Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Gjeninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift fra 1. januar 2007

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

73/2006

Regjeringen fremmer forslag til ny ordning med differensiert arbeidsgiveravgift. Forslaget er i tråd med det opplegget som ble godkjent av ESA i juli. Forslaget innebærer at de fleste kommunene som var omfattet av ordningen før omleggingen i 2004, igjen vil få en redusert arbeidsgiveravgiftssats. Et treffsikkert distriktspolitisk virkemiddel vil dermed igjen være på plass i Distrikts-Norge.

Pressemelding

Nr.: 73/2006
Dato: 06.10.06
Kontakt: Geir Åvitsland, telefon 22 24 45 02 / mobil 48 09 96 83
Runar Malkenes, telefon 22 24 41 09 / mobil 95 21 42 83

Gjeninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift fra 1. januar 2007

Regjeringen fremmer forslag til ny ordning med differensiert arbeidsgiveravgift. Forslaget er i tråd med det opplegget som ble godkjent av ESA i juli. Forslaget innebærer at de fleste kommunene som var omfattet av ordningen før omleggingen i 2004, igjen vil få en redusert arbeidsgiveravgiftssats. Et treffsikkert distriktspolitisk virkemiddel vil dermed igjen være på plass i Distrikts-Norge.

Regjeringens mål har vært at ordningen skulle gjeninnføres i størst mulig omfang.

Regjeringens forslag innbærer at nullsatsen for arbeidsgiveravgiften i Finnmark og Nord-Troms (avgiftsone V) opprettholdes. I avgiftssone IV gjeninnføres den generelle 2003-satsen på 5,1 prosent med unntak for Tromsø og Bodø, hvor satsen vil være 7,9 prosent (ny sone IVa). Alle kommunene i avgiftssone III får gjeninnført den generelle 2003-satsen på 6,4 prosent. Over halvparten av kommunene i avgiftssone II får gjeninnført den generelle 2003-satsen på 10,6 prosent. Rennebu kommune flyttes fra avgiftssone II til avgiftssone III.

De resterende kommunene i nåværende sone II vil bli skilt ut slik at de danner en ny sone Ia. I denne sonen vil satsen for arbeidsgiveravgift være 10,6 prosent innenfor et årlig fribeløp per foretak og deretter 14,1 prosent. Grensen for fribeløpet er foreslått utvidet til 530 000 kroner per år under forutsetning av at EU-kommisjonens forslag om å øke grensen for såkalt bagatellmessig støtte fra 2007 blir vedtatt. Det vil i så fall innebære at foretak i sone Ia med i størrelsesorden 40 - 45 årsverk, avhengig av lønnsnivået i det aktuelle foretaket, vil kunne betale arbeidsgiveravgift etter en sats på 10,6 prosent.

Mens det tidligere var arbeidstakers bosted som var avgjørende for hvilken differensiert sats som skulle anvendes, baserer den nye ordningen seg på hvor virksomheten utøves og er registrert. Dersom et foretak driver virksomhet i flere geografiske områder, skal hver enkelt enhet registreres som en enhet/underenhet i det aktuelle området og følgelig svare avgift med satsen som gjelder i denne sonen. Spesielle regler gjelder for ambulerende virksomhet.

Den nye ordningen vil ha færre negative næringsunntak (”spesifikke næringer”) enn 2003-ordningen, ved at bare deler av skipsbyggingssektoren og produksjon av enkelte stålprodukter vil unntas fra differensieringen.

Virksomhet innen landbruk og fiskeri vil fortsatt svare avgift med 2003–satsene på 5,1 prosent i sone IVa og 10,6 prosent i sone Ia.

Ordningen vil også omfatte kommunal og statlig sektor. Det innebærer at flere statlige virksomheter vil omfattes enn i 2003. Fribeløpsordningen i sone Ia vil imidlertid ikke gjelde for statlig sektor.

Omleggingen av ordningen vil være provenynøytral. I privat sektor vil Regjeringens forslag omfatte 90 prosent av avgiftsfordelen i ordningen før omleggingen i 2004. Områder som ikke fullt ut får gjeninnført 2003-ordningen kompenseres gjennom næringsrettede midler til regional utvikling. For kommunal sektor vil kompensasjonen videreføres over skjønnstilskuddet for de kommunene som ikke får gjeninnført 2003-ordningen.

Se nærmere om forslaget i St. prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte-, avgifts og tollvedtak, avsnitt 2.5.2. og St.prp. nr. 1 (2006-2007) Kommunal- og regionaldepartementet.

Til toppen