Historisk arkiv

Aktivt eierskap bærer frukter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Aktivt eierskap i selskapet Monsanto Co. har bidratt til en betydelig reduksjon i bruken av barnearbeid i selskapets bomullsfrøproduksjon i India. Norges Bank kan fortsette å spille en viktig rolle for å oppnå videre forbedring. Finansdepartementet har derfor besluttet ikke å utelukke Monsanto Co. fra investeringsuniverset til Statens pensjonsfond - Utland.

Norges Banks aktive eierskap i selskapet Monsanto Co. har bidratt til en betydelig reduksjon i bruken av barnearbeid i selskapets bomullsfrøproduksjon i India. Norges Bank kan fortsette å spille en viktig rolle for å oppnå videre forbedring. Finansdepartementet har derfor besluttet ikke å utelukke Monsanto Co. fra investeringsuniverset til Statens pensjonsfond - Utland.

I november 2006 rådet Etikkrådet Finansdepartementet å utelukke Monsanto Co. fra SPUs investeringsunivers. Rådet var basert på en vurdering av at det på dette tidspunktet forelå en uakseptabel risiko for medvirkning til de verste former for barnearbeid gjennom fortsatte investeringer i selskapet. I lys av innspill fra Norges Bank våren 2007, besluttet Finansdepartementet at det ville være hensiktsmessig å prøve ut eierskapsutøvelse i en begrenset periode for å se om dette kunne redusere risikoen for medvirkning til grovt uetisk aktivitet.

- På bakgrunn av nye vurderinger av Monsanto-saken fra både Etikkrådet og Norges Bank denne våren, kan vi legge til grunn at det har skjedd forbedringer og at Norges Banks fortsatte eierskapsutøvelse i Monsanto vil være et viktig bidrag til videre bedring av forholdene. Jeg ønsker derfor at Norges Bank som aktiv eier skal fortsette samarbeidet med Monsanto for å bekjempe grove former for barnearbeid, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Norges Bank har rapportert om planer for og deretter resultater av eierskapsutøvelsen gjennom møter og korrespondanse med Finansdepartementet i løpet av 2007 og første halvdel av 2008. I kontakten med Monsanto legger banken vekt på at det skal skje en konstant forbedring i forholdene for barn i selskapets virksomhet.

Etter det banken har fått opplyst fra Monsanto har selskapet fått forekomsten av barnearbeid i arbeidsstyrken betraktelig ned. Banken forventer at Monsanto ut fra selskapets nulltoleranse politikk fortsetter å redusere antallet barn i produksjonen. Samtidig må selskapet ytterligere forbedre sikkerheten for sine arbeidere generelt og verifisere resultatene for barnearbeid og sikkerhet gjennom bedre overvåkningsrutiner.

Parallelt med dialogen med Monsanto, har Norges Bank tatt initiativ til et samarbeid mellom flere multinasjonale selskaper innen bomulls- og grønnsaksfrøproduksjon. Målet er å forsøke å få til en felles standard for håndtering av barnearbeid innenfor sektoren, ikke bare hos et enkelt selskap. Norges Bank anser at en felles standard for de multinasjonale selskapene er det mest effektive virkemiddelet for å få til fortsatte forbedringer. De anser videre at Norges Bank som investor er i en unik posisjon til å tilrettelegge en slik prosess. Det ble gjennomført et første møte mellom flere selskaper, inkludert Monsanto Co., i juni i år. 

Etikkrådet har på sin side gjennomført egne undersøkelser av situasjonen ved ulike ledd i Monsantos bomullsfrøproduksjon i India den siste tiden. Rådet er kjent med det arbeidet banken gjør og har tatt dette i betraktning i sin siste anbefaling til departementet.

I brev til Finansdepartementet 10. juni 2008 konkluderer Etikkrådet bl.a. som følger:

”Rådets vurdering er at de påviste normbruddene i denne saken må anses som pågående og isolert sett anses å kvalifisere som ”de verste former for barnearbeid”, og dermed som grove normbrudd som i utgangspunktet kvalifiser til utelukkelse av selskapet fra fondets investeringsunivers.

Samtidig anser Etikkrådet at Monsanto har oppnådd betydelige forbedringer, særlig innenfor enkelte geografiske områder, når det gjelder å redusere omfanget av bruken av barnearbeid.”

Videre sier rådet at Norges Banks rolle i forbedringsarbeidet er særlig viktig, ikke minst fordi ingen andre investorer per i dag er i dialog med selskapet om disse spørsmålene.  

Etikkrådet uttaler bl.a.:
"Gitt at forbedringsarbeidet forsterkes ytterligere og dets virkeområde utvides slik at disse målene nås, samt at bransjesamarbeidet lykkes i å oppnå reduksjon i omfanget av barnearbeid i produksjon med tilknytning til MMB og Mahyco på samme måte som i egne operasjoner, vil risikoen for fremtidige normbrudd kunne reduseres til et nivå hvor fondets investering i Monsanto ikke lenger må anses å utgjøre et brudd med fondets etiske retningslinjer.”

Både Norges Bank og Etikkrådet vil følge den videre utviklingen nøye framover.

__________________

Se også:

- Tilrådingene fra Etikkrådet
- Brev fra Etikkrådet
- Brev fra Norges Bank vedrørende Monsanto
- Selskaper som er utelukket fra fondets investeringsunivers
- Nett-TV sending fra pressekonferansen