Historisk arkiv

Skatte- og avgiftsendringer i det reviderte budsjettet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Pressemelding 30/2006

I Revidert nasjonalbudsjett 2006 foreslår Regjeringen noen mindre endringer i skatte- og avgiftsopplegget og varsler enkelte endringer som vil bli foreslått i forbindelse med budsjettet for 2007.

Pressemelding

Nr.: 30/2006
Dato: 12.05.06
Kontaktpersoner: Runar Malkenes, telefon 22 24 41 09 / mobil 95 21 42 83,
Frank Vatne, telefon 22 24 41 31 / mobil 91 33 57 02

Skatte- og avgiftsendringer i det reviderte budsjettet

I Revidert nasjonalbudsjett 2006 foreslår Regjeringen noen mindre endringer i skatte- og avgiftsopplegget og varsler enkelte endringer som vil bli foreslått i forbindelse med budsjettet for 2007.

Fradrag i lønnsinntekt på Svalbard
Regjeringen varsler et eget fradrag i lønnsinntekt på Svalbard i budsjettet for 2007 med virkning fra 2006, samt å innføre et eget svalbardtillegg (tilsvarende finnmarkstillegget) i barnetrygd på Svalbard. Et forslag vil bli sendt på høring til relevante aktører på Svalbard og til Skattedirektoratet.

Behovsprøvd barnetillegg til mottakere av tidsbegrenset uførestønad
Fra og med 1. juni 2006 får mottakere av tidsbegrenset uførestønad rett til behovsprøvd barnetillegg etter de samme regler som alders- og uførepensjonister. Dette tillegget er ikke pensjonsgivende og Regjeringen foreslår derfor at det bare skal belastes med trygdeavgift med lav sats, dvs. med samme sats som for alders- og uførepensjonister som mottar tillegget.

Skattemessig behandling av supplerende støtte til personer med kort botid i Norge
Lov om supplerande støtte til personar med kort butid i Noreg trådte i kraft 1. januar 2006. Regjeringen foreslår at ytelsen skattlegges på samme måte som pensjonsinntekter, det vil si at mottakerne skal svare trygdeavgift med lav sats samt at de får rett til særfradrag for alder og skattebegrensning fra fylte 67 år.

Økt reindriftsfradrag
Regjeringen foreslår å øke den øvre grensen for reindriftsfradraget med 10 000 kroner til 71 500 kroner.

Endring i skattleggingen av attførings- og rehabiliteringspenger
Attførings- og rehabiliteringspenger er pensjonsgivende inntekt og skal skattlegges som lønn. Mottakere av attførings- og rehabiliterings­penger som i tillegg mottar uførepensjon fra tjenestepensjonsordning får imidlertid likevel rett til særfradrag for uførhet og retten til å liknes etter skattebegrensningsregelen. Denne skjevheten i regelverket har ikke vært tilsiktet, og det foreslås derfor å unnta de med attførings- og rehabiliterings­penger fra retten til skattebegrensning og særfradrag for uførhet med virkning fra og med inntektsåret 2007. For de som ved utgangen av 2006 allerede mottar uførepensjon i kombinasjon med attførings- og rehabiliteringspenger, vil retten til særfradrag og skattebegrensning først faller bort fra og med inntektsåret 2010.

I praksis betyr dette at endringen ikke vil få betydning for personer som i dag mottar attførings- eller rehabiliteringspenger.

Dokumentavgift og festetomter
Etter gjeldende rett skal det betales dokumentavgift ved enhver tinglyst overdragelse av eiendomsrett til fast eiendom. Avgiften beregnes av eiendommens salgsverdi. I 2004 ble det innført nye regler i tomtefesteloven som på nærmere vilkår gir fester rett til å overta eiendomsretten til festetomta til en lovregulert innløsningssum. Denne summen vil normalt være lavere enn eiendommens salgsverdi. Finansdepartementet har åpnet for at innløsningssummen likevel kan legges til grunn for beregningen av dokumentavgiften. Dette unntaket foreslås nå lovfestet.

Bioetanol
Regjeringen legger opp til at bioetanol i mindre mengder som blandes med bensin (såkalt biobensin), blir fritatt fra CO2-avgiften etter andel bioetanol i bensinen fra 1. januar 2007.

Drivstoff hvor bioetanol utgjør hovedbestanddelen, f.eks. såkalt E85, ilegges ikke avgifter. For disse produktene er det et vilkår at tollmyndighetene i de konkrete tilfellene har godkjent at etanolen er tilstrekkelig denaturert (gjort udrikkelig). Det orienteres i revidert budsjett om at tollmyndighetene allerede har gitt slik godkjenning for E 85.

NOx-avgift
Norge ratifiserte Gøteborg-protokollen i januar 2002, og har forpliktet seg til å redusere de årlige utslippene av nitrogenoksider (NO X) til maksimalt 156 000 tonn fra 2010. Regjeringen tar sikte på å innføre en avgift på NO X-utslipp fra 1. januar 2007. Hovedmålet med en avgift er at den, sammen med andre virkemidler, skal bidra til å oppfylle NO X-forpliktelsen i Gøteborg-protokollen.

Bruksfradrag
EFTAs overvåkningsorgan har i en grunngitt uttalelse konkludert med at de norske reglene for beregning av engangsavgiften på bruktimporterte kjøretøy er i strid med EØS-avtalen. Innvendingen er at måten avgiften fastsettes på ikke er nøyaktig nok. Finansdepartementet har funnet å måtte akseptere ESAs syn i saken, og et forslag til nye bestemmelser har nylig vært på høring. På bakgrunn av innspillene i høringsrunden arbeides det nå i Finansdepartementet med å etablere ett nytt system, og nye regler vil trolig være på plass i løpet av 2006.

Momsunntak for interne transaksjoner i frivillige organisasjoner
Det foreslås et momsunntak for interne transaksjoner i frivillige organisasjoner med virkning fra 1. juli i år. Med frivillige organisasjoner menes også ideelle foreninger som eksempelvis politiske partier. Enheter som er organisert som stiftelser (ikke næringsdrivende stiftelser) foreslås omfattet. Det foreslås at tjenestene må være direkte knyttet til den ideelle virksomheten i forbundet, beregningen av vederlaget for tjenestene må være basert på hel eller delvis kostnadsdekning, tjenestene må ikke ytes til andre enheter utenfor forbundene og ytelsene av tjenestene må ikke utføres av rettssubjekter utenfor forbundene. Det foreslås at en eller flere enheter eller ledd innenfor en organisasjon mv. etter søknad kan utelukkes fra unntaket.