Historisk arkiv

Endringer i foretaks- og innskuddspensjonsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag lagt frem forslag til endringer i foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven. Blant annet foreslår departementet å legge til rette for at opptjent rett til alderspensjon kan reguleres for medlemmer som er uføre.

I foretakspensjonsordninger har det til nå ikke vært adgang til å regulere opptjent rett til alderspensjonen for medlemmer som er uføre.
- Vi registrerer at det er interesse for å ha adgang til slik regulering. Gjennom de endringer vi nå foreslår legger vi til rette for at bedrifter som ønsker å regulere opptjent rett til alderspensjonen for uføre medlemmer, kan gjøre dette. Dette vil kunne styrke disse medlemmenes rettigheter, sier statssekretær Bjørn Arild Gram (Sp).

Videre foreslås det at arbeidstakere med lovbestemt permisjon fra foretak med innskudds- eller foretakspensjonsordning skal kunne meldes ut av pensjonsordningen eller underlegges særlige regler om opptjening i permisjonstiden, dersom arbeidstakeren har opptjening i annen pensjonsordning i permisjonstiden. Endringen vil få betydning for personer med permisjon for å inneha politiske verv. Forslaget har sammenheng med at eksisterende bestemmelser kan innebære dobbel pensjonsopptjening under lovbestemt permisjon. Forslaget innebærer at personer med medlemskap i annen pensjonsordning i permisjonstiden likebehandles uavhengig av om permisjonen er hjemlet i lov eller avtale.

Regjeringen foreslår også enkelte andre endringer i lovene. Forslagene er i hovedsak klargjøring av ulike tolknings- og avgrensningsspørsmål.