Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Omlegging av bilavgiftene for et bedre miljø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

70/2006

For å motivere til kjøp av kjøretøy med lavere CO 2-utslipp, foreslår Regjeringen å erstatte slagvolum med CO 2-utslipp ved beregning av engangsavgiften. Det gis samtidig en mindre lettelse i engangsavgiften for nye personbiler. Det foreslås også enkelte endringer i satser og avgrensninger mellom næringskjøretøy og personkjøretøy, i tillegg til en økning i engangsavgiften for campingbiler.

Pressemelding

Nr.: 70/2006
Dato: 06.10.06
Kontakt: Frode Finsås, telefon 22 24 42 90 / mobil 48 09 96 82, Frank Vatne, telefon 22 24 41 31 / mobil 91 33 57 02

Omlegging av bilavgiftene for et bedre miljø

For å motivere til kjøp av kjøretøy med lavere CO2-utslipp, foreslår Regjeringen å erstatte slagvolum med CO2-utslipp ved beregning av engangsavgiften. Det gis samtidig en mindre lettelse i engangsavgiften for nye personbiler. Det foreslås også enkelte endringer i satser og avgrensninger mellom næringskjøretøy og personkjøretøy, i tillegg til en økning i engangsavgiften for campingbiler.

I budsjettet for 2007 tar Regjeringen de første skrittene i den varslede omleggingen av bilavgiftene i en mer miljøvennlig retning, og varsler samtidig en miljødifferensiering av årsavgiften i forbindelse med budsjettet for 2008

CO2-utslipp tas inn i beregningsgrunnlaget for engangsavgiften
Engangsavgiften beregnes i dag på grunnlag av kjøretøyets vekt, slagvolum og effekt. Regjeringen foreslår at CO 2-utslipp erstatter slagvolum som avgiftskomponent med virkning fra 1. januar 2007. Det foreslås også noen endringer i de andre avgiftskomponentene, blant annet en økt progresjon i effektavgiften.

Etter Finansdepartementets beregninger vil biler som i utgangspunktet koster under 400 000 kroner i gjennomsnitt kunne bli billigere, mens dyrere biler vil kunne stige noe i pris som følge av omleggingen. Disse gjennomsnittstallene skjuler store individuelle forskjeller. Et annet hovedtrekk ved omleggingen er at dieselbiler kommer gunstigere ut enn bensinbiler. Dette skyldes at dieselbiler gjennomgående har lavere CO 2-utslipp enn bensinbilene. Samtidig vet vi at de lokale utslippene til luft (partikler, NO x, osv.) er høyere for dieselbiler enn bensinbiler. Denne avgiftsstimulansen til kjøp av flere dieselbiler kan delvis motvirkes ved å innføre miljødifferensiert årsavgift, jf. omtale nedenfor.

Endringer for næringskjøretøy og campingbiler
Det høye nivået på engangsavgiften skaper en del uheldige tilpasninger, særlig ved at det kan være lønnsomt å anskaffe typiske næringskjøretøy til privat bruk. Regjeringen foreslår derfor en viss tilnærming av avgiftsnivået mellom personbiler og næringskjøretøy ved at satsen for næringskjøretøy økes noe. Satsen for varebiler klasse 2 og lette lastebiler foreslås økt fra 20 til 22 prosent av personbilavgiften, og satsen for minibusser foreslås økt fra 35 til 40 prosent. Det foreslås også å fjerne kombinerte biler som egen avgiftsklasse. Campingbiler betaler i dag 13 prosent av personbilavgiften. Denne avgiftsforskjellen gir opphav til en del uheldige tilpasninger, f.eks. ved at personbiler eller minibusser blir bygd om til campingbiler. Det foreslås derfor å øke satsen for campingbiler fra 13 prosent til 22 prosent av personbilavgiften.

Innføringen av engangsavgift på lette lastebiler med tillatt totalvekt inntil 7,5 tonn fra 1. januar 2006 har medført at en del typiske nyttekjøretøy får engangsavgift. Toll- og avgiftsdirektoratet har derfor, i samarbeid med veimyndighetene, vurdert grensedragningen mellom kjøretøy som bør fritas for engangsavgift, og de kjøretøy som bør betale engangsavgift på linje med varebilene. I tråd med direktoratets anbefalinger foreslår Regjeringen at kjøretøy med tillatt totalvekt mellom 3,5 og 7,5 tonn ikke skal ha engangsavgift dersom godsrommet eller lasteplanet er lengre enn 300 cm og bredere enn 190 cm.

Provenytapet av forslagene summerer seg til om lag 25 millioner kroner. Nye personbiler får en lettelse på om lag 100 millioner kroner, mens lettelsen for de lette lastebilene som blir fritatt er beregnet til om lag 70 millioner kroner. Importerte, brukte personbiler får en avgiftsskjerpelse på om lag 60 millioner kroner og varebiler klasse 2 en skjerpelse på om lag 40 millioner kroner, mens campingbiler får en skjerpelse på om lag 45 millioner kroner.

Endringer i årsavgiften
Regjeringen arbeider med sikte på å foreslå en miljødifferensiering av årsavgiften i forbindelse med budsjettet for 2008. En miljødifferensiering av årsavgiften kan ta utgangspunkt i hvilke avgasskrav (EURO-krav) de ulike kjøretøyene oppfyller. På grunn av større lokale utslipp av partikler og NO x, vil dieselbiler i så fall få høyere årsavgift enn bensinbilene.

Forfallsdatoen for årsavgiften foreslås endret fra 15. til 20. mars i 2007. Bakgrunnen er at mange trygdemottakere kan oppleve likviditetsproblemer ved at forfallsdatoen for årsavgiften er satt til 15. mars, mens trygden utbetales 20. mars.

Omregistreringsavgiften
Finansdepartementet vurderer å fjerne dagens omregistreringsavgift og erstatte den med merverdiavgift på avansen ved omsetning av brukte kjøretøy. Det vurderes å beholde en lav og flat omregistreringsavgift. Departementet vil i løpet av 2006 sende et forslag om dette på høring, med sikte på å vurdere endringer i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2007.

Les mer på www.statsbudsjettet.dep.no.

Til toppen