Historisk arkiv

En klasevåpenprodusent og to kjernevåpenprodusenter utelukket fra Statens pensjonsfond - Utland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har utelukket Hanwha Corporation (sørkoreansk selskap), Serco Group Plc (britisk selskap) og GenCorp Inc (amerikansk selskap) fra Statens pensjonsfond – Utland i henhold til fondets etiske retningslinjer.

– I følge Etikkrådet produserer disse selskapene hhv. klasevåpen og kjernevåpen, og den type produksjon kan vi ikke være med på å finansiere, sier finansminister Kristin Halvorsen.

I tillegg har Etikkrådet undersøkt Rheinmetall AG (tysk selskap) og funnet at selskapet ikke produserer klasevåpen per i dag. Selskapet utelukkes derfor ikke fra fondet.

I henhold til de etiske retningslinjene punkt 4.4 skal Etikkrådet gi tilråding om negativ filtrering av selskaper på grunnlag av produksjon av våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper. I NOU:22 2003 (Graverrapporten) og senere i behandlingen av retningslinjene i Stortinget, er det forutsatt at produksjon av klasevåpen og kjernevåpen skal omfattes av retningslinjenes punkt 4.4.

Finansdepartementet har tidligere utelukket 7 klasevåpenprodusenter og 9 kjernevåpenprodusenter, basert på tilrådinger fra Etikkrådet.  Nærmere beskrivelser av hhv. klasevåpen og kjernevåpen, samt hvilke komponenter av slike våpen som faller inn under retningslinjene, fremgår av tidligere tilrådninger.

Etikkrådet anbefalte i en tilråding av 15. mai 2007 at Hanwha Corporation og Rheinmetall ble utelukket fra fondet. Begge selskaper ble kontaktet i forkant av at tilrådingen ble avgitt, med mulighet for å kommentere beslutningsgrunnlaget. Hanwha bekreftet per brev at de produserer luft- og bakkeleverte klasevåpen. Rheinmetall AG svarte først på henvendelsen fra Etikkrådet etter at tilrådingen av 15. mai var avgitt. På bakgrunn av selskapets svar og ytterligere undersøkelser fra Etikkrådets side, fant rådet det godtgjort at selskapet ikke lenger produserer klasevåpen eller deler til klasevåpen. På den bakgrunn avga Etikkrådet en ny tilråding 5. september hvor de anbefalte at Rheinmetall ikke utelukkes fra fondet.

Tilrådingene av 15. november 2007 vedrørende Serco Group Plc og GenCorp Inc er et resultat av Etikkrådets gjennomgang av segmentet for små selskaper som i denne perioden innfases i fondets referanseportefølje. GenCorp Inc. og Serco Group Plc har i brev fra Norges Bank blitt bedt om å bekrefte eller avkrefte at de produserer våpen som kan karakteriseres som kjernevåpen. GenCorp har ikke svart. Serco Group har svart på henvendelsen, og bekrefter at de i joint venture med Atomic Weapons Establishment vedlikeholder Storbritannias kjernevåpen. Rådet har brukt informasjon fra selskapene, herunder hjemmesider og pressemeldinger, som kilder i tilrådingene. 

Finansdepartementet har besluttet å følge rådets tilrådinger om å trekke Hanwha Corporation, Serco Group Plc og GenCorp Inc ut av fondets investeringsunivers basert på vurderingen av at selskapene tilvirker hhv. klasevåpen og kjernevåpen.

Nedsalg av aksjer i selskapene er nå gjennomført. Av hensyn til gjennomføringen av nedsalgene blir beslutningen offentliggjort i etterkant.

Tilrådningen fra Etikkrådet er lagt ut på Finansdepartementets nettside.

Les mer om Etikkrådet for fondet på: http://www.etikkradet.no