Historisk arkiv

Et budsjett for en bærekraftig utvikling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

74/2006

- Miljøpolitikk og bærekraft går som en grønn tråd gjennom Regjeringens budsjettforslag. Skatte - og avgiftspolitikken oppmuntrer til miljøriktig handling blant annet gjennom omlegging av bilavgiftene og innføring av en NOx avgift. Sammen med satsing på fornybar energi, CO 2-kjeder og kjøp av CO 2-kvoter er dette viktige bidrag til våre internasjonale forpliktelser gjennom Kyoto-avtalen og Gøteborg-protokollen, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Pressemelding

Nr.: 74/2006
Dato: 06.10.06
Kontakt: Runar Malkenes, telefon 22 24 41 09 / mobil 95 21 42 83

Et budsjett for en bærekraftig utvikling

- Miljøpolitikk og bærekraft går som en grønn tråd gjennom Regjeringens budsjettforslag. Skatte - og avgiftspolitikken oppmuntrer til miljøriktig handling blant annet gjennom omlegging av bilavgiftene og innføring av en NO x avgift. Sammen med satsing på fornybar energi, CO2-kjeder og kjøp av CO2-kvoter er dette viktige bidrag til våre internasjonale forpliktelser gjennom Kyoto-avtalen og Gøteborg-protokollen, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Finansdepartementet har ansvaret for å koordinere Regjeringens arbeid med en Nasjonal strategi for bærekraftig utvikling. I budsjettforslaget for 2007 er det en rekke forslag som bygger opp under dette:

Energi
Regjeringen foreslår å bevilge 720 millioner kroner til CO 2-kjeder og rensing av CO 2 fra gasskraftverket på Kårstø. Grunnfondet for energieffektivisering og fornybar energi foreslås etablert med 10 milliarder kroner, og det foreslås en tilsagnsfullmakt på 400 millioner kroner slik at ENOVA kan øke innsatsen allerede i 2007. Det foreslås også vel 100 millioner kroner til kjøp av klimakvoter som en del av den samlede politikken for å oppfylle Kyoto-avtalen.

Miljøavgifter
Regjeringen bruker skatter og avgifter for å oppmuntre til miljøvennlige handlinger. Som et viktig skritt i retning av å oppfylle en av våre internasjonale miljøforpliktelser og å redusere sur nedbør, foreslår Regjeringen en avgift på 15 kroner pr. kg NO x -utslipp. Regjeringen foreslår videre å innføre en CO 2-avgift på innenlands bruk av gass til oppvarming av boliger og næringsbygg fra 1. juli 2007. Det vil motvirke at bruk av gass utkonkurrerer mer miljøvennlige alternativer til oppvarming.

Samferdsel
Regjeringen legger om bilavgiftene i mer miljøvennlig retning. CO 2-utslipp erstatter slagvolum som beregningsgrunnlag i engangsavgiften. Det vil oppmuntre til kjøp av biler med lave CO 2-utslipp. Regjeringen varsler samtidig at en tar sikte på å miljødifferensiere årsavgiften i budsjettet for 2008, slik at NO x og lokale utslipp av partikler tas med i avgiftsgrunnlaget. I tillegg fritas bioetanol som er blandet inn i bensin for CO 2-avgift. Regjeringen foreslår også å utvide dieselavgiften til å omfatte fritidsbåter.

Regjeringen legger opp til en historisk satsing på jernbane med 50 prosent vekst i nyinvesteringene. Med en samlet bevilgning til jernbaneformål på 7,1 milliarder oppfyller Regjeringen løftet i Soria Moria-erklæringen og bringer jernbanebevilgningene opp på det nivået som er nedfelt i Nasjonal Transportplan. Som en del av denne satsingen ligger en rekke infrastrukturtiltak (terminaler, krysningsspor osv.) som vil bidra til å flytte gods fra veg til bane. Regjeringen gir samtidig fritak for el-avgift for skinnegående transport fra 1. januar 2007. Dette vil stimulere ytterligere til overføring av gods fra veg til bane.

Miljøvern
Miljøverndepartementets budsjett foreslås styrket med 89 millioner kroner til nye miljøtiltak, blant annet forvaltning av verneområder, overvåking og vern av biologisk mangfold, tiltak for villaksen og kulturminner. 21,7 millioner kroner av styrkingen er knyttet til økt skogvern, primært til utbetalinger i forbindelse med frivillig vern. Kapitalen i Kulturminnefondet foreslås økt med 200 millioner kroner.

Internasjonal solidaritet
Bevilgningene til bistand foreslås økt med 2,2 milliarder kroner til 20 750 millioner kroner. Dette gir et historisk høyt nivå på 0,97 prosent av anslått bruttonasjonalinntekt (BNI). Innsatsen for å redusere barnedødeligheten og gi barn en bedre start på livet er styrket med 300 millioner kroner. Regjeringen vil i tillegg slette 520 millioner kroner i gjeld fra Ecuador, Egypt, Jamaica, Peru og Sierra Leone. Denne gjelden skriver seg fra den norske skipseksportkampanjen på 1970-tallet. Innsatsen for miljørettet bistand øker med 350 millioner kroner.

Bærekraftig utvikling
I budsjettet presenteres en oversikt over Regjeringens arbeid med bærekraftig utvikling og det orienteres om hvordan svenske myndigheter vil bidra til å evaluere arbeidet. Budsjettet omtaler utviklingen i indikatorene for bærekraftig utvikling. Det legges fram nye framskrivinger av norske utslipp av klimagasser og langtransporterte luftforurensinger. Regjeringens strategi for en bærekraftig utvikling bygger på fem prinsipper for handling; (jfr. omtale i Nasjonalbudsjettet, boks 7.1.)