Historisk arkiv

Folketrygdfondet etableres som særlovselskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen fremmer i dag forslag til ny lov om Folketrygdfondet. I odelstingsproposisjonen bringes det formelle rammeverket for forvaltningen av Statens pensjonsfond – Norge i samsvar den praksis som har utviklet seg, slik at Folketrygdfondet gjennom egen lov får status som et selvstendig rettssubjekt.

Det nye rammeverket representerer en opprydning i regelverket som også vil synliggjøre skillet mellom formuesmassen Statens pensjonsfond – Norge og Folketrygdfondet som forvalter av denne formuesmassen.

Folketrygdfondet ble opprettet som et offentlig fond i 1967. Ved etableringen skilte en ikke klart mellom Folketrygdfondet som navnet på fondskapitalen og Folketrygdfondet som navnet på organisasjonen som forvaltet disse midlene. I dag er Folketrygdfondet en statlig kapitalforvalter og virksomheten er regulert i lov om Statens pensjonsfond.

Hovedprinsippene i dagens organisering av Folketrygdfondet videreføres i forslaget til lov. Folketrygdfondet er et eget rettssubjekt hvor staten er eneste eier. Folketrygdfondets formål er å utføre forvalteroppgaver for staten, også forvaltningen av Statens pensjonsfond – Norge. Bestemmelsen legger således til rette for at Folketrygdfondet kan utføre andre forvalteroppgaver som det tillegges av Finansdepartementet. I loven er det videre bestemmelser om styrets sammensetning og oppgaver, forholdet til Folketrygdfondets administrasjon og administrerende direktør. Disse bestemmelsene bygger i stor grad på gjeldende retningslinjer for Folketrygdfondet.

Statens pensjonsfond – Norge investeres i hovedsak i Norge. Folketrygdfondets ramme for plasseringer av i egenkapitalinstrumenter svarer til 50 prosent av forvaltningskapitalen (målt til anskaffelseskost). Det legges ikke opp til endringer i investeringsretningslinjene i forbindelse med etableringen av ny struktur i rammeverket for Folketrygdfondet, men departementet vil vurdere enkelte tekniske tilpasninger, for eksempel om plasseringsrammene bør utformes i prosent av markedsverdi i stedet for anskaffelseskost.

Departementet vurderer også å presisere plasseringsrammene til Statens pensjonsfond – Norge nærmere i en referanseportefølje med ramme for tillatte avvik fastsatt av departementet, slik en gjør for Statens pensjonsfond – Utland. Departementet fastsetter i dag investeringsstrategien til Statens pensjonsfond – Norge i form av overordnede plasseringsrammer, mens den mer detaljerte referanseporteføljen for måling av avkastning og risiko fastsettes av Folketrygdfondets styre. En endring vil medføre at man oppnår et tydeligere skille mellom resultatene av de beslutninger departementet har ansvar for og de resultatene Folketrygdfondet skaper i forvaltningen av Statens pensjonsfond – Norge. En slik endring kan også være naturlig i lys av at en legger opp til å inngå en forvalteravtale med Folketrygdfondet, som bl.a. vil regulere prinsippene for godtgjøring for forvaltningen av Statens pensjonsfond – Norge. Departementet vil komme tilbake til dette i forbindelse med Nasjonalbudsjettet 2008.