Forsiden

Historisk arkiv

Utvalg mot skatteunndragelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Det ble i statsråd i dag oppnevnt et utvalg mot skatteunndragelser. Utvalget skal ledes av lagdommer Ellen Mo, og vil levere sin utredning og sine forslag innen 1. oktober 2008.

Det ble i statsråd i dag oppnevnt et utvalg mot skatteunndragelser. Utvalget skal ledes av lagdommer Ellen Mo, og vil levere sin utredning og sine forslag innen 1. oktober 2008. 

I felleserklæringen fra Soria Moria står det at kampen mot skatteunndragelser skal skjerpes. Regjeringen har som et viktig tiltak i kampen mot skatteunndragelser, besluttet å oppnevne et eget utvalg. Utvalget skal gjennomgå sentrale deler av det regelverk og den praksis som ligger til grunn for skatte- og avgiftsmyndighetenes muligheter for å avdekke skatteunndragelser. Utvalget skal komme med forslag til regelendringer og andre tiltak på disse områdene for å styrke innsatsen mot skatteunndragelser.

Utvalget skal som ledd i sitt arbeid også vurdere de utfordringer og problemer som internasjonale forhold skaper i kampen mot skatteunndragelser. Dette gjelder blant annet skjulte midler, inntekter og transaksjoner i utlandet, og behovet for mottiltak overfor skatteparadiser.

Utvalgets utredning og forslag skal leveres innen 1. oktober 2008.

Les hele mandatet for arbeidet.

Utvalget
Leder:
Lagdommer Ellen Mo, Oslo

Medlemmer:
Avdelingsdirektør Knut Erik Omholt, Bærum
Konstituert lovrådgiver Guro Glærum Kleppe, Hamar
Leder Gry Nilsen, Drammen
Fagdirektør Harald Brandsås, Hole
Advokat Helge Aarseth, Molde
Avdelingssjef Britt Inger Ileby, Malvik
Direktør Jan Egil Kristiansen, Ski
Seniorrådgiver Helge Lindrup, Asker
Seniorrådgiver Geir Kjetil Finneide, Eidsvoll
Seniorrådgiver Børre Pettersen, Asker
Advokat Ellen Mulstad, Asker
Juridisk rådgiver Anne-Karine Tverråen, Skien
Spesialrevisor Solveig Pedersen, Alta
Seniorrådgiver Hans-Petter Aas, Oslo

Bakgrunn
Regjeringen har siden tiltredelsen målrettet innsatsen for å få ned omfanget av skatte- og avgiftsunndragelser.

Finansdepartementet og skatteetaten har i lengre tid vært opptatt av tilstanden i bygg- og anleggsbransjen, der det er avdekket ulovligheter i stort omfang, blant annet svindel med merverdiavgift. En arbeidsgruppe har nylig avgitt en egen rapport med forslag til tiltak mot merverdiavgiftssvindel til Skattedirektoratet. Videre ble Skattedirektoratet i januar gitt i oppdrag å utrede en ordning med snudd avregning for merverdiavgift mellom aktører i byggenæringen. Et system med snudd avregning innebærer at det er kjøperen som pålegges plikt til å innbetale påløpt merverdiavgift til staten, i stedet for selgeren. Utredningen skal avklare om et slikt system vil være et formålstjenelig og treffsikkert virkemiddel mot avgiftsunndragelser. Flere europeiske land har innført slike ordninger, eller er i ferd med å gjøre det.

Den nye organiseringen av skatteetaten vil gjøre etaten i stand til å oppnå bedrede resultater. I de nye regionene vil tilfanget av ressurser og kompetanse under samme ledelse, gi betydelige muligheter for å utvikle sterkere og mer spesialiserte fagmiljø. Etaten kan dermed forsterke kontrollvirksomheten overfor de krevende skattytergruppene og styre innsatsen mot grovere former for økonomisk kriminalitet og svart økonomi.

Finansdepartementet og skatteetaten arbeider også for tiden med tiltak som; forenklinger knyttet til lønnsarbeid i hjemmet, utredning av hvorvidt det bør innføres et solidaransvar for skatt i byggenæringen og krav om betaling via bank mellom næringsdrivende. Tiltakene er initiert i tråd med handlingsplanen mot økonomisk kriminalitet fra 2004. Planens virkeperiode er snart omme, og Regjeringen ønsker å videreføre dette arbeidet.