Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Rapport fra Særavgiftsutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet mottok i dag Særavgiftsutvalgets rapport. Utvalget ble satt ned 1. desember 2006 for å vurdere hvordan dagens særavgifter ivaretar målene om å skaffe staten inntekter og prise kostnader knyttet til miljø og helse på en best mulig måte. Utvalget har også vurdert hvordan særavgiftene påvirker rammebetingelsene for enkeltnæringer og fordeling av reell kjøpekraft.

Finansdepartementet mottok i dag Særavgiftsutvalgets rapport. Utvalget ble satt ned 1. desember 2006 for å vurdere hvordan dagens særavgifter ivaretar målene om å skaffe staten inntekter og prise kostnader knyttet til miljø og helse på en best mulig måte. Utvalget har også vurdert hvordan særavgiftene påvirker rammebetingelsene for enkeltnæringer og fordeling av reell kjøpekraft.

- Vi vil gjennomgå utvalgsinnstillingen og raskt sende den på høring med sikte på at forslagene skal bli grundig belyst, sier statssekretær Geir Axelsen. Utvalget foreslår flere endringer i særavgiftene, blant annet at avgiften på sjokolade- og sukkervarer, avgiften på alkoholfrie drikkevarer og avgiften på sukker erstattes med en mer generell avgift på sukker i mat- og drikkevarer. Hvis det etter en begrenset periode viser seg ikke å være mulig å innføre en gradert sukkeravgift, anbefaler utvalget at avgiften på sjokolade- og sukkervarer avvikles, og at avgiften på alkoholfrie drikkevarer og avgiften på sukker beholdes.

Drivstoffavgiftene er bruksavhengige avgifter som skal prise samfunnsøkonomiske kostnader ved bruk av kjøretøy. Dette er kostnader knyttet til ulykker, kø, støy, lokale utslipp til luft og veislitasje. Utvalget anbefaler å innføre et system for veiprising. Drivstoffavgiftene kan da reduseres slik at de i større grad bare reflekterer de samfunnsøkonomiske kostnadene i spredtbygde strøk, mens veiprising reflekterer de høyere samfunnsøkonomiske kostnadene i tettbygde strøk og ved godstransport. Utvalget foreslår at autodieselavgiften utvides til å omfatte fritidsbåter.

Utvalget foreslår at alternative drivstoff betaler den samme drivstoffavgiften som bensin og autodiesel, og mener at støtte til etablering av infrastruktur for nye drivstoff er best egnet til å fremme bruk av slike drivstoff.

Utvalget er samlet i sitt syn på bruksuavhengige bil- og båtavgifter og foreslår at nivået på engangsavgiften reduseres over tid og at det innføres en miljødifferensiert årsavgift. Videre foreslår utvalget at det utredes om vektårsavgiften kan erstattes med et system for veiprising. Utvalget foreslår at omregistreringsavgiften fjernes, og at omsetning av brukte kjøretøy omfattes av merverdiavgiftssystemet ved at det innføres mva. på avansen ved salg av brukte biler fra forhandlere. Utvalget anbefaler at det innføres en progressiv båtmotoravgift.

Et flertall i utvalget anbefaler å oppheve fritakene i CO2-avgiften, og at utslipp av CO2 som ikke omfattes av kvotesystemet fra 2008, bør vurderes innlemmet i kvotesystemet eller ilegges CO2-avgift.

Et flertall i utvalget anbefaler at avgiften på deponering av avfall reduseres til et kostnadseffektivt nivå (tilsvarende nivået på CO2-avgiften). Et flertall forslår også å utvide avgiften på forbrenning av avfall. Et samlet utvalg mener avfallsavgiftene må overveltes avfallsbesitter gjennom en bedre differensiering av de kommunale avfallsgebyrene. Flertallet i utvalget foreslår å fjerne grunnavgiften på engangsemballasje.

Et flertall i utvalget foreslår at satsene i alkoholavgiftene økes noe, og et samlet utvalg anbefaler at tiltak for å begrense illegal import skjerpes. Et flertall i utvalget anbefaler på prinsipielt grunnlag å fjerne muligheten for å ta med seg alkohol og tobakk avgiftsfritt som reisegods inn i landet (”tax free”) slik at all innførsel av alkohol og tobakk må fortolles.

Hvis det ikke er ønskelig å fjerne innførselskvoten på alkohol og tobakk, anbefaler flertallet enkelte innstramminger i dagens ordning.

Dokumentavgiften er en fiskal avgift. I tråd med dette forslår utvalget at grunnlaget utvides til borettslagsboliger og aksjeboliger m.m. og at næringslivet fritas fra dokumentavgift. På sikt foreslår utvalget en gradvis nedtrapping av dokumentavgiften, og at dette ses i sammenheng med en tilsvarende økning i bolig- og eiendomsbeskatningen.

Utvalgets innstilling vil bli sendt på høring så snart som mulig. Regjeringen vil eventuelt ta stilling til utvalgets forslag og høringsinnspillene i forbindelse med fremtidige budsjettfremleggelser.

Pressekonferansen på Nett-TV 

Utvalgets pressemelding

NOU 2007: 8 En vurdering av særavgiftene

Til toppen