Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Skattlegging av fri kost for sokkelarbeidere og det særskilte hyretillegget for sjøfolk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

33/2006

Regjeringen foreslår å gjeninnføre et skattefritak for fri kost for ansatte på sokkelen som har en samlet årlig personinntekt mindre enn 600 000 kroner fra 1. juli 2006. Regjeringen foreslår også å gjeninnføre et skattefritak for hyretillegg for sjøfolk, med en øvre beløpsgrense.

Pressemelding

Nr.: 33/2006
Dato: 12.05.06
Kontaktperson: Runar Malkenes, telefon 22 24 41 09 / mobil 95 21 42 83, Frank Vatne, telefon 22 24 41 31 / mobil 91 33 57 02

Skattlegging av fri kost for sokkelarbeidere og det særskilte hyretillegget for sjøfolk

Regjeringen foreslår å gjeninnføre et skattefritak for fri kost for ansatte på sokkelen som har en samlet årlig personinntekt mindre enn 600 000 kroner fra 1. juli 2006. Regjeringen foreslår også å gjeninnføre et skattefritak for hyretillegg for sjøfolk, med en øvre beløpsgrense.

I forbindelse med innstrammingen i skattleggingen av fri kost for ansatte på sokkelen og i skattefritaket for hyretillegg i budsjettet for 2006, ba Stortinget Regjeringen vurdere disse innstrammingene på nytt i tilknytning til Revidert nasjonalbudsjett for 2006.

Skattlegging av fri kost for ansatte på kontinentalsokkelen
Regjeringen mener at det bør opprettholdes en viss skattelegging av fri kost for ansatte på sokkelen, men at skattleggingen begrenses og gis en bedre fordelingsprofil innenfor denne gruppen. Regjeringen foreslår at det innføres et skattefritak for fri kost for ansatte på sokkelen med en samlet årlig personinntekt mindre enn 600 000 kroner fra 1. juli 2006. Forslaget vil innebære en årlig gjennomsnittlig skattelettelse på i underkant av 3 800 kroner for en som betaler toppskatt trinn 1 og om lag 3000 kroner for en som ikke betaler toppskatt. For 2006 blir skattelettelsen halvparten av dette.

Skattefritak for hyretillegg
Hyretillegg er normalt en tariffestet ytelse for utgifter til kost for sjøfolk når de er på land. Det utbetales uten krav om dokumentasjon for arbeidsrelaterte utgifter, og er i realiteten et kontant tillegg til lønnen/hyren. Enkelte sjøfolk i kystnær trafikk får også hyretillegg for tiden om bord i stedet for fri kost, fordi rederiet ikke har sett seg tjent med å anrette mat om bord.

Regjeringen mener at skattefritaket for hyretillegg bør gjeninnføres, men at det bør settes en øvre beløpsgrense for hvor stort hyretillegg som kan være skattefritt. Hensikten er å sikre at det er skatteloven som bestemmer nivået på skattefordelen. Regjeringen foreslår å innføre en øvre beløpsgrense for skattefritt hyretillegg på 1375 kroner pr. måned tilsvarende 16 500 kroner pr. år fra 1. juli 2006. Den maksimale skattereduksjonen av forslaget vil være i underkant av 4000 kroner for 2006.

Forslagene er omtalt nærmere i St.meld. nr. 2 (2005-2006) Revidert nasjonalbudsjett og i Ot.prp. nr. 77 (2005-2006).

Til toppen