følges opp. Skatte- og avgiftsopplegget gir mer rettferdig fordeling og mer miljøvennlig forbruk. - Budsjettet legger til rette for at den gode utviklingen i norsk økonomi videreføres, og at flest mulig kan delta i arbeidslivet, sier finansminister Kristin Halvorsen.

- Regjeringen styrker fordelingsprofilen i skatte - og avgiftspolitikken ytterligere. Endringene i inntekts- og formueskatten vil gi økt skatt for de med bruttoinntekt over 400 000 kroner, mens de med over 1 million kroner i inntekt vil få størst skjerpelse. Økt minstefradrag for lønns- og pensjonsinntekter gir en lettelse på 800 millioner kroner, og størst blir lettelsen for de med inntekter mellom 150 000 og 200 00 kroner. Studenter og skoleelever vil nyte godt av at den såkalte frikortgrensen økes til 40 000 kroner.

- Budsjettet prioriterer barn og unge. Alle som ønsker det kan få en barnehageplass i løpet av 2007. Det foreslås å øke de øremerkede bevilgningene til barnehager med om lag 3,2 milliarder kroner. Dette legger til rette for 19 300 nye heltidsplasser, den største kapasitetsveksten noensinne. Målet om full barnehagedekning er dermed innefor rekkevidde. Regjeringen foreslår bevilgninger på om lag 1,4 milliarder kroner til å gjennomføre Kunnskapsløftet i 2007, og foreslår i tillegg en ordning med gratis læremidler for videregående opplæring fra høsten 2007.

- Forskjellene i samfunnet skal reduseres. Sammen med budsjettforslaget legges det fram egne handlingsplaner mot fattigdom og for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen. Her foreslår Regjeringen et det bevilges om lag med om lag 710 millioner kroner til fattigdomstiltak og vel 305 millioner kroner til inkluderingstiltak. Opptrappingsplanen for psykisk helse følges opp med 700 millioner kroner mer enn i saldert budsjett for 2006.

- Budsjettet har en klar miljø- og solidaritetsprofil. Regjeringen vil fremme miljøvennlig atferd gjennom skatte – og avgiftssystemet og legger om bilavgiftene for å oppmuntre til kjøp av biler med lave CO 2-utslipp. Det foreslås en CO 2-avgift på innenlands bruk av gass til oppvarming av boliger og næringsbygg fra 1. juli 2007. Som et viktig bidrag til å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser, innføres det en avgift på NO x utslipp på 15 kroner pr. kg. Bevilgningen til internasjonal bistand økes med 2,2 milliarder kroner, til et historisk høyt nivå som svarer til 0,97 prosent av anslått brutto nasjonalinntekt.

- Bevilgninger til veg og jernbane økes med drøyt 2,1 milliarder kroner. Det betyr at den rammen som Stortinget har vedtatt for Nasjonal Transportplan for første gang nås både for veg og jernbane. Budsjettforslaget til vegformål er 14 850 millioner kroner. For å snu trenden med økende etterslep i vedlikeholdet, foreslår Regjeringen å prioritere vedlikehold utover det som ligger inne i planrammene. Regjeringen legger opp til en historisk satsing på jernbane med 50 prosent vekst i investeringene.

Budsjettet for 2007 trygger økonomien ved å legge til rette for en fortsatt høy sysselsetting, lav ledighet og for at hele landet tas i bruk. For den enkelte er arbeid og lønnsinntekt den viktigste forsikring mot fattigdom. Ved å legge til rette for en stabil utvikling i norsk økonomi reduserer Regjeringen faren for brå renteøkninger, som særlig rammer unge i etableringsfasen og andre med utsatt økonomi. Budsjettet viderefører en høy bruk av petroleumsinntektene fra Nordsjøen, og legger til grunn en bruk på linje med forventet realavkastning av Statens pensjonsfond - Utland på fire prosent.


Les finanstalen her.

Til toppen