Historisk arkiv

Felles pressemelding fra Finansdepartementet og Norges Bank

Bytte av statspapir mot obligasjoner med fortrinnsrett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Stortinget har i dag gitt Finansdepartementet fullmakt til utlån av statspapirer med sikkerhet i eller bytte med obligasjoner med fortrinnsrett innenfor en samlet ramme på 350 mrd. kroner.

Det legges opp til følgende retningslinjer for ordningen:

 • Banker med adgang til å ta opp F-lån i Norges Bank kan benytte adgangen til å inngå bytteavtaler med staten. Dette omfatter norske forretnings- og sparebanker samt filialer av utenlandske banker. For å delta i ordningen må bankene inngå en bilateral avtale med staten ved Finansdepartementet. Norges Bank vil administrere ordningen på oppdrag fra Finansdepartementet.
 • Det tas primært sikte på at staten vil bytte statspapirer mot obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) i norske lån sikret med pant i bolig (bolighypoteklån). Finansdepartementet vurderer om en skal akseptere obligasjoner med fortrinnsrett med sikkerhet i de andre typer av fordringer, jfr. finansieringsvirksomhetsloven § 2-28.
 • Bankene kan erverve OMF enten i markedet eller direkte fra et kredittforetak som er autorisert til å utstede OMF.
 • Prisen bankene skal betale for bytteavtalen, fastsettes ved auksjon. Det tas sikte på å gjennomføre auksjonene to ganger i måneden.
 • Banker kan inngå bytteavtaler med varighet i inntil tre år. Avtalene skal forfalle på en IMM-dato, dvs. den tredje onsdagen i mars, juni, september og desember. Bankene kan selv velge hvilken IMM-dato avtalen skal løpe til.
 • OMF som staten vil ta som sikkerhet, vil inntil videre bli byttet mot statskasseveksler. Når nye avtaler inngås, vil bankene bli tilbudt den vekselen som har forfallsdato mellom tre og seks måneder fram i tid. Veksler som forfaller innenfor bytteavtalens løpetid, vil bli erstattet med nye veksler med seks måneders løpetid.
 • Det vil bli satt en generell grense for forskjellen mellom renten på OMF staten tar i bytte, og renten på statskassevekslene. Denne grensen vil gjelde i hele ordningens levetid, og skal kompensere staten for risiko og gi et incitament til avvikling av ordningen når forholdene i markedet normaliseres.
 • Bytte av papirer skal skje til markedsvilkår. Det vil bli fastsatt en minstepris i hver auksjon med utgangspunkt i NIBOR. Bankene vil by ved å angi en NIBOR-margin som er høyere enn minsteprisen. Marginen ligger fast i hele avtaleperioden. Bankenes lånekostnad blir variabel ved at den hver sjette måned justeres i takt med NIBOR.
 • Verdien av sikkerheten staten tar i bytte, vil bli fastsatt av Norges Bank ved avtaleinngåelse, etter tilsvarende prinsipper som gjelder for sikkerhetsstillelse i Norges Banks låneordninger.
 • Alle betalinger og overføringer av verdipapir i ordningen vil skje i verdipapiroppgjøret i Norges Bank og Verdipapirsentralen (VPS).
 • Det legges til grunn at statsobligasjoner med fast kupong inntil videre ikke vil inngå i bytteordningen. Auksjon av statsobligasjoner vil bli vurdert etter behov.
 • I begynnelsen av november vil nærmere detaljer om ordningen bli fastsatt i et eget rundskriv. En regner med at både Norges Bank og aktørene i markedet trenger noe tid til å forberede seg til den første auksjonen. Finansdepartementet og Norges Bank tar sikte på å gjennomføre den første auksjonen medio november.
 • For øvrig vil Finansdepartementet, som redegjort for i St.prp. nr. 5 (2008-2009), ta opp med Kredittilsynet hvordan en best skal se til at tiltaket ikke får utilsiktede virkninger for bankenes kapitaldekning og den interne prisingen av OMF mellom foretak i konsern, herunder se til at overdraging og erverv av boliglån mellom foretak i samme konsern skjer på forretningsmessige vilkår.