Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

IPA og livrenter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

72/2006

Finansdepartementet foreslår som varslet i Revidert nasjonalbudsjett 2006 å avvikle fradragsretten for innskudd til individuelle pensjonsavtaler etter skatteloven (IPA) med virkning fra og med 12. mai i år. Videre foreslås det å avvikle formuesskattefritaket for individuelle livrenter.

Pressemelding

Nr.: 72/2006
Dato: 06.10.06
Kontakt: Jon Tingvold, telefon 22 24 44 50, Anders Lande, telefon 22 24 41 05 / mobil 48 05 33 51

IPA og livrenter

Finansdepartementet foreslår som varslet i Revidert nasjonalbudsjett 2006 å avvikle fradragsretten for innskudd til individuelle pensjonsavtaler etter skatteloven (IPA) med virkning fra og med 12. mai i år. Videre foreslås det å avvikle formuesskattefritaket for individuelle livrenter.

En overgangsregel gir imidlertid fritak for formuesskatt for eksisterende livrente fra tilkjent erstatning for personskade. Videre foreslås det et unntak slik at formuesskatteplikten ikke vil ha effekt for barn under 22 år som har eller får plassert erstatning for tap av forsørger i en individuell livrente. Det foreslås også å avvikle skattefritaket for lønnsbeskatning av arbeidsgiverbetalte premier til kollektive livrenter.

IPA
Finansdepartementet foreslår i Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) at fradragsretten for individuell pensjonssparing (IPA) fjernes med virkning for innbetalinger foretatt fra og med 12. mai 2006. Det foreslås overgangsregler som innebærer at eksisterende IPA-kontrakter avsluttes og at forsikringstaker får en fripolise. Fripolisen vil bli beskattet etter dagens regler for beskatning av IPA. Det vil si at fripolisen fortsatt vil være unntatt fra formuesskatt og at utbetalingene skal skattlegges som pensjonsinntekt. Samtidig gis forsikringstaker en rett til å inngå en ny kontrakt på samme vilkår og uten at det foretas ny helsevurdering. Nye kontrakter vil ikke gi fradragsrett, og bli skattlagt etter de ordinære reglene for livrenter. Det vil si at det bare er avkastningen som beskattes ved utbetaling og at disse kontraktene er formuesskattepliktige. Det foreslås også endringer i skattereglene slik at eksisterende IPA-kontrakter med en gjenkjøpsverdi på under 2 G kan gjenkjøpes. Selvangivelsesstatistikk viser at det meste av sparingen i IPA foretas av personer med relativt høye inntekter. Endringen har derfor gode fordelingsvirkninger.

Fradragsretten fjernes også for innskudd til fortsettelsesforsikring. Denne endringen får virkning fra og med inntektsåret 2007. Det foreslås tilsvarende overgangsregler som for IPA.

Individuelle livrenter
Finansdepartementet foreslår at det innføres formuesskatt på livrenteforsikring. Det foreslås at de nye reglene trer i kraft med virkning for inntektsåret 2007. For eksisterende livrenter, der det foretas nye innbetalinger på forsikringen etter 5. oktober 2006 og nye livrenter tegnet etter 5. oktober 2006, foreslås det formuesskatteplikt allerede ved formuesbeskatningen for 2006. Samtidig foreslår departementet at ekstrabeskatningen ved gjenkjøp av livrenter oppheves med virkning fra og med inntektsåret 2007.

Etter gjeldende erstatningsrett kan formuesfritaket for livrenter i større eller mindre grad ha ført til redusert erstatning for personskade etter skadeerstatningsloven kapittel 3. Dette gjelder for eksempel erstatning til trafikkskadde. Det foreslås derfor en særskilt overgangsregel hvor det gis fritak for formuesskatt for livrente som er ervervet med midler fra tilkjent erstatning for personskade. Dette omfatter likevel ikke de tilfeller hvor det er utmålt en standardisert erstatning etter skadeerstatningslova § 3-2 a, og der det dermed er tatt hensyn til framtidig skatteplikt for erstatningen. Etter forslaget er det et vilkår at erstatningssummens størrelse er fastsatt med bindende virkning før 6. oktober 2006, samt at livrente er ervervet innen 30. juni 2007.

Videre foreslås det formuesskattefritak for barn som mottar engangserstatning ved tap av forsørger. Fritaket omfatter erstatningsbeløpet uansett plasseringsmåte. Forslaget om generell skatteplikt for formue plassert i individuelle livrenter vil dermed ikke ha effekt for personer under 22 år som har eller får plassert erstatningskapitalen i en individuell livrente.

Tall fra forsikringsbransjen viser at det i hovedsak er personer med høy formue eller høy inntekt som sparer mye i individuelle livrenter. Endringen har derfor gode fordelingsvirkninger.

Kollektive livrenter
Finansdepartementet foreslår videre å innføre skatteplikt på arbeidsgivers betaling av premie til kollektive livrenter. Arbeidstakeren vil bli skattlagt for premiebeløpet som lønn. Utbetalinger fra kollektive livrenter hvor premien er skattlagt som lønn, skal skattlegges på samme måte som utbetalinger på individuelle livrenter. Dette innebærer at det bare er avkastningen som beskattes. Avkastningen beskattes som alminnelig inntekt. For eksisterende kollektive livrenter som videreføres etter at det innføres beskatning av premien hos medlemmene i ordningen, vil utbetalingen bli skattlagt som pensjon. For å unngå dette, kan det i disse tilfellene utstedes en fripolise knyttet til de rettigheter som er opparbeidet ved utgangen av 2006. Det foreslås at endringen får virkning fra og med inntektsåret 2007.

En avvikling av skattefavoriseringen av disse ordningene må antas å ha gode fordelingsvirkninger. Dette har sammenheng med at kollektive livrenter ofte har vært brukt for å omgå begrensningene i lov om innskuddspensjon og lov om foretakspensjon.

Forslagene er omtalt nærmere i Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) kapittel 5.

Se også Pressemelding 32/2006 i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2006.

Til toppen