Forsiden

Historisk arkiv

Nye regler om obligasjoner med fortrinnsrett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Det er i statsråd i dag besluttet å sette i kraft nye lovregler om obligasjoner med fortrinnsrett 1. juni.

- Hensikten med reglene er å legge til rette for at kredittforetak kan hente inn langsiktig kapital på gunstige vilkår, og låne dette ut igjen for eksempel som pantesikrede boliglån. For å bidra til gunstige innlån skal kreditorenes risiko for tap være lav. Gode og særskilte rammer for denne finansieringsformen er svært viktig for prisen og omfanget av dette produktet, sier statssekretær Bjørn Arild Gram (Sp).

Lovreglene bygger på innspill fra finansnæringen, og lovforslaget ble fremmet av Finansdepartementet i Ot.prp. nr. 11 (2006-2007), som Stortinget sluttet seg til 8. februar, jf. Innst.O. nr. 41 (2006-2007) og Besl.O. nr. 55 (2006-2007).

Lovreglene om obligasjoner med fortrinnsrett erstatter reglene om obligasjonslån med pantesikkerhet i utlånsportefølje. Sikkerhet for obligasjonseiernes krav i form av pant erstattes med en fortrinnsrett til dekning i det en sikkerhetsmasse bestående av nærmere bestemte fordringer utbringer ved likvidasjon av kredittforetaket.

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift om obligasjoner med fortrinnsrett som utfyller de nye lovreglene. Forskriften trer også i kraft 1. juni.