Historisk arkiv

Nye budsjettall for 2007

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet legger i dag fram proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet 2007. I proposisjonen blir det gjort rede for vedtatte og foreslåtte endringer i statsbudsjettet gjennom året og for endringer i anslagene for skatter og avgifter.

Finansdepartementet legger i dag fram proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet 2007. I proposisjonen blir det gjort rede for vedtatte og foreslåtte endringer i statsbudsjettet gjennom året og for endringer i anslagene for skatter og avgifter. Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet i 2007 anslås nå til 58,6 milliarder kroner, en reduksjon på 12,4 milliarder kroner sammenliknet med anslaget i Nasjonalbudsjettet 2007. Samtidig er det oljekorrigerte underskuddet redusert med 51,3 milliarder kroner, til 2,8 milliarder kroner. Nedgangen i underskuddet skyldes i stor grad økte skatteinntekter fra fastlandsøkonomien, hvorav en betydelig andel kan føres tilbake til konjunkturutviklingen.

I Nasjonalbudsjettet 2007 ble det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet i 2007 anslått til 71 milliarder kroner. Salderingen av budsjettet for 2007 innebar ingen endring i dette anslaget. Endringer i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2007 innebar en reduksjon i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på 3,2 milliarder kroner, til 67,8 milliarder kroner.

I Nasjonalbudsjettet 2008 ble anslaget på det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet i 2007 justert opp med 0,7 milliarder kroner til 68,5 milliarder kroner. Etter ferdigstillelsen av Nasjonalbudsjettet 2008 er det kommet ny informasjon om skatte- og avgiftsinngangen i 2007. Den nye informasjonen trekker i retning av en oppjustering av statens strukturelle skatteinntekter med om lag 3 milliarder kroner. Den delen av inntektsveksten som kan føres tilbake til konjunkturutviklingen er da holdt utenom.

I forbindelse med nysalderingen foreslås det endringer i utgifter og inntekter utenom skatter og avgifter som samlet sett bidrar til å redusere det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet i 2007 med 6,9 milliarder kroner i forhold til anslaget i Nasjonalbudsjettet 2008. Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet i 2007 kan etter dette anslås til 58,6 milliarder kroner, som er 12,7 milliarder kroner under forventet realavkastning av Statens pensjonsfond – Utland. Finansdepartementet vil komme tilbake med oppdaterte tall for det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet i 2007 i stortingsmeldingen om statsregnskapet for 2007.

Siden Stortinget vedtok budsjettet i fjor høst er det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet redusert med 51,3 milliarder kroner, fra 54,1 milliarder kroner til 2,8 milliarder kroner. Reduksjonen skyldes i stor grad økte skatteinntekter fra fastlandsøkonomien på 41,8 milliarder kroner.

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten i 2007 anslås nå til 319,7 milliarder kroner, som er om lag 45,2 milliarder kroner lavere enn i saldert budsjett. Nedjusteringen skyldes hovedsakelig at petroleumsproduksjonen i 2007 er lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett. I tillegg er både investeringer og driftskostnader høyere i 2007 enn forventet. Så langt i år har gjennomsnittlig oljepris ligget høyere enn forventet. Dette har bidratt til å dempe nedgangen i kontantstrømmen noe.

Den reelle, underliggende utgiftsveksten på statsbudsjettet anslås nå til vel 2¾ pst. fra regnskapet for 2006. Den nominelle, underliggende utgiftsveksten er på 6,9 pst. I Nasjonalbudsjettet for 2007, som ble fremmet høsten 2006, ble den reelle, underliggende utgiftsveksten anslått til 2¾ pst.

Mer utfyllende informasjon er tilgjengelig i St.prp. nr. 28 (2007-2008).