Historisk arkiv

Prioriteringer på utgiftssiden i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2006

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Pressemelding 29/2006

Innenfor uendret bruk av oljepenger har Regjeringen funnet rom for å prioritere flere viktige områder. Den største påplussingen i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett gjelder likevel økte utgifter til sykepenger.

Pressemelding

Nr.: 29/2006
Dato: 12.05.06
Kontaktpersoner: Morten Baltzersen, telefon 22 24 43 00 / mobil 97 78 74 86, Runar Malkenes, telefon 22 24 41 09 / mobil 95 21 42 83

Prioriteringer på utgiftssiden i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2006

Innenfor uendret bruk av oljepenger har Regjeringen funnet rom for å prioritere flere viktige områder. Den største påplussingen i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett gjelder likevel økte utgifter til sykepenger.

Som følge av at det ble etablert flere nye barnehageplasser i 2005 enn tidligere antatt, er måltallene for utbygging av nye barnehageplasser i 2006 justert opp. Det legges nå til grunn en kapasitetsvekst i 2005 og 2006 på til sammen 27 000 heldagsplasser, fordelt med 13 500 plasser hvert av årene. Det er 4 600 flere plasser for denne toårsperioden enn lagt til grunn i Regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2006. Samlet innebærer dette at bevilgningene til barnehager (drift- og investeringstilskudd og skjønnsmidler) økes med 0,7 milliarder kroner.

Nye anslag for det sykefraværet som folketrygden dekker, bidrar alene til å øke utgiftene med 2,3 milliarder kroner. Det anslås nå at det folketrygdfinansierte fraværet vil øke med 8 pst. fra 2005 til 2006, mens det i det opprinnelige budsjettet ble lagt til grunn nullvekst. Samtidig settes anslag for øvrige deler av folketrygdens utgifter ned med til sammen 0,8 milliarder kroner, slik at folketrygdens utgifter i alt settes opp med 1,5 milliarder kroner.

Regjeringen foreslår også på andre områder utgiftsøkninger i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2006.

Det foreslås å bevilge til sammen 175 millioner kroner på Samferdselsdepartementets budsjett til blant annet asfaltering av riksveinettet, sikring av rasutsatte veistrekninger og bygging av nye gang- og sykkelstier. I tillegg foreslås det 40 millioner kroner til utbedring av utraste veier som følge av uværet på Vestlandet og i Trøndelag.

Også på andre departementers budsjetter vil Regjeringen øke bevilgningene for å utbedre skader som følge av uværet i vinter. Det foreslås 57 millioner kroner til sikrings- og miljøtiltak på Olje- og energidepartementets budsjett. Tiltak langs de rammede vassdragene er svært viktig for å ivareta framtidig sikkerhet for liv, helse og infrastruktur. Det foreslås også 10 millioner kroner til utbedring av skader på navigasjonsinstallasjoner og moloer i fiskerihavner og til økte utgifter som følge av skader på blant annet laksetrapper. Til sammen foreslår Regjeringen 108 millioner kroner til utbedringer som følge av uværet.

Fra 1. januar 2006 ble det innført en egenandel på 50 kroner for fysioterapibehandling som tidligere hadde vært gratis. Regjeringen foreslår nå at denne egenandelen fjernes fra 1. juli. Utgiftene i 2006 øker som følge av dette med 137 millioner kroner.

Som et ledd i Regjeringens arbeid med å avvikle soningskøen, foreslås det å bevilge 67,7 millioner kroner til å opprette 150 nye fengselsplasser, øke kapasiteten i friomsorgen og til 50 nye plasser på Kriminalomsorgens utdanningssenter.

Regjeringen vil trappe opp de spesielle arbeidsmarkedstiltakene for yrkeshemmede med i alt 1 000 plasser i 2. halvår 2006. Det foreslås derfor at bevilgningene økes med 65 millioner kroner, noe som også inkluderer økte utgifter til administrasjon i Aetat.

Tilskuddene til helseforetakene foreslås økt 100 millioner kroner slik at skjevfordelingen av inntekter mellom helseregionene rettes opp raskere enn tidligere forutsatt. Økningen fordeles med 60 millioner kroner til Helse Vest og 40 millioner kroner til Helse Midt-Norge.

Regjeringen har som mål å innføre gratis læremidler i videregående opplæring, og Kunnskapsdepartementet er i gang med å utrede mulige modeller for dette. Samtidig er det ønskelig å stimulere til bruk av digitale læremidler i videregående opplæring. Som et ledd i arbeidet med å få ned kostnadene for den enkelte elev gjennom økt tilgang til og bruk av digitale læremidler, foreslås det å bevilge 50 millioner kroner til utvikling og bruk av digitale læremidler i videregående opplæring.

For å stimulere til bredbåndsutbygging gjennom Høykom-ordningen foreslås det å øke bevilgningen til Høykom med 50 millioner kroner.

Regjeringen prioriterer også 50 millioner kroner til ulike miljøformål, blant annet til kalking, bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris og til kjøp av forsvarseiendommer til friluftsformål.

Anslaget for skatte- og avgiftsinntektene, korrigert for konjunkturelle forhold mv., øker med 2,5 milliarder kroner, mens utbytteinntekter og øvrige inntekter øker med til sammen 1,8 milliarder kroner. Det innebærer at utgiftsendringene kan gjennomføres innenfor et uendret strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd.

Tabellen under oppsummerer tidligere vedtatte bevilgningsendringer og Regjeringens forslag til endringer på statsbudsjettet for 2006 i proposisjonen som fremmes samtidig med Revidert nasjonalbudsjett 2006. Utgifter og inntekter knyttet til petroleumsvirksomhet og lånetransaksjoner er ikke medregnet. Endringer på poster som korrigeres ved beregningen av det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet, er heller ikke tatt med i oversikten over utgifts- og inntektsforslag.

I tabellen inngår også forslag til bevilgningsendringer i 2006-budsjettet som allerede er fremmet for Stortinget.

Tabell: Forslag fremmet etter salderingen av statsbudsjett for 2006 og anslagsendringer som inngår i den strukturelle, oljekorrigerte budsjettbalansen. Millioner kroner

Økte utgifter fremmet for Stortinget tidligere i år

585

NAV-reformen

377

Prosjekter for verdikjeder for CO2 og renseanlegg Kårstø

60

Pneumokokkvaksine for barn

58

Krisestøtteenhet i forbindelse med krisesituasjoner

28

Kystverket, kartlegging mv. av ubåtvraket utenfor Fedje

28

Det europeiske romfartsprogrammet

24

Undersøkelse av fiskefartøyet Westerns forlis

7

Reindriftsavtalen

3

+

Utgiftsforslag som fremmes i denne proposisjonen

3 682

Anslagsendringer i folketrygden, herunder sykepenger mv.

1 525

Barnehager

695

Riksveier, rassikring og sykkelstier

175

Reversering av egenandel for fysioterapi

137

Jernbaneverket, oppryddingstiltak

117

Opprydding etter flom og uvær på Vestlandet og i Trøndelag

108

Helseforetakene, omfordeling mellom helseregioner

100

Utlendingsdirektoratet, statlige mottak mv.

90

Ankebehandling ifm. ranet av Norsk kontantservice

72

Styrking av kriminalomsorgen

68

Arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede

65

Statlig barnevern, reguleringspremier til KLP mv.

60

Tilskudd til digitale læremidler i videregående opplæring

50

Bredbåndstiltak (Høykom)

50

Miljøformål

50

Andre forslag, netto

320

-

Inntektsforslag som fremmes i denne proposisjonen, utenom renter

1 770

Utbytte fra selskaper

2 039

Salg av Vestbanetomta

-450

Brønnøysund, økte gebyrinntekter

85

Skatte- og avgiftsendringer ifm. Revidert nasjonalbudsjett 2006

-87

Andre forslag, netto

183

-

Anslag strukturelle skatte- og avgiftsinntekter fra Fastlands-Norge mv.

2 497

=

Endring i det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet

0

Kilde: Finansdepartementet