Historisk arkiv

Endringer i avskrivningsreglene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

- mer lønnsomt å investere nytt ved utskifting av faste installasjoner

Regjeringen foreslår å skille ut faste tekniske installasjoner i næringsbygg som en egen saldogruppe for separat avskrivning, med en avskrivningssats på ti prosent. Det blir dermed mer lønnsomt å investere i nye og mer energieffektive løsninger ved utskifting av faste tekniske installasjoner.

Faste tekniske installasjoner i næringsbygg avskrives i dag sammen med bygget, og med en sats på to prosent for forretningsbygg og fire prosent for øvrige næringsbygg. Eksempler på slike installasjoner er varmeanlegg, kjøle- og fryseanlegg, elektrisk anlegg, sanitæranlegg, heisanlegg og andre tekniske installasjoner som er en integrert del av bygningen og som tjener bygningens brukelighet som bygning. Dagens avskrivningsregler for bygg gir sterke insentiver til å investere i gamme teknologi ved utskifting av faste tekniske installasjoner i bygg i stedet for i mer energieffektive løsninger. Det skyldes at reinvesteringer i tekniske installasjoner som ikke innebærer en standardhevning, altså gammel teknologi, kan utgiftsføres direkte, mens energieffektive løsninger, som ofte innebærer standardhevning, vil måtte aktiveres og avskrives med to eller fire prosent.

Regjeringen foreslår derfor å skille ut faste tekniske installasjoner i bygg i en egen saldogruppe for separat avskrivning, med en avskrivningssats på 10 prosent. Dette vil bidra til å fjerne insentivene i dagens regler til å velge gammel teknologi, og gjør det mer lønnsomt å investere i nye og mer energieffektive løsninger ved utskifting av faste tekniske installasjoner. Endringen gjøres med virkning fra inntektsåret 2009.