Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Utslippsavgift på NOx

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

71/2006

Som varslet i Revidert nasjonalbudsjett 2006, foreslår Regjeringen å innføre en avgift på NOx-utslipp fra 1. januar 2007. Avgiften skal bidra til å oppfylle NOx-forpliktelsen i Gøteborgprotokollen som regulerer grenseoverskridende utslipp til luft. Avgiften settes i første omgang til 15 kroner pr. kg NOx, og det gis kompensasjoner til enkelte berørte næringer.

Pressemelding

Nr.: 71/2006
Dato: 06.10.06
Kontakt: Frode Finsås, telefon 22 24 42 90 / mobil 48 09 96 82, Runar Malkenes, telefon 22 24 41 09 / mobil 95 21 42 83

Utslippsavgift på NOx

Som varslet i Revidert nasjonalbudsjett 2006, foreslår Regjeringen å innføre en avgift på NO x-utslipp fra 1. januar 2007. Avgiften skal bidra til å oppfylle NO x-forpliktelsen i Gøteborgprotokollen som regulerer grenseoverskridende utslipp til luft. Avgiften settes i første omgang til 15 kroner pr. kg NO x, og det gis kompensasjoner til enkelte berørte næringer.

Gjennom Gøteborgprotokollen er Norge forpliktet til å redusere de årlige utslippene av nitrogenoksider (NO x) til 156 000 tonn i 2010. Utslippsframskrivninger tyder på at Norge må redusere sine utslipp med drøyt 20 prosent i 2010 for å oppfylle protokollen. Så store utslippsreduksjoner vil bli meget krevende.

Avgiften settes i første omgang til 15 kroner pr. kg NO x i 2007. Analyser av kostnadene ved tiltak som reduserer utslipp av NO x, viser imidlertid at betydelige utslippsreduksjoner innen 2010 bare kan oppnås ved at avgiften økes opp mot 50 kroner pr. kg.

En rekke sektorer bidrar til utslipp av NO x, bl.a. sjøfart og fiske, olje- og gassvirksomheten, veitrafikken og industrien. De billigste tiltakene for å redusere utslipp av NO x finnes innen sjøfart og fiske, men også olje- og gassektoren og fastlandsindustrien har tiltak som koster mindre enn 50 kroner pr. kg NO x.

Regjeringen legger vekt på at utslippene av NO x reduseres uten at den økonomiske belastningen for næringene blir unødvendig høy. Det foreslås derfor betydelige kompensasjoner til enkelte berørte næringer.

Staten og fylkeskommunene har avtaler om kjøp av persontransporttjenester med hurtigruta, riksveifergene, de kommunale- og fylkeskommunale hurtigbåtene, jernbanen og enkelte regionale flyruter. Disse vil bli kompensert for avgiftsøkninger gjennom avtalene.

Det er i dag etablert en ordning med tilskudd til finansiering av tiltak som reduserer NO x -utslipp på skip (NO x RED-programmet). Regjeringen foreslår en betydelig økning i tilskudd til skipsfarten, samt opprettelse av et eget NO x RED-program for fiskeflåten. For å stimulere til utvikling av NO x -reduserende teknologier foreslås det videre økte bevilgninger til forskning og utvikling.

En utslippsavgift bør i utgangspunktet omfatte alle kilder, men praktiske hensyn gjør at NO x-avgiften i første omgang bare omfatter relativt store enheter. Avgiften vil i praksis bli lagt på større båter, luftfartøy, dieseldrevet jernbane samt større motorer, kjeler og turbiner i energianlegg og fakler på offshoreinstallasjoner og anlegg på land. Avgiften vil omfatte om lag 55 prosent av NO x-utslippene. Regjeringen vil vurdere mulighetene for utvide avgiftsgrunnlaget over tid, blant annet ved å inkludere også mindre utslippsenheter.

Utslipp fra ovner vil ikke bli omfattet av NO x -avgiften, fordi det er vanskelig å dokumentere NO x -utslippet fra disse kildene. Dette gjelder også utslipp fra store ovner som anvendes i prosessindustrien.

NO x-avgiften avgrenses geografisk i tråd med Gøteborgprotokollen. Dette innebærer f.eks. at utslippene fra utenriks sjøfart og utenriks luftfart ikke blir omfattet av avgiften.

Til toppen