Historisk arkiv

Bilavgifter legges om for et bedre miljø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

For å motivere til kjøp av kjøretøy med lavere lokale utslipp foreslår Regjeringen å differensiere årsavgiften etter miljøegenskaper ved kjøretøyet. Autodieselavgiften økes med 20 øre pr. liter. For de eldste og mest forurensende dieselkjøretøyene økes vrakpanten fra 1 500 kroner til 5 000 kroner i 2008.

For å motivere til kjøp av kjøretøy med lavere lokale utslipp foreslår Regjeringen å differensiere årsavgiften etter miljøegenskaper ved kjøretøyet. Autodieselavgiften økes med 20 øre pr. liter. For de eldste og mest forurensende dieselkjøretøyene økes vrakpanten fra 1 500 kroner til 5 000 kroner i 2008.


I budsjettet for 2008 fortsetter Regjeringen den varslede omleggingen av bilavgiftene i en mer miljøvennlig retning. Avgiftsendringene skal stimulere til kjøp av miljøvennlige biler og bidra til å redusere bilbruk. Endringene for 2008 gir en samlet avgiftslette på nær 200 millioner kroner.

Årsavgiften differensieres etter miljøkjennetegn

Med virkning fra 1. januar 2007 ble engangsavgiften for førstegangsregistrering av kjøretøy i Norge lagt om ved at CO2-utslipp som hovedregel erstattet slagvolum som avgiftsgrunnlag. Siden dieselbiler jevnt over har lavere CO2-utslipp enn bensinbiler, kom disse gunstig ut av omleggingen. Samtidig forårsaker de nyeste dieselbilene i gjennomsnitt noe mer lokal forurensing i form av høyere utslipp av partikler og NOX enn de nyeste bensinbilene. I St.prp. nr 1 (2006-2007) Skatte-, avgifts- og tollvedtak varslet Regjeringen at den tok sikte på å legge fram forslag til en miljødifferensiering av årsavgiften i budsjettet for 2008.

Det er særlig dieselkjøretøy uten partikkelfilter som gir store lokale utslipp. Det foreslås derfor en miljødifferensiering av årsavgiften slik at dieselkjøretøy uten fabrikkmontert partikkelfilter får en årsavgift som er 430 kroner høyere enn for andre kjøretøy. Mens dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter og bensinbiler får en lettelse i årsavgiften på 330 kroner etter prisjustering, får dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter en avgiftsøkning på 100 kroner utover prisjustering.

Økt vrakpant

Sammen med omleggingen av engangsavgiften gir forslaget om differensiering av årsavgiften gode incentiver til å anskaffe miljøvennlige biler. For å framskynde utrangeringen av de mest forurensende kjøretøyene foreslås det også at vrakpanten midlertidig økes med 3 500 kroner til 5 000 kroner for dieselkjøretøyene med høyest utslipp av partikler og NOx. Økningen tidsbegrenses til vraking i 2008. Ordningen gjelder bare de kjøretøyene det ble betalt årsavgift for i 2007, og omfatter om lag 30 000 kjøretøy. En ekstraordinært forhøyet vrakpant er et målrettet tiltak for å få ned utslippene av partikler og NOx fra kjøretøy på kort sikt.

De kjøretøyene som omfattes av forhøyet vrakpant har utslippsgrenser for partikkelutslipp som er 5-40 ganger høyere enn sammenlignbare nye dieselbiler, og en NOx-grense som er 2-4 ganger høyere. I forhold til sammenlignbare nye dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter har kjøretøyene en grense for partikkelutslipp som er 18-60 ganger høyere.

Kjøretøyene som er omfattet av den økte vrakpanten er vist i tabellen under. Vekt og årsmodell framgår av vognkortet.

 

Biltype

 

Til og med

     

årsmodell

Personbiler

   
 

Diesel med TTV1) over 2 500 kg til og med 3500 kg

1990

Varebiler

   
 

Klasse 2 Diesel med RV2) over 1 250 kg til og med 1700 kg

1991

 

Klasse 3 Diesel med RV over 1700 kg

1991

Busser

 
 

Diesel med TTV til og med 2500 kg

1991

 

Diesel med TTV over 2 500 kg til og med 3500 kg

1991

 

Diesel med TTV over 3 500 kg under 7 500 kg

1995

Lastebiler

   
 

Diesel med TTV over 3 500 kg under 7 500 kg

1995

1) Tillatt totalvekt
2) Referansevekt = egenvekt + 100 kg
Kilde: Finansdepartementet.

 

Økt autodieselavgift

Bensin- og autodieselavgiften skal begge prise de eksterne kostnadene ved bruk av motorvogn, herunder ulykker, kø, støy, veislitasje og lokale utslipp til luft. Avgiftsdifferansen mellom bensin og autodiesel, som i 2007 er 1,15 kroner pr. liter for drivstoffavgiftene og 0,26 kroner pr. liter for CO2-avgiften, kan ikke begrunnes ut fra ulikheter i de eksterne kostnadene.

For å motvirke miljømessig uheldige avgiftstilpasninger, bør avgiftsforskjellene mellom bensin og autodiesel utjevnes over tid. Regjeringen foreslår derfor å øke autodieselavgiften med 20 øre pr. liter utover prisjustering med virkning fra 1. januar 2008.