Historisk arkiv

Endringer i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2007

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Endringsforslagene gjelder Regjeringens oppfølging av arbeidet i Sykefraværsutvalget. Videre legges det fram forslag om bevilgningsendringer som følger av nye anslag for regelstyrte ordninger under folketrygden og statens skatte- og avgiftsinntekter, samt enkelte andre justeringer.

Pressemelding

Nr.: 80/2006
Dato: 10.11.06
Kontaktpersoner: Morten Baltzersen, telefon 22 24 43 00, Frank Vatne, telefon 22 24 41 31 / mobil 91 33 57 02

Endringer i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2007

Finansdepartementet fremmer i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 forslag om endringer i forslaget til statsbudsjett for 2007. Endringsforslagene gjelder Regjeringens oppfølging av arbeidet i Sykefraværsutvalget. Videre legges det fram forslag om bevilgningsendringer som følger av nye anslag for regelstyrte ordninger under folketrygden og statens skatte- og avgiftsinntekter, samt enkelte andre justeringer.

Oppfølging av Sykefraværsutvalget
I tråd med Sykefraværsutvalgets anbefalinger foreslås det å fjerne hele reduksjonen på 4 prosentenheter i arbeidsgiveravgiften for arbeidstakere over 62 år. Det øker provenyet fra arbeidsgiveravgiften med i alt 932 mill. kroner i 2007. I Gul bok 2007 ble det foreslått å øke arbeidsgiveravgiften for denne gruppen med 1 prosentenhet, med en provenyøkning på 233 mill. kroner. Nå foreslås det å øke denne satsen for arbeidsgiveravgift med ytterligere 3 prosentenheter, tilsvarende et proveny på 699 mill. kroner. Det økte avgiftsprovenyet som følger av å innføre full arbeidsgiveravgift for arbeidstakere over 62 år tilsvarer merutgiftene til nye tiltak for å redusere sykefraværet. Det foreslås bl.a. en bevilgning på 604 mill. kroner til kjøp av helse- og rehabiliteringstjenester for å bringe personer som mottar sykepenger raskere tilbake til arbeidslivet.

Tiltakene som Sykefraværsutvalget har lagt fram og som nå fremmes for Stortinget, anslås isolert sett å bidra til en reduksjon av det trygdefinansierte sykefraværet på 1 prosent i 2007, tilsvarende en utgiftsreduksjon på 240 mill. kroner. Det er den samme anslåtte effekten på sykefraværet som i Regjeringens forslag til endringer i sykelønnsordningen i Gul bok 2007.

På bakgrunn av Sykefraværsutvalgets innstilling trekker Regjeringen tilbake sitt forslag om å gi arbeidsgivere medfinansieringsansvar for sykefravær i trygdeperioden og forkorte arbeidsgiverperioden med to dager. Den samlede provenyeffekten av å trekke tilbake forslaget i Gul bok anslås til i alt 2 780 mill. kroner inkludert anslått effekt på sykefraværet og redusert proveny fra arbeidsgiveravgift som følge av at arbeidsgivers medfinansiering i trygdeperioden ikke innføres.

For nærmere omtale av oppfølgingen av Sykefraværsutvalget vises det til Ot.prp. nr. 6 (2006-2007) og egen pressemelding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Nye anslag for folketrygdens utgifter
Det er foretatt en ny gjennomgang av prognosene for 2007 for de regelstyrte overslagsbevilgningene under folketrygden etter framleggelsen av Gul bok 2007. Anslagene er basert på den siste regnskapsutviklingen til og med august/september. De nye anslagene for folketrygdens stønadsordninger i 2007 er 1 350 mill. kroner lavere enn anslagene som ligger til grunn for bevilgningsforslagene i Gul bok 2007. Av dette utgjør lavere anslag for folketrygdens sykelønnsutgifter for arbeidstakere 535 mill. kroner. Budsjettvirkningen av at forslaget om endret arbeidsgiverfinansiering trekkes tilbake og anslått effekt på sykelønnsutgiftene av Regjeringens nye forslag for å redusere sykefraværet, er da ikke regnet med.

Endringer i skatteanslag og rammetilskudd til kommunesektoren
Etter ferdigstillelsen av Gul bok 2007 er det kommet ny informasjon om skatte- og avgiftsinngangen i 2006. Likningen for inntektsåret 2005, som påvirker innbetalte skatter i 2006, viser en kraftig vekst i skattene fra personlige næringsdrivende. Det forventes at skatteinntektene fra denne delen av næringslivet, som deles mellom kommunesektoren og staten, vil bli høyere enn tidligere anslått også i 2007.

Også statens inntekter fra merverdiavgiften ligger an til å bli høyere enn tidligere lagt til grunn, mens likningstall for etterskuddspliktige skattytere (selskaper mv.) tilsier at anslagene for skatt fra disse skattyterne settes ned både for inneværende år og neste år. Alt i alt trekker den nye informasjonen i retning av en oppjustering av skatte- og avgiftsanslagene for staten og kommunesektoren sett under ett med 2½ mrd. kroner både i 2006 og 2007. Den delen av inntektsveksten som kan føres tilbake til konjunkturutviklingen, er da holdt utenom.

For 2006 tilfaller de økte skatteinntektene på 2½ mrd. kroner kommunesektoren. Regjeringen legger opp til at kommunesektoren får beholde disse merinntektene. Realveksten i kommunesektoren samlede inntekter i 2006 kan etter dette anslås til 11,6 mrd. kroner, eller 5,1 pst., regnet i forhold til anslag på regnskap for 2005.

For 2007 foreslår Regjeringen at kommuneopplegget justeres slik at statsbudsjettet tilføres den anslåtte merskatteveksten på 2½ mrd. kroner. De kommunale og fylkeskommunale skattørene reduseres med henholdsvis 0,35 og 0,1 prosentpoeng sammenliknet med forslaget i Gul bok. Satsen for fellesskatt til staten foreslås økt med 0,45 prosentpoeng, slik at samlet skatt på alminnelig inntekt utgjør 28 prosent. Dette innebærer at anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2007 fortsatt blir om lag som lagt til grunn i det opprinnelige forslaget til budsjett for 2007. Samtidig foreslår Regjeringen å øke kommunesektorens frie inntekter med 1 250 mill. kroner gjennom en økning av rammetilskuddene. Økningen av rammetilskuddene fordeles med 1 000 mill. kroner til kommunene og 250 mill. kroner til fylkeskommunene.

Etter disse justeringene av kommuneopplegget anslås den reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter til 6,6 mrd. kroner neste år, mot 5,4 mrd. kroner i Nasjonalbudsjettet 2007. Veksten er som vanlig regnet i forhold til anslaget for kommunesektorens inntekter i 2006 i Revidert nasjonalbudsjett 2006. Veksten i kommunesektorens frie inntekter anslås nå til i underkant av 3,7 mrd. kroner, mot 2,4 mrd. kroner i Nasjonalbudsjettet 2007.

Samlet oppstilling av endringsforslagene
Hovedtrekkene i Regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet for 2007 er oppsummert i tabellen nedenfor.

Endringer i budsjettopplegget for 2007 - Hovedtall. Mill. kroner

Regjeringens forslag i St.prp. nr. 1 om endringer i sykelønnsordningen trekkes

-2 780

+ Økte strukturelle skatteinntekter

2 500

Økte skatteinntekter som følge av ny informasjon

5 400

Aktivitetskorrigeringer

-2 900

+ Avvikle seniorsats i arbeidsgiveravgiften

699

+ Økte frie inntekter til kommunene

-1 250

+ Nedjusterte anslag under folketrygden

1 350

+ Nye tiltak for å redusere sykefraværet

-699

+ Innsparing i sykepenger som følge av nye tiltak fra

Sykefraværsutvalget

240

+ Økt bevilgning til tilfeldige utgifter

-60

= Endring i strukturelt, oljekorrigert underskudd

0

Skatte- og avgiftsinntektene på statsbudsjettet er samlet sett økt med 5,8 mrd. kroner i forhold til Gul bok. Av dette utgjør økte skatteinntekter på grunn av ny informasjon om skatte- og avgiftsinngangen 5,4 mrd. kroner, jf. tabellen ovenfor. I tillegg er provenyet fra arbeidsgiveravgiften økt med netto 379 mill. kroner som følge av endringer i sykelønnsordningen. To forhold spiller inn. For det første avvikles ordningen med lavere arbeidsgiveravgift for seniorer. Dette øker isolert sett inntektene med 699 mill. kroner sammenliknet med anslagene i Gul bok. Samtidig bidrar bortfall av arbeidsgiveravgift på arbeidsgivers medfinansiering av sykepenger isolert sett til å redusere inntektene med 320 mill. kroner. Denne inntektsreduksjonen inngår som en del av budsjettkonsekvensen på 2 780 mill. kroner som følger av at Regjeringens forslag om endringer i sykelønnsordningen trekkes. Etter fradrag for den delen av økte skatteinntekter som kan føres tilbake til konjunkturutviklingen, er oppjusteringen av skatte- og avgiftsanslagene utenom endringene i arbeidsgiveravgiften beregnet til 2,5 mrd. kroner.

De foreslåtte endringene i statsbudsjettets inntekter og utgifter innebærer at det oljekorrigerte underskuddet reduseres med 2,9 mrd. kroner i forhold til Gul bok, til 54,1 mrd. kroner. Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet anslås til 71,0 mrd. kroner, det samme som i Gul bok 2007.

Les mer i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4