Historisk arkiv

Reduksjon i passgebyret for barn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår å redusere passgebyret for barn under 16 år til kostnadsdekkende pris. Dette innebærer en reduksjon på 150 kroner - fra 420 kroner til 270 kroner. Forslaget er et ledd i Regjeringens arbeid for å tilpasse nivået på statlige gebyrer til produksjonskostnadene.

- For Regjeringen er det viktig at den økonomiske belastningen for barnefamiliene som skal reise på ferie eller besøk til utlandet, ikke blir uforholdsmessig høy. Under regjeringen Bondevik II økte passgebyrene for voksne og barn betraktelig, sier finansminister Kristin Halvorsen. Hun peker på at passgebyret for voksne økte fra 491 kroner i 2001 til 990 kroner i 2005, og passgebyret for barn fra 163 kroner til 420 kroner i denne perioden.

- Overprisede statlige gebyrer er i realiteten en snikskatt. Forslaget om å redusere passgebyret for barn er et ledd i Regjeringens arbeid for å rydde opp i dette og tilpasse nivået på alle statlige gebyrer til produksjonskostnadene, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Skatte- og avgiftsregler endres normalt ikke ved revisjon av budsjettene. Men siden pass for barn må byttes ut relativt ofte ønsker Regjeringen å få dette på plass før sommerferien. Forslaget innebærer at passgebyret for barn reduseres med 150 kroner - fra 420 kroner til 270 kroner.

Passgebyret betales ved søknad om pass. Det må foretas en endring av passloven før gebyret kan settes ned. Regjeringen vil fremme forslag til lovendring så raskt som mulig, og endringene vil senest tre i kraft fra 29. juni 2007 *. 

På grunn av stor pågang ved passkontorene i sommersesongen, er leveringstiden for pass i en del tilfeller lenger enn garantitiden på 10 arbeidsdager. Derfor er det viktig at det søkes om pass i god tid, helst så lenge som tre uker i forveien. Nærmere opplysninger om pass finnes på politiets hjemmeside eller ved henvendelse til politiet.

For en nærmere omtale av forslaget vises det til St.prp. nr. 69 (2006-2007).

_______________________________

* Justiskomiteen avga sin innstilling i saken 30. mai 2007, jf. Innst. O. nr 83 (2006-2007). I komiteens merknader er det sagt at komiteen ønsker at endringene skal tre i kraft fra 15. juni 2007.